Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra žurnalistiky FiF UK má novú profesorku

Dňa 25. januára 2010 prezident Ivan Gašparovič vymenoval 49 nových vysokoškolských profesorov. V historickom sídle Národnej rady SR v Bratislave si menovací dekrét prevzala aj naša kolegyňa, docentka PhDr. Danuša Serafínová, PhD. Profesúru získala v odbore teória a dejiny žurnalistiky.

Danuša Serafínová pôsobí ako vysokoškolská učiteľka na Katedre žurnalistiky FiF UK už vyše 30 rokov. Ak niekomu možno prisúdiť (okrem profesorského) aj titul svedomitá a pracovitá, tak je to ona. Po tri desaťročia sa zapájala do vedecko-výskumnej práce, veľmi dôsledne pôsobila v pedagogickom procese a navyše neúnavne rozvíjala spoluprácu s kolegmi z nemecky hovoriacich krajín a z Francúzska. Organizovala prednášky zahraničných profesorov na Slovensku, garantovala významné domáce konferencie so zahraničnou účasťou, je členkou redakčných rád v medzinárodných a domácich časopisoch a zborníkoch, vyše 20 rokov pôsobila ako lektorka na letnej škole slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca a je spoluautorkou učebnice pre frankofónnych poslucháčov letnej školy Studia Academica Slovaca, ktorá vyšla už vo štvrtom vydaní.

Od roku 2007 je predsedníčkou komisie vo vednom odbore doktorandského štúdia 72 01-9 Teória  a dejiny žurnalistiky pre doktorandov dobiehajúcich podľa predchádzajúcich predpisov na FiF UK v Bratislave. Je tiež predsedníčkou štátnicovej komisie na Katedre žurnalistiky FiF UK v Bratislave. Na zoznam jej aktivít možno zaradiť množstvo prednášok doma i v zahraničí v troch jazykoch – slovenskom, nemeckom a francúzskom, ako aj nejednu cennú publikáciu o slovenskej žurnalistike v uvedených jazykoch.

V roku 2009 sa na prelome marca/apríla úspešne inaugurovala pred Vedeckou radou Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity a Vedeckou radou Katolíckej univerzity v Ružomberku, vďaka čomu sa na Filozofickej fakulte UK v Bratislave zaradí medzi profesorky a profesorov garantujúcich študijné odbory, v jej prípade žurnalistiku.

V mene celého kolektívu Katedry žurnalistiky FiF UK profesorke Danuši Serafínovej úprimne gratulujem a želám jej úspešné pôsobenie na našej katedre plné plodnej a zmysluplnej práce.

Bratislava, 28. januára 2010  

Docentka PhDr. Svetlana Hlavčáková, PhD.
vedúca katedry