Pokyny pre autorov

Podmienky a priebeh recenzného konania

Výskumné štúdie a teoretické state, medzi ktoré zaradzujeme aj vybrané kapitoly z kvalitných bakalárskych, magisterských, rigoróznych a doktorandských prác, prechádzajú anonymným recenzným konaním. Každý príspevok posudzujú dvaja recenzenti z rozdielnych pracovísk, čo zaručuje nielen nestrannosť konania, ale najmä kvalitu publikovaných textov.

Po doručení príspevku v slovenskom, českom, anglickom, nemeckom, francúzskom alebo ruskom jazyku na poštovú alebo e-mailovú adresu redakcie výkonný redaktor posúdi formálnu stránku textu. V prípade nedodržania nižšie uvedených pokynov text vráti na dopracovanie. Akceptované texty sú postúpené dvom recenzentom (v prípade študentskej práce jednému), ktorí sú odborníkmi v danej oblasti a pochádzajú z odlišných pracovísk ako autor textu. Vzťah medzi autorom a recenzentmi je obojstranne anonymný.

V prípade, že sú oba posudky pozitívne, text je prijatý na publikovanie. Ak sú oba záporné, text je odmietnutý. Ak je jeden posudok pozitívny a druhý negatívny, autor je výkonným redaktorom vyzvaný svoj text dopracovať. Následne bude opätovne posúdený.

Pokiaľ autor nesúhlasí s rozhodnutím recenzenta (recenzentov), môže sa so svojimi pripomienkami obrátiť na redakčnú radu, ktorá môže rozhodnutie recenzenta (recenzentov) potvrdiť alebo text napriek jeho (ich) výhradám prijať. Rozhodnutie redakčnej rady komunikuje autorovi textu výkonný redaktor.

Formálne požiadavky na zasielané texty

 

  1. Názov príspevku v slovenčine / Názov príspevku v angličtine (bold, veľkosť písma 12)
  2. Meno a priezvisko autora/autorov (všetky písmená veľké, veľkosť písma 12)
  3. Text abstraktu v angličtine (max. 150 slov)
  4. Kľúčové slová v angličtine (max. 6 slov)
  5. Text príspevku *
  6. Použitá literatúra a pramene
  7. Kontaktná e-mailová a poštová adresa, pracovisko

Formátovanie textu:

  • jednoduché riadkovanie (1,0)
  • dokument zasielať vo formáte .docx
  • nepoužívať v texte odsadenie riadku (tab), Na vytvorenie nového odseku stačí 1x "enter"

 

----------------------------------------
* Typy príspevkov:

a) Výskumné štúdie (max. 25 normostrán)
b) Teoretické state (odborný výstup) (max. 15 normostrán)
c) Vybrané kapitoly z magisterských, rigoróznych a doktorandských prác (max. 10 normostrán)
d) Správy a referáty z konferencií, zahraničných ciest alebo návštev a výskumných projektov (max. 3 normostrany)
e) Recenzie (3 – 8 normostrán)

----------------------------------------

Krátky profesijný profil autora/autorov s fotografiou tváre (odoslaná v samostatnom súbore vo formáte .jpg, .png alebo .tiff, rozlíšenie min. 300 dpi).
- profil autora sa nezasiela, pokiaľ ide o bod e).

 

Pri zápise citácií dodržiavajte normu STN ISO 690 a používajte priebežné poznámky.

V celom texte je nutné uplatňovať jednotný spôsob citovania.
Citáty v texte odlišujte kurzívou.

Pre ilustráciu uvádzame niekoľko príkladov spôsobu citovania:

 

Odkaz na monografiu

1 McQUAIL, Denis: Mass Communication Theory. London : Sage Publications Ltd, 2000, s. 362.

Odkaz na už uvedený zdroj

2 McQUAIL, Denis: Mass Communication Theory, s. 362.


Odkaz na štúdiu v zborníku alebo v kolektívnej práci

3 PÉREZ-LATRE, Francisco: The Language of Media. Mediating Cultural Change. In MORA, Juan Manuael (ed.): Direzione strategica della comunicazione nella Chiesa. Roma : EDUSC, 2007, s. 291 – 295.


Odkaz na štúdiu publikovanú v časopise

4 DUCHKOWITSCH, Wolfgang: Journalismus und Literatur. Diskussionsstand und neue studentische Arbeiten zu einem alten Thema. In Otázky žurnalistiky, 2010, roč. 53, č. 1 – 2, s. 13 – 25.


Odkaz na zdroj z internetu

5 GLADWELL, Malcolm: Open secrets. Enron, intelligence, and the perils of too much information. [cit. 2007-05-13]. Dostupné na internete:<http://www.newyorker.com/reporting/2007/01/08/070108fa_fact?printable=true>.