Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Publicistické rozhovory

Pod týmto názvom vyšiel elektronický zborník autorizovaných publicistických rozhovorov s akademickými funkcionármi Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V letnom semestri akademického roka 2010/2011 ho pripravili študentky a študenti prvého ročníka magisterského štúdia žurnalistiky na povinne voliteľnom kurze Publicistika 1.
Tento zborník je príspevkom katedry žurnalistiky k 90. výročiu Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Je publicistickým doplnkom fakultnej pamätnice 90 rokov Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislava : 1921-2011. Študentské publicistické rozhovory doplnili túto prezentáciu FiF UK o ľudský rozmer. Je to štyridsať publicistických rozhovorov: s dekanom, prodekankami a prodekanmi, vedúcimi 31 katedier, centra a strediska. 

PhDr. Mária Follrichová, PhD.