Doktorandské štúdium

Katedra východoázijských štúdií má akreditovaný doktorandský študijný program východoázijské štúdia v študijnom odbore 2.1.30 Orientálne jazyky a kultúry (4 roky denné štúdium a 5 rokov externé štúdium). Podmienkou na prijatie je okrem iného štátna skúška na magisterskom stupni z jedného z východoázijských jazykov.


Bližšie informácie o podmienkach denného a externého doktorandského štúdia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského záujemcovia nájdu v príslušnej časti webovej stránky fakulty (časť Štúdium). Témy katedra vypisuje na začiatku februára. Uzávierka prihlášok je zväčša do konca mája príslušného roku.

Prihlášky na doktorandské štúdium prijíma v priebehu mája Referát vedeckého výskumu a doktorandského štúdia FiF UK (č. dv. 121, budova na Gondovej). Prijímacie pohovory sa konajú v druhej polovici júna, presný termín určuje dekan FiF UK.

Doktorandský študijný program garantuje prof. Mgr. Jana Benická, PhD. V súčasnosti na katedre pôsobia 3 doktorandi v externej a internej forme štúdia.