Sinológia

Filozofická fakulta Univerzity Komenského je jediným univerzitným pracoviskom na Slovensku, ponúkajúcim tento študijný program. Študijný program východoázijské štúdiá (sinologická špecializácia) sa v bakalárskom stupni štandardne študuje štyri roky a v magisterskom stupni dva roky. V súčasnosti (2022) má oddelenie sinológie približne 60 študentov bakalárskom a magisterskom stupni štúdia.

Študijný program katedry zahŕňa celý rozsah sinologických štúdií, teda modernú aj klasickú čínštinu, čínsku filozofiu, náboženstvo, literatúru, dejiny vrátane aktuálneho politického a spoločenského vývoja v Číne. Cieľom štúdia je zoznámiť poslucháčov so zásadnými otázkami spojenými s tradičnou i modernou Čínou, aby sa v svojej profesionálnej kariére mohli uplatniť v rôznych oblastiach (média, poradenstvo, prekladanie a tlmočenie, akademická pôda, mimovládne organizácie). Študijný program odboru je rozvrhnutý na šesť rokov a je rozdelený na dve časti. V prvej fáze, počas bakalárskeho štúdia (1. až 8. semester, t. j. 1. až 4. ročník), sa výučba sústreďuje na zvládnutie súčasnej hovorovej čínštiny slovom i písmom, základov klasickej čínštiny a na poskytnutie prehľadu o čínskej literatúre, dejinách, filozofii a náboženstve. Absolvovanie bakalárskeho štúdia je podmienené získaním potrebného počtu kreditov počas štúdia, obhájením bakalárskej práce. Predmety v druhej, magisterskej fáze štúdia (9. až 12. semester, t. j. 5. a 6. ročník) sú užšie zamerané a vychádzajú zo znalostí nadobudnutých v prvých štyroch ročníkoch. Cieľom magisterského štúdia je prehlbovanie teoretických a jazykových schopností a schopnosti samostatného a tvorivého prístupu k jednotlivým otázkam týkajúcim sa Číny. Okrem istého počtu povinných kurzov sú poslucháči povinní vybrať si z ponuky povinne voliteľných a voliteľných predmetov, aby si tak mohli študijný program prispôsobiť individuálnym záujmom. Absolvovanie magisterského štúdia je podmienené získaním potrebného počtu kreditov počas štúdia, obhájením diplomovej práce a absolvovaním štátnej skúšky z predmetov čínsky jazyk, čínska literatúra, dejiny Číny a čínska filozofia.

Absolvent magisterského štúdia ovláda súčasnú hovorovú čínštinu, vie pracovať s textami v klasickej čínštine, je schopný využívať informačné zdroje z oblasti sinológie, vie aplikovať teoretické poznatky odboru na praktickej úrovni, samostatne analyzovať, prezentovať a vysvetľovať otázky týkajúce sa kultúrneho, ekonomického a politického vývoja v modernej i tradičnej Číne, získa schopnosť prekladať umelecké a odborné texty z modernej čínštiny do slovenčiny.

Vo svojej profesionálnej kariére sa absolventi študijného programu môžu uplatniť v rôznych oblastiach – prekladanie a tlmočenie, akademická pôda, mimovládne organizácie, obchod, kultúrne inštitúcie, medzinárodné vzťahy, diplomacia, a pod.

Študenti majú možnosť uchádzať sa o štipendiá ponúkané vládou Čínskej ľudovej republiky a v prípade úspechu absolvovať dvojsemestrálny študijný pobyt v Číne.

 

Bakalársky a magisterský stupeň študijného programu východoázijské štúdiá (sinologická špecializácia) zabezpečujú prof. Mgr. Jana Benická, PhD., Mgr. Ľuboš Gajdoš, PhD. a čínska lektorka.