O časopise

Otázky žurnalistiky (ISSN 0322-7049) sú recenzovaný časopis pre teóriu, výskum a prax masmediálnej komunikácie s v päťdesiatosemročnou tradíciou registrovaný v databáze C.E.E.O.L. a EBSCO. Vychádzajú štyrikrát do roka v dvoch dvojčíslach.

V prvej časti každého čísla sa nachádzajú výskumné štúdie a teoretické state z oblasti novinárskej teórie a praxe, historického, právneho, politického, ekonomického, jazykovedného, sociologického a psychologického výskumu tlače, rozhlasu, televízie a nových médií.

Druhej časti dominujú recenzie, rozhovory, správy z výskumov, referáty zo zaujímavých vedeckých podujatí, ako aj ďalšie tradičné rubriky Galéria fotografie, Reminiscencie, Mediálny heslár, Mediálny systém a Mediálna kronika.

Jarné dvojčíslo vychádza 30. júna  a jesenné 30. decembra daného roku.


Z histórie Otázok žurnalistiky

Časopis bol založený v roku 1958 ako zborník Otázky novinárstva. Pod týmto názvom vychádzal až do roku 1961. V rokoch 1962 až 1966 vychádzal ako ročenka už pod názvom Otázky žurnalistiky. Vydavateľom bol Novinársky študijný ústav (NŠÚ) v Bratislave, spoluvydavateľom Matica slovenská v Martine. Otázky žurnalistiky vo vyššie  uvedených  rokoch významne napomohli formovanie základov slovenskej novinovedy.


Zdroj: Antikvarium

Od roku 1969 vychádzali ako štvrťročník, vydavateľom bol Inštitút pre výskum masových komunikačných prostriedkov pri Výskumnom ústave kultúry a verejnej mienky. Od roku 1976 časopis Otázky žurnalistiky štvrťročne vydával opäť Novinársky študijný ústav v  rámci rezortu Slovenského úradu pre tlač a informácie. Vychádzali vo vydavateľstve Obzor.

Novinársky študijný ústav zostal vydavateľom Otázok žurnalistiky aj po demokratických zmenách v republike v roku 1989, keď sa obsah Otázok žurnalistiky zbavil nánosu propagandy infiltrovanej do časopisu v čase normalizácie. Časopis vychádzal naďalej štvrťročne vo vydavateľstve Slovac Academic Press (SAP). Po zániku Novinárskeho študijného ústavu sa vydavateľom Otázok žurnalistiky stala jeho nástupnícka inštitúcia Národné centrum mediálnej komunikácie (NCMK). Po NCMK v roku 2001 prevzalo vydávanie Otázok žurnalistiky Mediálne informačné centrum (MIC), ktoré však bolo ku dňu 30. júna 2001 rozhodnutím Ministerstva kultúry Slovenskej republiky zrušené. Vydavateľské oprávnenie prešlo na SAP. 

Vydávanie časopisu v roku 2002 prevzalo Združenie Mass-Media-Science pri Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. V roku 2007, jubilejnom 50. ročníku svojej existencie, časopis vyšiel s novým dizajnom. V tom istom roku Otázky žurnalistiky získali registráciu v databáze CEEOL. Od roku 2009 časopis opäť v inovovanej grafickej úprave vychádzal vo vydavateľstve Verbum Katolíckej univerzity v Ružomberku vo forme dvoch dvojčísiel.

Koncom roku 2016 Združenie Mass-Media-Science pri Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave po vzájomnej dohode ukončilo spoluprácu s Katedrou žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity a vydavateľstvom VERBUM na vydávaní časopisu a stalo sa opäť jeho jediným vydavateľom.