Výskum

Grant podaný a riešený v roku 2011:

 

Grant Úradu vlády SR v rámci programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2011/01

 

Názov grantu: Napíš to ešte raz – Irin oda mek jekhvar

 

Hlavný riešiteľ: Mgr. Agnes Horváthová

Spoluriešitelia: doc. PhDr. Mária Follrichová, CSc. a iní         (úloha bola riešená v roku 2011)

 


 

Podané granty v roku 2011 (so začiatkom riešenia v roku 2012):

 

Grant KEGA – Tematická oblasť: Obsahová integrácia a diverzifikácia vysokoškolského štúdia

 

Názov grantu: Svet printových a elektronických médií v čase internetu

 

Hlavný riešiteľ: prof. PhDr. Miloš MISTRÍK, DrSc.

Spoluriešitelia: doc. PhDr. Mária Follrichová, CSc. a iní           (zamietnutý z neznámych dôvodov)  

Podané granty v roku 2012 (so začiatkom riešenia v roku 2013):

 

Grant VEGA – Komisia VEGA pre vedy o človeku (psychológia, pedagogika, telesná výchova)

 

Názov grantu:  Globalizačné tendencie v súčasných masmédiách a kultúre – ich prejavy, žiaduce a nežiaduce efekty a dopady na jednotlivca, spoločnosť i celostnú kategóriu kultúry

 

Hlavný riešiteľ:  doc. PhDr. Svetlana HLAVČÁKOVÁ, PhD.

Spoluriešitelia: doc. PhDr. Mária Follrichová, CSc. a iní           (zamietnutý z administratívnych  dôvodov)

 

Podané granty v roku 2013 (so začiatkom riešenia v roku 2013):

 

Grant VEGA –  Komisia VEGA pre vedy historické a vedy o spoločnosti (filozofia, sociológia,    politológia, teológia)

 

Názov grantu:   Médiá expresie kultúrnej diverzity na Slovensku v rokoch 1993 až 2013

 

Hlavný riešiteľ: prof. PhDr. Danuša SERAFÍNOVÁ, CSc.

Spoluriešitelia: doc. PhDr. Mária Follrichová, CSc. a iní           (zamietnutý z neznámych dôvodov)

 

 

Grant KEGA – Komisia č. 2 pre nové technológie, metódy a formy vo výučbe

 

Názov grantu:   Novinárske žánre pre zrakovo znevýhodnených študentov – teória a prax

 

Hlavný riešiteľ: doc. PhDr. Mária FOLLRICHOVÁ, PhD.      (vo fáze posudzovania)

 

 

Grant Úradu vlády SR v rámci programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2013/01

 

Názov grantu: Napíš to ešte raz - Irin oda mek jekhvar

 

Hlavný riešiteľ: Mgr. Agnes Horváthová

Spoluriešitelia: PhDr. Mária Follrichová, CSc. a iní         (úloha sa rieši v roku 2013 - 2014)