Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Akreditačná komisia z USA hodnotila Katedru žurnalistiky FiF UK

Začiatok nového akademického roka 2010/2011 poňala Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pracovne. Dňa 16. septembra jej priestory na Štúrovej ulici navštívil nezávislý Akreditačný výbor pre vzdelávanie v žurnalistike a v masovej komunikácii zo Spojených štátov amerických (Accrediting Council on Education in Journalism and Mass Communications), aby zhodnotil študijné programy bakalárskeho (trojročného) a magisterského (dvojročného) stupňa štúdia žurnalistiky na katedre a posúdil, či spĺňajú kritériá na získanie akreditácie. Reprezentovala ho výkonná riaditeľka výboru, profesorka Susanne Shaw a profesor Will Norton ml., dekan Fakulty žurnalistiky a nových médií na Mississippskej univerzite.

Členovia výboru hodnotili najmä obsah študijných plánov oboch stupňov štúdia, ktoré na katedre žurnalistiky končia ústnymi štátnymi skúškami a obhajobou písomnej záverečnej bakalárskej či diplomovej práce, a napokon udelením diplomu a titulu bakalár (Bc.) alebo magister (Mgr.). Pozornosť ďalej upriamili na sylaby predmetov zaradených do výučby, úroveň vedecko-výskumnej činnosti katedry, na jej materiálne, technické a informačné zabezpečenie, finančné zdroje a napokon na personálne zastúpenie učiteľského zboru. Zaujímali sa tiež o kreditový systém štúdia v rámci ECTS, medzinárodnú mobilitu študentov, ich tvorivé aktivity tak v rámci katedry (Webjournal, Radioaktiv), ako aj v slovenských masmédiách sídliacich v Bratislave, študentské súťaže a podobne.

S uznaním ocenili curriculárnu štruktúru a rozsah povinnej literatúry z pera učiteľov katedry, optimálne proporcie medzi teoretickými a praktickými predmetmi reflektujúcimi tak odvetvovú, ako aj mediálnu špecializáciu, kvalitu pôsobenia pedagógov, možnosť študentov flexibilne kreovať svoj profil absolventa štúdiom aj na zahraničných vysokých školách a naozaj úspešné uplatňovanie sa absolventov katedry v praxi. S pozitívnym ohlasom sa stretla úzka spolupráca katedry žurnalistiky najmä s verejnoprávnymi médiami, aj keď hosťom bolo treba objasniť rolu verejnoprávnych médií na Slovensku a v Európe, pretože americká skúsenosť je iná. Za obzvlášť záslužné považujú vydávanie odborného časopisu pre teóriu, výskum a prax prostriedkov masovej komunikácie Otázok žurnalistiky pod hlavičkou Združenia Mass-Media-Science pôsobiaceho pri Katedre žurnalistiky FiF UK.

Katedra žurnalistiky sa podrobila akreditácii nezávislým Akreditačným výborom z vlastnej iniciatívy po tom, čo jej túto možnosť ponúklo Veľvyslanectvo USA v Slovenskej republike. Proces akreditácie teda vníma ako dobrovoľný, nestranný a objektívny. Samotný Akreditačný výbor pre vzdelávanie v žurnalistike a v masovej komunikácii sa pritom považuje sa nezávislý subjekt, ktorý v Spojených štátoch pôsobí od roku 1945, kde v súčasnosti akreditoval 113 programov štúdia žurnalistiky a masovej komunikácie. Školy posudzuje individuálne, na základe atribútov vypracovaných teoretikmi i odborníkmi z praxe, hodnotené subjekty vzájomne neporovnáva a neznámkuje, neurčuje teda ani ich poradie. Kľúčová pre výbor je úroveň a kvalita komplexného pôsobenia školy.

A aký má význam akreditácie pre katedru? V prípade, že hodnotenie katedry žurnalistiky bude pozitívne, ocitne sa na verejne prístupnom zozname akreditovaných vysokých škôl, z ktorého si vyberajú uchádzači o štúdium žurnalistiky a masovej komunikácie.

Profesorka Susanne Shaw a Will Norton ml. sa na záver obrazne poklonili úsiliu a výsledkom práce pedagógov katedry pôsobiacich v „chudobných“ podmienkach štátnej školy na Slovensku, i keď ide o najprestížnejšiu vzdelávaciu ustanovizeň u nás: “You have a very good program and faculty. I hope that some day our paths may cross in the U.S. and you can visit Kansas. Best wishes for the school year. Susanne Shaw.”

Doc. PhDr. Svetlana Hlavčáková, PhD., vedúca KŽ FiF UK