Dejiny slovenského novinárstva : Vývoj novinárstva na Slovensku v kontexte podunajskej monarchie

Duchkowitsch, Wolfgang –Serafínová, Danuša –Vatrál, Jozef: Dejiny slovenského novinárstva : Vývoj novinárstva na Slovensku v kontexte podunajskej monarchie. Ružomberok : Katolícka univerzita, 2007. 280 strán.
ISBN 978-80-8084-195-9

 

Záslužná publikácia o dejinách novinárstva na území dnešnej Slovenskej republiky sa zaoberá rozsiahlym obdobím od jeho počiatkov až do vzniku Československej republiky v roku 1918. Ide o dielo, ktoré má poskytnúť zasvätený prehľad prvej veľkej etapy dejín slovenskej žurnalistiky vysokoškolským študentom ale aj zainteresovaným vedeckým pracovníkom a ďalším záujemcom. Práca – na rozdiel od iných – sa nezaoberá novinárstvom na území Slovenska izolovane, ale v kontexte so skutočnosťou, že vznikalo a vyvíjalo sa v rámci stredoeurópskej veľmoci – Rakúsko-Uhorska.

Text je dokladovaný citáciami z dobovej tlače a bohatým poznámkovým aparátom. Veľmi cenným doplnkom titulu sú aj obrazové ilustrácie osobností a ukážok historických periodík umiestnené na jednotlivých stranách. Majú významnú dokumentárnu a predovšetkým čitateľskú hodnotu.

Doc. JUDr. Luboš Šefčák, CSc.

 
Dielo svojím charakterom ojedinelé – ba jedinečné v odbornej literatúre – púta zrak a upúta záujem čitateľov, akademikov, vzdelancov, znalcov tohto fenoménu tak jednoduchým pomenovaním v titule, ako aj – a tobôž – podnecujúcim – v podtitule, čo hneď sa konkretizuje panorámou  Dunaja, ako najväčšej rieky Európy. Gong, ktorý napovie mnoho pred listovaním v texte a podtexte. O tom všetkom napovedá/vypovedá so zaujatím či jasnozrivosťou Danuša Serafínová v Predslove. Vskutku je jadrný, procesuálny, štruktúrny, inštruktívny.  Áno, už Pavol Jozef Šafárik favorizuje ako famózny učenec svojho veku Dunaj a Volgu za prvoslová v ústnom podaní alebo na písme v histórii Európy.  Nuž prečo nie dnes aj takto pokračovať v roztváraní okien doň. Myšlienka na Dunaj môže a má byť znásobene i myšlienkou na budúcnosť.

Konkretizácia a vizualizácia poznania sú poznávacími znakmi súčasnosti. Preto slovno-obrazová monografia v podaní trojautorstva má pramene a korene, nadovšetko indície a ambície tvorivo naplniť/vyplniť duchovný priestor, program, celistvý svet skúmanej, opísanej  zhodnotenej problematiky novinárskej vedy u nás.

Doc. PhDr. Imrich Vaško, CSc.