Japonológia

Filozofická fakulta Univerzity Komenského je jediným univerzitným pracoviskom na Slovensku, ponúkajúcim tento študijný program. Študijný program východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na japonský jazyk a kultúru)  sa v bakalárskom stupni štandardne študuje štyri roky a v magisterskom stupni dva roky. V súčasnosti (jar 2019) má oddelenie japonológie približne 50 študentov v bakalárskom a v magisterskom stupni štúdia.

Študijný program v ponúkaných predmetoch odráža náročnosť štúdia japončiny súvisiacu so zložitým znakovým písmom, predovšetkým však so sociolingvistickým pozadím jazyka. Japončina pozostáva z niekoľkých úrovní jazyka a vyznačuje sa komplikovaným zdvorilostným systémom. Vo výučbe sa kladie dôraz na komunikačný aspekt súčasného japonského jazyka. Samotné ovládanie japonského jazyka však nie je cestou k efektívnej komunikácii. Poznanie zásad japonského modelu komunikácie a kultúrneho kontextu medziľudských vzťahov v Japonsku je preto nevyhnutnou súčasťou štúdia. S tým úzko súvisia predmety ponúkané v rámci medzikultúrnej komunikácie. Ich cieľom je pomôcť poslucháčom osvojiť si teoretické i praktické komunikačné vedomosti a zručnosti vedúce k harmonickým interakciám medzi príslušníkmi odlišných kultúr.

Študijný program je rozvrhnutý na šesť rokov a delí sa na dve časti. V prvej fáze (bakalárske štúdium, 1. až 4. ročník) sa výučba sústreďuje na zvládnutie súčasnej modernej japončiny a  japonského písma v rozsahu asi 1500 znakov (zúžený rozsah džójó kandži). Študenti získavajú tiež základné vedomosti z vybraných odborných jazykových predmetov (profesionálna komunikácia, obchodná japončina), filozofie a predmetov zameraných na japonskú kultúru a mentalitu. Svoje komunikačné vedomosti a zručnosti si prehlbujú  v predmetoch ponúkaných v rámci medzikultúrnej komunikácie, kde sa poslucháči venujú problematike prekonávania medzikultúrnych zlomov a nedorozumení, problematike osobnostného dozrievania v kontexte medzikultúrnych interakcií a neverbálnej komunikácii. Absolvovanie bakalárskeho štúdia je podmienené získaním potrebného počtu kreditov počas štúdia, obhájením bakalárskej práce a absolvovaním záverečnej skúšky.

Druhá fáza štúdia (magisterské štúdium, 5. a 6. ročník) stavia na znalostiach nadobudnutých v prvých dvoch ročníkoch. Poslucháči si okrem povinných predmetov vyberajú z ponuky povinne voliteľných a výberových predmetov, a tak zdokonaľujú svoje jazykové schopnosti a prehlbujú vedomosti v rôznych oblastiach japonských štúdií podľa vlastného záujmu. Absolvovanie magisterského štúdia je podmienené získaním potrebného počtu kreditov počas štúdia, obhájením diplomovej práce a absolvovaním štátnej skúšky.

Študenti majú možnosť uchádzať sa o štipendiá japonskej vlády a partnerských univerzít a v prípade úspechu absolvovať dlhodobý študijný pobyt v Japonsku.

Absolvent magisterského štúdia ovláda súčasnú hovorovú japončinu slovom a písmom, je schopný využívať informačné zdroje z oblasti japonológie, vie aplikovať teoretické poznatky odboru na praktickej úrovni. Osvojil si zásady efektívnej komunikácie s príslušníkmi iných kultúr na úrovni interpersonálnej i interkultúrnej komunikácie. Vo svojej profesionálnej kariére sa absolventi študijného programu môžu uplatniť v rôznych oblastiach - prekladanie a tlmočenie, akademická pôda, mimovládne organizácie, obchod, kultúrne inštitúcie, medzinárodné vzťahy, diplomacia, a pod.

Bakalársky a magisterský stupeň študijného programu východoázijské štúdiá (špecializácia – japonský jazyk) zabezpečujú Mgr. Hana Bogdanová, Mgr. František Paulovič, PhD. a japonské lektorky  Mgr. art. Lena Králiková Hashimoto, PHD. a Kasumi Amano.

Konzultačné hodiny ZS 23

Noriko Ishimaru - Utorok 9:00 - 10:30 N324

Akiko Komura - Štvrtok 15:30 - 17:00 N323

Lena Králiková Hashimoto - Štvrtok 12:30 - 14:00 N324

František Paulovič - Streda 11.00 - 12:30

Hana Bogdanová - Utorok 10:50 - 12:20 N324

Olga Luchenko - Utorok 10:50 - 12:20 N324