Koreanistika

Filozofická fakulta Univerzity Komenského je jediným univerzitným pracoviskom na Slovensku, ponúkajúcim tento študijný program. Študijný program východoázijské štúdiá (so zameraním na kórejské štúdia) sa v bakalárskom stupni štandardne študuje štyri roky a v magisterskom stupni dva roky. V súčasnosti (jar 2018) má oddelenie koreanistiky 21 študentov v 2. ročníku bakalárskeho stupňa štúdia a 9 študentov v 2. ročníku magisterského stupňa štúdia.

Študijný program sa zameriava na štúdium jednej z významných východoázijských civilizácií, ktorá v súčasnosti zohráva v medzinárodných vzťahoch i svetovej ekonomike dôležitú úlohu. Študenti bakalárskeho stupňa študijného programu kórejské štúdiá sú pripravovaní na zvládnutie kórejského jazyka slovom aj písmom. Počas štúdia získajú poznatky z najdôležitejších disciplín koreanistiky, ktorými sú filozofia a náboženstvo Kórey, kórejská literatúra, dejiny Kórey, kórejské hospodárstvo a aktuálny politický vývoj. Absolventi sa zoznámia s historickými i súčasnými podobami kórejského jazyka: súčasnou hovorovou kórejčinou, jazykom masmédií a odbornej komunikácie (najmä obchodnej), ale aj klasickým sino-kórejským písmom handža. Výučbu súčasného hovorového jazyka zabezpečuje kórejský lektor, ktorého vyslala Korea Foundation. Študenti si osvoja zásady prekladu z a do kórejského jazyka a získajú schopnosť písať texty v kórejčine. Majú schopnosť aplikovať v praxi teoretické poznatky a analyzovať otázky súvisiace so súčasným vývojom v Kórei ako aj ďalšie aspekty kórejskej civilizácie. Cieľom programu je zoznámiť študentov s minulosťou i súčasnosťou Kórey.

Vo svojej profesionálnej kariére sa absolventi študijného programu môžu uplatniť v rôznych oblastiach - prekladanie a tlmočenie, akademická pôda, mimovládne organizácie, obchod, kultúrne inštitúcie, medzinárodné vzťahy, diplomacia, a pod.

Študenti majú možnosť uchádzať sa o štipendiá kórejskej vlády (Korea Foundation) a partnerských univerzít a v prípade úspechu absolvovať dlhodobý študijný pobyt v Kórejskej republike.

Oba stupne študijného programu východoázijské štúdiá so zameraním na kórejské štúdiá zabezpečujú Mgr. Zuzana Hritzová (rod. Vavrincová), M.I.S., PhD., Mgr. Miloš Procházka, PhD. a kórejský lektor SIN Sang-hjon, M.Ed.

Konzultácie a otváracie hodiny knižnice koreanistiky v ZS 2019:

miestnosť N320

Hritzová  - štvrtok   11:30-13:00

Procházka   - streda   13:30-15:00

Konzultácie sú počas výučby v zimnom semestri, t. j. od 23.9.2019 do 20.12.2019, s výnimkou štátnych sviatkov a dní, keď je udelené rektorské alebo dekanské voľno.