Životopis

 

Vzdelanie:

2017               
PhD.
  Filozofická fakulta, UK v Bratislave – š. program systematická filozofia
Dizertačná práca:
Moc ako filozofický problém : foucaultovská analýza moci v podmienkach Rozhlasu a televízie Slovenska


2016               
Dizertačný výskum v zahraničí
: Katedra médií, kognície a komunikácie, Kodanská univerzita, Kodaň, Dánsko (jún – september 2016)


2015               
PhDr.
Filozofická fakulta, UK v Bratislave – š. program filozofia

Rigorózna práca: Etické kódexy verejnoprávnych médií v kontexte spoločenského vývoja Slovenska


1991               
Mgr.  
Filozofická fakulta, UK v Bratislave
filozofia – história
Diplomová práca: Československo a politické procesy v 50. rokoch


Profesijný životopis:

2017 – súč.     odborná asistentka na Katedre žurnalistiky FiF UK v Bratislave

2013 – 2017    študentka doktorandského štúdia (PhD.) v dennej forme vzdelávania                           študijný program:  systematická filozofia; FiF UK v Bratislave

2006 – 2012    riaditeľka Centier spravodajstva Rozhlasu a  televízie Slovenska (CS RTVS)          

2011 2012 Centrá spravodajstva Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie  
2006 2010 Centrum spravodajstva Slovenského rozhlasu                                        

2006 – 2009   členka Pracovného výboru pre komunikáciu zavedenia eura v Slovenskej republike, menovaná guvernérom Národnej banky Slovenska

2000 – 2004   šéfredaktorka spravodajstva Rádia Twist

 

Ďalšie skúsenostné a kariérne zázemie:

2011 – 2013    členka poroty Novinárskej ceny  (Česká republika) v kategórii:            

·      Najlepšia reportáž audiovizuálnej žurnalistiky (roka 2012, 2011)         

·      Najlepšia reportáž (roka 2010)

2006 – 2011   spoluautorka etických kódexov v oblasti žurnalistiky:           

·      Štatút programových pracovníkov a spolupracovníkov RTVS (Rozhlas a televízia Slovenska, 2011)

·      Etický kódex novinára (Slovenský syndikát novinárov, 2010, novelizovaný 2017)         

·      Štatút programových pracovníkov a spolupracovníkov SRo  (Slovenský rozhlas, 2008)

2008   zakladajúca členka Medzinárodného tlačového inštitútu, IPI Slovensko       (International Press Institute)

1995 – 2000   redaktorka spravodajstva a moderátorka Žurnálu Rádia Twist, moderátorka politických diskusných programov Téma Rádia Twist

1996   udelená Výročná cena Literárneho fondu za najlepší tvorivý novinársky čin v roku 1996 (za podiel na sformovaní rozhlasového denníka Žurnálu Rádia Twist)

1996   šéfredaktorka dvojtýždenníka Slovensko a reality

1995   tlačová tajomníčka  Incheba, a.s.

1992 – 1995   redaktorka, parlamentná spravodajkyňa, moderátorka a vedúca vydania Rádiožurnálu Slovenského rozhlasu

1991 – 1992   redaktorka dvojtýždenníka Verejná mienka

1990 – 1991   externá redaktorka vnútropolitického oddelenia denníka Smena (počas VŠ štúdia)

 

Pedagogická prax kontinuálna:

2017 – súč.    
Magisterský stupeň
– Katedra žurnalistiky FiF UK

                        Moc, lobing a etika v masmédiách (PV)

                        Kreatívne štúdio 1 (rozhlas) (PV)

                        Kreatívne štúdio 2 (rozhlas) (PV)

Predmety vyučované v anglickom jazyku:

                        Power, Lobbying, and Ethics Within Mass Media (for Erasmus Students)

                        Media System in Slovak Republic (for Erasmus Students)

 

                        Bakalársky stupeň – Katedra žurnalistiky FiF UK

                        Filozofia pre žurnalistov (P)

                        Tvorba programových celkov (P)

                        Moderovanie 1 (P)

                        Moderovanie 2 (P)

                        Mediálny ateliér 1 (rozhlas) (PV)

                        Mediálny ateliér 2 (rozhlas) (PV)

                        Mediálny ateliér 3 (rozhlas) (PV)

 

2014 – 2017   
Magisterský stupeň –
Katedra filozofie a dejín filozofie FiF UK
Moc, lobing a etika v masmédiách 1 (PV)
Moc, lobing a etika v masmédiách 2
(PV)

2014 – 2016   
Bakalársky stupeň –
Katedra filozofie a dejín filozofie FiF UK 
Základy odborného písomného a hovoreného prejavu 1
(PV)
Základy odborného písomného a hovoreného prejavu 2
 (PV)

2015 –  2016  
Bakalársky stupeň
– Katedra žurnalistiky Vysoká škola Danubius
Rozhlasová žurnalistika (P)
Mediálna etika
(P)    

1996 – 2002   
Lektorka verbálnej a neverbálnej komunikácie – Centrum nezávislej žurnalistiky v Bratislave

  • dlhodobý vzdelávací program verbálnej a  neverbálnej komunikácie pre sudcov SR (MS SR)
  • dlhodobý vzdelávací program profesionálnych zručností pre redaktorov a  moderátorov súkromných rádií v celej SR (Asociácia nezávislých rozhlasových a televíznych staníc SR)
  • krátkodobé a  jednorazové komunikačné kurzy pre manažmenty 

 

Pedagogická prax jednorazová – prednášky pre verejnosť:

2018  
Ako chápať súčasné masmédiá
– Spoločnosť pre vedy a umenia v Bratislave

2018  
Ako chápať súčasné masmédiá
– Univerzita tretieho veku UK v Bratislave

2017  
Načo je dnes dobrá filozofia?
– Týždeň vedy a techniky: KFaDF FiF UK v Bratislave (Klub A4 – YMCA v Bratislave)

2017  
Ako chápať súčasné masmédiá
– Univerzita tretieho veku UK v Bratislave                       

2017  
Masmédiá, extrémizmus a filozofia – cyklus interaktívnych prednášok pre študentov Gymnázia Jura Hronca v Bratislave

2017
Nové médiá a strata kritického myslenia: prečo sociálne médiá nerozvíjajú naše hodnoty – interaktívna prednáška pre študentov Gymnázia Dominika Tatarku v Poprade

2016  
Power relations within mass media organizations: a Foucauldian perspective
– prednáška pre študentov Katedry médií, kognície a komunikácie Kodanskej univerzity (Kodaň, Dánsko)

2016               
De-journalism as a system consequence of mediatization
– prednáška pre učiteľov a doktorandov Katedry médií, kognície a komunikácie Kodanskej univerzity (Kodaň, Dánsko)

2016               
Professional development in contemporary mass media organizations
– interaktívna prednáška pre doktorandov Katedry médií, kognície a komunikácie Kodanskej univerzity (Kodaň, Dánsko)

2015
Čo sú masmédiá? ...je to o médiách...
– prednáška pre verejnosť v rámci cyklu zádumčivých večerov – Knižnica a kultúrne centrum Mlynská dolina, Bratislava