Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Medzinárodné kolokvium Mediálna expresia kultúrnej diverzity v krajinách strednej a východnej Európy

V dňoch 20. – 22. júna 2011 sa na Čiernej vode v hoteli Kamila uskutočnilo medzinárodné kolokvium na tému Mediálna expresia kultúrnej diverzity v krajinách strednej a východnej Európy. Pod jeho organizáciu sa podpísala Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v zastúpení profesorky PhDr. Danuši Serafínovej, PhD., a docentky PhDr. Svetlany Hlavčákovej, PhD., v spolupráci s Francúzskym veľvyslanectvom na Slovensku reprezentovanom kultúrnym atašé prof. Rachidom MAKHLOUFIM, s Fakultou masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave – jej dekankou PhDr. Danou PETRANOVOU, PhD., a prorektorom doc. PhDr. Martinom KLUSOM, PhD., a napokon s Medzinárodnou organizáciou frankofónie. Celé podujatie sa konalo pod záštitou podpredsedu vlády pre ľudské práva a menšiny Rudolfa Chmela.

            Kolokvium na Slovensku sa uskutočnilo v rámci programu organizovaného Katedrou UNESCO Univerzity v Štrasburgu pod názvom Medzikultúrny dialóg a jeho cieľom bolo predstaviť súčasné médiá ako nositeľov kultúrnej rôznorodosti v stredoeurópskom a východoeurópskom regióne. Zúčastnili sa ho predstavitelia z jedenástich krajín – z Albánska, Bulharska, Burkina-Faso, Českej republiky, Francúzska, Grécka, Maďarska, Poľska, Rumunska, Ruska a zo Slovenska, ktorí sa zamerali na aktuálnu situáciu v médiách menšín vo svojich krajinách a prezentovali politický i právny kontext ich pôsobenia, a tiež ekonomické podmienky, v ktorých jestvujú. Spoločne hľadali odpovede na otázku: „Ako je zastúpená kultúrna rôznorodosť s jej jazykovými špecifikami v národných médiách?“

            Podujatie prišiel pozdraviť aj J. E. Jean-Marie BRUNO, francúzsky veľvyslanec na Slovensku, doc. Ing. Jozef MATÚŠ, rektor UCM v Trnave, prof. Mgr. Jana BENICKÁ, PhD., prodekanka pre zahraničné styky FiF UK v Bratislave a Mgr. art. Jozef ŠVOŇAVSKÝ, predseda Grémia slovenskej koalície pre kultúrnu diverzitu.

            V rámci programu vystúpil prof. Michel MATHIEN, vedúci Katedry UNESCO z Univerzity v Štrasburgu, ktorý bol iniciátorom celého podujatia a prof. Serge Théophile BALIMA, riaditeľ IPERMIC z Ougadougou, Burkina-Faso. Účastníkov oboznámili so závermi dvoch predchádzajúcich kolokvií, ktoré sa konali vo francúzskom Bordeaux, a v Ougadougou, Burkina-Faso, Afrika. Práve na závery z románskych krajín Európy a na zistenia krajín Afriky nadviazalo júnové kolokvium mapujúce situáciu v krajinách strednej a východnej Európy, ktoré sa uskutočnilo na Slovensku.

            Na programe prvého dňa kolokvia boli rozličné aspekty mediálnej expresie kultúrnej diverzity. Nedôvera a naliehavá potreba dôvery medzi ľuďmi a národmi bola témou prednášky prof. Tadeusza ZASĘPU, PhD., rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku. Na neho nadviazala PhDr. Dana PETRANOVÁ, PhD., dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave so svojím príspevkom Úloha mediálnej výchovy na rozhraní globalizácie a kultúrnej diverzity. Zaujímavú štúdiu o mediálnom školstve v 12 krajinách Európy predstavil prítomným prof. PhDr. Ioan HORGA, PhD., z Univerzity v Oradea, Rumunsko. Etiku mediálnu globálnu a etiku mediálnu lokálnu analyzoval prof. PhDr. Miloš MISTRÍK, DrSc., z FiF UK v Bratislave. O lingvistických aspektoch kultúrnej diverzity hovoril prof. PhDr. Miroslav DUDOK, DrSc., z FiF UK v Bratislave. Na Sociálnu sieť a štatút prítomnosti sa sústredil doc. PhDr. Peter VALČEK, PhD., z FiF UK v Bratislave. Diskurzívny problém  – kolonizácia verzus dekolonizácia mediálnej kultúry zaujala doc. PhDr. Hanu PRAVDOVÚ, PhD., z Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Dopoludňajšie rokovanie uzavrel PhDr. dr. hab. Renaud de la BROSSE z Univerzity v Remeši, Champagne-Ardény, Francúzsko, ktorý sa vo svojej interesantnej prednáške zaoberal Problémami Rómov v národných a nadnárodných médiách.

            Popoludnie prvého dňa sa už nieslo v duchu mediálnej expresie kultúrnej diverzity v krajinách strednej Európy, resp. v krajinách V4. Úvodnej prednášky na tému Mediálna expresia kultúrnej diverzity na Slovensku z historického hľadiska sa zhostila prof. PhDr. Danuša SERAFÍNOVÁ, PhD., z FiF UK v Bratislave, ktorá ponúkla podnetný exkurz do minulosti, na ktorý reagovali najmä zahraniční kolegovia. Súčasné fakty o Mediálnej expresii kultúrnej diverzity na Slovensku prezentovala doc. PhDr. Svetlana HLAVČÁKOVÁ, PhD., z rovnakého pracoviska. Venovala sa menšinám žijúcim na Slovensku a ich médiám, ako aj legislatíve SR k týmto otázkam. Mediálnej expresii kultúrnej diverzity maďarskej menšiny na Slovensku sa venovala doc. PaedDr. Eva POLÁKOVÁ, PhD., z Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. O Rusínoch a Ukrajincoch a ich médiách referovala PhDr. Mária FOLLRICHOVÁ, PhD., z FiF UK v Bratislave. Mediálna expresia kultúrnej diverzity v Čechách zaujala PhDr. Renatu SEDLÁKOVÚ, PhD., z Univerzity Palackého v Olomouci, Česká republika. Na tému Tlač poľskej menšiny s výnimkou krajín bývalého Sovietskeho zväzu hovoril Dr. Zbigniew WIDERA, PhD., z Pedagogickej univerzity v Krakove, Poľsko. Zaujímavá  bola téma Slovenská menšina a jej médiá v krajinách V4 a v juhovýchodnej Európe, ktorú prítomným predstavil PhDr. Pavel HOLEŠTIAK, PhD., z Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.

           Druhý deň rokovania sa tematicky posunul do krajín východnej Európy. S nemenej interesantnou témou Mediálna expresia kultúrnej diverzity v čase internetu vystúpila prof. PhDr. Mária KUSÁ, PhD., z FiF UK v Bratislave. O zložitej situácii v Rusku informoval Denis Arsentiev, kultúrny atašé Veľvyslanectva Ruskej federácie v Slovenskej republike. S Tlačou poľskej menšiny v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu oboznámil účastníkov prof. dr. hab. Krzystof GAJDKA z Pedagogickej univerzity v Krakove, Poľsko. Po ňom PhDr. Mária FOLLRICHOVÁ, PhD., z FiF UK v Bratislave tentoraz rozobrala postavenie Slovenskej menšiny na Ukrajine a jej médiá. Odborná asistentka Gina PUICA z Univerzity „Stefan cel Mare“ v Suceava, Rumunsko predstavila Menšiny a médiá v Rumunsku a doktorandka Natalia SCURTU na Univerzite v Bordeaux 3, Francúzsko, sa zamýšľala nad tým, či Moldavčania sú štátom, národom a/alebo menšinou.

            Popoludnie otvoril prof. Blagovest NJAGULOV z Historického ústavu Bulharskej Akadémie vied v Sofii s témou Menšinová problematika v Bulharsku po roku 1989. Po ňom nasledoval Dr. Mark MARKU z Univerzity v Tirane, Albánsko, ktorý sa vo svojom príspevku zaoberal Menšinami a ich médiami v krajinách bývalej Juhoslávie. Problematiku Albanofónnych priestorov a menšín v ich kontexte otvoril prof. Artan FUGA z Univerzity v Tirane, Albánsko. O Grécku smerom k menšinám na Balkáne pútavo referoval prof. Georges CONTOGEORGIS z Univerzity Parthénon v Aténach, Grécko. Na Balkáne zostal aj PhDr. dr. hab. Samim AKGÖNÜL z Univerzity v Štrasburgu, Francúzsko, ktorý prezentoval Identifikačnú expresiu tureckých menšín na Balkáne a médiá ako nástroj legitimizácie.

            Konferenciu slávnostne ukončil doc. PhDr. Martin KLUS, PhD., prorektor UCM v Trnave. Závery a zistenia zhrnula a námety, ktoré vyplynuli z konferencie predniesla doc. PhDr. Svetlana HLAVČÁKOVÁ, PhD., z FiF UK v Bratislave, ktorá sa rozlúčila s účastníkmi tohto významného a dozaista i mimoriadne podnetného kolokvia.

Doc. PhDr. Svetlana Hlavčáková, PhD.