Granty

2021–2023 Digitized Translation

Digitized Translation – CAT Tools as a Primary Step

2016

The New Chinese Corpus Hanku, supported by: Chinese National Office for Teaching Chinese as a Foreign Language (2016)

Riešiteľ: Ľuboš Gajdoš, PhD., prof. Jana Benická, PhD.

Cieľom projektu je vybudovanie synchrónneho korpusu čínskeho jazyka s rozsahom viac ako 1 miliarda tokenov (slov), ktorý bude využívaný v lingvistickom výskume i v otázkach didaktiky jazyka. Korpus bude dostupný cez webové rozhranie s pokročilým korpusovým manažérom. Texty v korpuse budú doplnené o štýlovo-žánrovú anotáciu, slová o slovnodruhovú (POS) a syntaktickú anotáciu.

2015

Brothers in Arms – Perception of China in Czechoslovakia in the 1950s, grant č. RG001-EU-14, Chiang Ching-kuo Foundation for International Scholarly Exchange, R.O.C.

riešiteľ: doc. Martin Slobodník, PhD.

Cieľom projektu je podrobná analýza obrazu a vnímania Čínskej ľudovej republiky v Československu v 50. rokoch 20. storočia na základe primárnych dokumentov (cestopisy, cestovné denníky, filmové týždenníky, archívne záznamy, ...). Táto téma bola až doteraz mimo záujmu bádateľov a výsledky výskumu majú ilustrovať proces konštrukcie obrazu Čínskej ľudovej republiky (a čiastočne aj Taiwanu) v strednej a východnej Európe krátko po nastolení komunistickej vlády v Číne v roku 1949. Výsledky tohto projektu (doma i v zahraničí publikované štúdie a monografia) poskytnú historickú perspektívu, ktorá bude predstavovať dôležitý kontext aj pre súčasné vnímanie Číny a Taiwanu v stredoeurópskom regióne.

Pre formovanie obrazu Číny v Československu boli jedným z kľúčových období 50. roky, keď v slovenčine a češtine vyšlo vyše desať knižných cestopisov a noviny i týždenníky o nej pravidelne informovali. Tieto cestopisy boli výsledkom blízkej spolupráce dvoch socialistických krajín, ktorá dosiahla svoj vrchol práve v rokoch 1950–1959. Československo sa stalo socialistickým štátom a satelitom Sovietskeho zväzu po uchopení moci Komunistickou stranou Československa vo februári 1948 a predstavitelia Komunistickej strany Číny vyhlásili založenie Čínskej ľudovej republiky 1. októbra 1949. Ideologická blízkosť dvoch socialistických štátov vytvorila predpoklady pre rozsiahlu politickú, ekonomickú i kultúrnu spoluprácu. 

2013

grant č. 20130178: Implementácia a rozvoj koreanistiky na Univerzite Komenského v Bratislave, Academy of Korean Studies (Kórejská republika)

riešitelia: doc. Mgr. Martin Slobodník, PhD.  (hlavný riešiteľ); Mgr. Zuzana Vavrincová, MIS.; Miloš Procházka, M.A.; Myungsik Sang, M.A.

cieľ projektu: rozvoj koreanistiky ako nového študijného programu na Katedre východoázijských štúdií FiF UK v podobe nákupu techniky, nákupu odbornej literatúry v kórejčine a v svetových jazykoch pre čiastkovú knižnicu katedry, realizácie sérií prednášok šiestich hosťujúcich pedagógov z Európy a Kórey, prípravy dvoch učebníc (dejiny Kórey, učebnica kórejského jazyka pre začiatočníkov)

realizované aktivity: nákup techniky pre potreby výučby; nákup odbornej literatúry; realizácia prednáškového cyklu prvého hosťujúceho pedagóga v decembri 2013 (Mgr. Marek Zemánek, M.A., Ústav Dálného východu, Univerzita Karlova, Praha – Kórejské náboženstvá); príprava prednáškového cyklu druhej hosťujúcej pedagogičky v máji 2014 (doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, PhD., Ústav Dálného východu, Univerzita Karlova, Praha – Kórejská literatúra)

publikačný výstup: učebnice budú publikované v poslednom období riešenia grantu (jar 2016)

 

 

grant č. VEGA 1/0253/13 2013-2014: Stratifikácia čínskeho jazyka

grantová schéma: Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV

riešiteľ: Mgr. Ľuboš Gajdoš, PhD.

cieľ projektu: určiť zastúpenie synsémantických slov (najmä prepozícií, konjunkcií, partikúl) v oboch registroch (kouyu, shumianyu) kvantitatívnymi metódami; identifikovať dominantné (typické) vetné vzorce v oboch registroch; skúmať interakciu jazykových registrov zo synchrónneho hľadiska; zistiť mieru vplyvu literárneho jazyka wenyanwen (jeho kvantitatívne zastúpenie v písanom jazyku) na písaný jazyk a snažiť sa odhaliť možné trendy vývinu písaného jazyka v tomto smere;.

realizované aktivity: zhromažďovanie primárnych a sekundárnych prameňov, identifikácia rozdielov v syntaktickej rovine písaného a hovoreného jazyka metódami korpusovej lingvistiky

publikačný výstup: učebnica gramatiky čínskeho jazyka bude publikovaná v priebehu roku 2014

2011

grant č.  RG001-EU-10:  Islám v Číne, Chiang Ching-kuo Foundation for International Scholarly Exchange (Taiwan)

grantová schéma: Chiang Ching-kuo Foundation for International Scholarly Exchange (Taiwan)

riešiteľ: doc. Mgr. Martin Slobodník, PhD.

cieľ projektu: príprava učebnice venovanej histórii a súčasnosti islámu v Číne, ktorá bude používaná v magisterskom stupni študijného programu Čínsky jazyk a medzikultúrna komunikácia v rámci seminára Náboženstvo a štát v Číne v 20. stor.

realizované aktivity: terénny výskum v severozápadnej Číne v provinciách Kan-su a Ning-sia (august 2012), rozhovory, zúčastnené pozorovanie, zhromažďovanie primárnych a sekundárnych prameňov

publikačný výstup: učebnica bude publikovaná v priebehu roku 2014

2009

grant č. 60900008: „Vzťahy krajín Vyšehradskej štvorky s Čínou“

grantová schéma: International Visegrad Fund

riešitelia: doc. Mgr. Martin Slobodník, PhD.; Mgr. Gabriela Pleschová, PhD.

cieľ projektu: príprava a pravidelná výučba kurzu venovaného politickým, ekonomickým a kultúrnym kontaktom krajín Vyšehradskej štvorky (Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko) s Čínskou ľudovou republikou s dôrazom na obdobie po roku 1989; kurz je určený najmä študentom bc. a mgr. stupňa študijného programu Čínsky jazyk a medzikultúrna komunikácia, ale zapísať si ho môžu všetci študenti Filozofickej fakulty UK

realizované aktivity: nákup odbornej literatúry do čiastkovej knižnice katedry, nákup techniky pre potreby výučby, realizácia kurzu v troch akademických rokoch (2009/2010, 2011/2012, 2012/2013), kurz absolvovalo ca. 50 študentov, na kurze prednášali aj experti z ostatných troch krajín Vyšehradskej

2008

grant č. RG010-EU-07: „Tibetsko-muslimské vzťahy v okrese Sia-che: minulosť a súčasnosť“

grantová schéma: Chiang Ching-kuo Foundation for International Scholarly Exchange (Taiwan)

riešiteľ: doc. Mgr. Martin Slobodník, PhD.

cieľ projektu: analýza vzťahov medzi tibetským obyvateľstvom a čínskymi muslimami (Chuejmi) v multietnickom okrese Sia-che, ktorý sa nachádza na severovýchodnom okraji Tibetskej náhornej plošiny a tvorí súčasť provincie Kan-su; analýza historických prameňov z 1. polovice 20. storočia a aktuálnej situácie; náboženské a politické aspekty vzťahov Tibeťanov a čínskych muslimov na lokálnej úrovni v kontexte čínskej národnostnej a náboženskej politiky

realizované aktivity: terénny výskum v severovýchodnom Tibet (august 2009), rozhovory, zúčastnené pozorovanie, zhromažďovanie primárnych a sekundárnych prameňov

publikačný výstup:

Slobodník, Martin: Súfizmus v Číne: Kenotaf Šajcha Čchuan-sin Tao-cua v provincii Kan-su In: Súčasné podoby súfizmu od Balkánu po Čínu. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 201-232. - ISBN 978-80-223-2801-2