Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Ocenenie práce Evy Bachletovej

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva rektor Univerzity Komenskéhov Bratislave prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., odovzdal 15. novembra 2011 ocenenia úspešným študentom a pedagógom Univerzity Komenského. Rektor udelil Akademickú pochvalu 30 študentom a odovzdal Ďakovné listy 28 pedagógom univerzity. Oceneným sa prihovoril slovami: „Keď som čítal návrhy pánov dekanov na vaše vyznamenanie a odôvodnenie, prečo máte byť ocenení, zreteľne vynikli dôvody, ktoré môžem zjednodušene zhrnúť do dvoch sfér: rozum a morálne hodnoty. Chcel by som veriť, že nielen vo vašej generácii, ale aj v generácii vašich nasledovníkov bude dominovať toto spojenie - spojenie rozumu a morálky ako nadčasových a všeobecne platných hodnôt a noriem správania a konania.“

Medzi ocenenými je aj naša kolegyňa Mgr. Eva Bachletová, PhD.

SRDEČNE BLAHOŽELÁME!

Za kolektív KŽ FiF UK doc. PhDr. Svetlana Hlavčáková, PhD.