Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vedecká konferencia Reflexia médií 21. storočia

Na pôde Slovenského syndikátu novinárov sa dňa 10. novembra 2011 uskutočnila – ako už každoročne v rámci Týždňa vedy a technika na Slovensku – vedecká konferencia členov Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského s názvom Reflexia médií 21. storočia. Konferenciu otvoril a moderovania jej prvej časti sa ujal predseda Slovenského syndikátu novinárov Peter Kubínyi.

Konferencia sa niesla v znamení hodnotenia stavu súčasných slovenských médií v novom miléniu. Jej cieľom bolo poukázať tak na aktuálne vývojové trendy, ako aj anomálie či defekty objavujúce sa, resp. pretrvávajúce v súčasných slovenských médiách, a to verejnoprávnych aj komerčných.

Svetlana Hlavčáková spolu so svojou doktorandkou, Simonou Mikušovou, vo svojich príspevkoch poukázali na neustále sa zvyšujúci podiel násilia a krutosti prezentovaných všetkými štyrmi našimi audiovizuálnymi médiami – RTVS/Slovenská televízia, Markíza, Joj a TA3 v ich hlavných spravodajských reláciách. Na nastolený problém reagoval predseda SSN P. Kubínyi a ich slová potvrdili jeho bohaté skúsenosti z praxe.

Eva Bachletová, odborníčka na cirkevné médiá zase ponúkla z historickej a analyticko-syntetickej perspektívy ucelený pohľad na stav súčasnej evanjelickej printovej žurnalistickej tvorby.   V druhej časti konferencie vystúpila Mária Follrichová so svojou pútavou prednáškou o investigatívnej žurnalistike. Miloš Horváth didaktickým spôsobom načrtol model komunikácie aplikovateľný vo sfére masmediálnej komunikácie a prednáškové dopoludnie uzavrel doktorand Róbert Šedivý, ktorý sa zameral na fenomén politainmentu, takmer úplne absentujúci fenomén v súčasných slovenských médiách.

Prednášky prezentované na konferencii budú v kompletnej textovej podobe publikované v pripravovanom zborníku Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty UK s názvom Žurnalistika, média, spoločnosť 1, ktorý by mal vyjsť ešte do konca tohto roka.

Konferencia prebehla v pokojnej a inšpiratívnej atmosfére, za čo patrí vďaka aj spoluorganizátorovi – Slovenskému syndikátu novinárov. Na škodu veci však je, že v publiku absentovali zástupcovia médií i ďalší poslucháči. Informácie, fakty,  hodnotiace súdy či kritické výstupy z jednotlivých analýz, ktoré odzneli na konferencii totiž mali potenciál zaujať aj širšie publikum. Spojenie teórie a praxe, výskumu a mediálnej reality, ako sa zdá, vo sfére masmediálnej komunikácie u nás doposiaľ nefunguje. A pritom pre obidve strany by toto spojenie bolo viac ako užitočné.

Doc. PhDr. Svetlana Hlavčáková, PhD., Mgr. Miloš Horváth, PhD.