Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Média a ich perspektívy v 21. storočí z pohľadu viacerých katedier

Katedra knižničnej a informačnej vedy, Katedra marketingovej komunikácie a Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave majú k sebe blízko. „Sú to príbuzné odbory, a preto je dobré, že si navzájom prezentujú svoje výskumy,“ uviedol profesor Jaroslav Šušol, dekan Filozofickej fakulty UK, na úvod konferencie nazvanej Médiá a ich perspektívy v 21. storočí. Tá sa konala 13. novembra 2013 na katedre žurnalistiky v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2013.

Po otvorení konferencie, ktorého sa ujala jej organizátorka, docentka Mária Follrichová, vystúpila profesorka Danuša Serafínová s príspevkom – Žurnalisti v premenách času. Vychádzajúc zo známeho humanistického veršu – Časy sa stále menia a my sa meníme s nimi, poukázala na neustále dynamické zmeny, ktorými celý vedný odbor o novinárstve prechádza už od čias svojho vzniku. Ján Hacek sa vo svojom diskusnom príspevku zameral na Dátovú žurnalistiku,  a aj vo svojej prednáške „dal dátam príbeh“. Eva Bachletová reagovala na základnú otázku svojho príspevku – Ne/sloboda dnešných médií. Spomenula tiež študentskú anketu, v ktorej sa opýtaní študenti vyjadrili, že úplná sloboda médií v súčasnosti je utópia. Docentka Vlasta Konečná sa venovala  vplyvu médií na jazykovú kultúru verejnosti a uviedla tiež niekoľko príkladov najčastejších (a azda aj najzávažnejsích) chýb novinárov. Jazyku sa vo svojej prednáške venoval i Miloš Horváth, konkrétne Vzťahu jazyka, štýlu a textu v nefilologických odboroch. Jaroslav Buček vystúpil s príspevkom Perspektívy moderátora televíznej publicistiky a Katarína Buzová sa zamerala na Aspekty kredibility v sociálnych médiách. Poukázala na to, čo zvyšuje a čo znižuje dôveryhodnosť médií.

V druhej časti konferencie vystúpilo päť doktorandov, traja z Katedry žurnalistiky a dvaja z Katedry knižničnej a informačnej vedy FiF UK. Ich príspevky boli rôznorodé, počínajúc témou Techniky manipulácie v sociálnych médiách a končiac prierezom Zábavných televíznych vysielaní (tzv. „reality show“) na Slovensku v rokoch 2004 až 2013.

Na záver konferencie sa docentka Svetlana Hlavčáková, vedúca Katedry žurnalistiky FiF UK poďakovala prednášajúcim za ich podnetné príspevky, ktorých cieľom je pomôcť pri riešení pálčivých problémov na našej mediálnej scéne. Ako povedala, prešli sme cestu od minulosti k súčasnosti, nahliadli sme do zákulisia dátovej žurnalistiky, sociálnych sietí i blogov, venovali sme sa často tristnému jazyku novinárov, smutnému osudu fejtónu a fotografií, úrovni „reality show“, ktoré ponúkajú slovenské televízie či úlohe moderátorov pri šírení informácií. A to bol aj cieľ tejto vedeckej konferencie – integrovať uvedené vedné odbory.

text: Peter Kubínyi, doktorand na Katedre žurnalistiky FiF UK v Bratislave