Prof. Mgr. Jana BENICKÁ, PhD.

e-mail: jana.benicka(at)uniba.sk

miestnosť: N523

Konzultačné hodiny: streda 10:00 - 12:00

 

 

1988—1994: Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Mgr. v odbore: prekladateľstvo a tlmočníctvo: čínsky jazyk

 

1991—1993: Katedra čínskeho jazyka, Pekingská univerzita

študijný pobyt

 

1995—2000: Ústav Dálného východu, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Prahe

Ph.D v odbore: dějiny a kultury zemí Asie a Afriky

 

1994—2004: Katedra východoázijských štúdií, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave: odborná asistentka

 

2004—2009: Katedra východoázijských štúdií, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave: docentka

 

2009— Katedra východoázijských štúdií, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave:  profesorka

 

2005—2013

Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Prodekanka pre zahraničné vzťahy

 

 

 

 

Publikačná činnosť (výber):

Vedecká monografia:

 

Povaha sveta: odstupňované spôsoby jej vhliadania v čínskom mahāyānovom buddhizme. Bratislava: Lufema, 2003.

 

Články vo vedeckých časopisoch a zborníkoch:

 

“Some Remarks on the Satirical in Qian Zhongshu’s Novel Fortress Besieged.” In: Autumn Floods. Essays in Honour of Marian Gálik. R. D. Findeisen, R. H. Gassmann, eds. Bern: Peter Lang, European Academic Publishers, 1997, s. 351–61.      

           

“Language and Its Counterparts in Buddhism.” Azijske in afriške študije, IV, 2. L,  2000, s. 1–15.

 

Fa: Did Its Meaning Change in Chinese Philosophy? Some Remarks on Fa in Confucianism and Legalism.” Asian and African Studies, Volume 10/2001, Number 1, 2001, s. 44–55.

 

“The Theory of the Non-sentient Beings Expounding Dharma in Chinese Buddhism.” The Indian International Journal of Buddhist Studies, Number–3, 2002, s. 1–33.

 

 „Niekoľko poznámok k používaniu hláskovej abecedy v čínštine. In: Problémy adaptácie cudzích mien v slovenčine (19.–20. Október 2000). Bratislava: VEDA, 2002, s. 165–168.

 

“Concepts of ‘Levels’ of Discernment of Reality in Different Schools of Chinese Mahāyāna Buddhism.” Asian and African Studies, Volume 11/2002, Number 2, 2002, s. 169–184.

 

„Sú preklady čínskych buddhistických textov do západných jazykov deformované?“  Hieron, VI.-VII./2001-2002, s. 3–11.

 

„Čínsky mahāyānový buddhizmus: odstupňované spôsoby vhliadania pravej povahy sveta.“ Studia Orientalia Slovaca, 1/2002, s. 29–43.

 

„Buddhizmus a Čína: jeho miesto v kontexte tradičných čínskych myšlienkových smerov.“  In: M. Slobodník, G. Pirický, eds., Fascinácia a (ne)poznanie: kultúrne strety Západu a Východu. Bratislava: Chronos, 2003, s. 108–119.

 

“Zhongguo zhexue gainian li de ‘fa’—cong zaoqi zhexue jingdian dao fajia dui ‘fa’ de quanyi bijiao” (Koncepcie ‘fa’ v čínskej filozofii—porovnanie prekladov ‘fa’ od najstarších filozofických diel po legalistov). Zhejiang wanli xueyuan xuebao (Journal of Zhejiang Wanli University), Vol.16. 2003.3, 2003, s. 45–50.

 

“Some Remarks to Medieval Commentaries on ‘Levels’ of Discernment of Reality of the Texts by Dongshan Liangjie.” Acta Orientalia, Vol. 56 (2003) No 2-4, s. 369–377.

 

„Večné ‘ja’ v čínskom buddhizme? Rozhovory majstra Nanyang Huizhonga s ‘chanovým hosťom z juhu’.“ Studia Orientalia Slovaca, roč. II (2003), s. 61–79.

 

“Mind or Heart? On translating of the Character Xin of Chinese Buddhist Mahāyāna Texts into Western Languages.” Asian and African Studies, Volume 12/2003, Number 2, 2003, s. 148–158.

 

„Fa-cang (643–712): Traktát o zlatom levovi.“ Filozofia, Roč. 58, 2003, č. 9, s. 612–623.

 

“‘Shengjing’ dui ‘wenhua da geming’ hou jiwei menglong shiren de yingxiang.“ (Influence of the Bible on the ‘Dim Poets’ after the Cultural Revolution). Jidujiao wenhua xuebao: shenxue yu quanyi (Journal for the Study of Christian Culture: Theology and Interpretation), No. 10, 2003, s. 191–210.

 

“Lun ‘Shengjing’ dui wenge hou jiwei menglong shiren de yingxiang.” (A Summary View on the Impact of the Bible on Some ‘Obscure Poets’ After the Cultural Revolution). Zhejiang wanli xueyuan xuebao: Renwen Shehui Kexue Ban (Journal of Zhejiang Wanli University: Humanities and Social Sciences), Vol. 34, No. 2, Mar. 2004, s. 77–83.

 

„Problém jednotnej transkripcie čínskych nábožensko–filozofických termínov.“ In: Náboženská literatúraproblém jednotnej transkripcie. Bratislava: Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, 2004, s. 38–44.

 

„Taiwanci, Japonci alebo Číňania? O taiwanskej spoločnosti počas japonskej okupácie ostrova očami spisovateľa Wu Zhuoliua (1900–1976).“ Studia Orientalia Slovaca, roč. IV (2005), s. 125–140.

 

„Postavenie buddhizmu v cisárskej Číne (6. –13. storočie).“ In: Slobodník, M., Kovács, A., eds., Politická moc verzus náboženská autorita v Ázii. Bratislava: Chronos, 2006, s. 193–205.

 

Xin as a ‘Qualitatively Equal’ Co-Constituent of Phenomena in Chinese Mahayana Buddhism: Some Remarks on its Interpretations by Using the Terms of Western Philosophical Discourse.” Monumenta Serica, Vol. 54 (2006), s. 185–194.

 

„Traktát o bielom koňovi: problém inherencie?“ Studia Orientalia Slovaca, roč. V, (2006), s. 75–96.

 

“(Huayan-like) Notions of Inseparability (or Unity) of Essence and Its Function (or Principle and Phenomena) in Some Commentaries on ‘Five Positions’ of Chan Master Dongshan Liangjie.” In: Reflecting Mirrors: Perspectives on Huayan Buddhism.  Harrasowitz, 2007, s. 243–251.

 

“Yogacara a jej teória existencie ‘objektívnej podpory mysle’.” Studia Orientalia Slovaca, roč. VI, (2007), s. 105–122.

 

“Speculative/Symbolical Elaborations on the Relationship between the Noumenal and Phenomenal Aspects of Reality According to the Chinese Caodong School.” In: Acta Universitatis Carolinae, Orientalia Pragensia XIV, Prague: Charles University, 2007, s. 103–114.

 

“In the Quest of the Geographical Origin and the Name of Jingjiao in the Tang Dynasty.” Asian and African Studies. Volume XII, Issue 2, October 2008, s. 67–80.

 

“Chan Buddhism and Huayan: Yongjue Yuanxian (1578–1657) on the ‘Five Positions’ (Wu wei) Theory of Dongshan Liangjie.” Pismennyje pamiatniki Vostoka,2 (9), 2008, s. 243–255.

 

“Distant Journeys and Roaming into Immortality, or, there is no Better Place than Earth.” In: At Home in many Worlds: reading, writing and translating from Chinese and Jewish culture. Wiesbaden: Harrassowitz, 2009, s. 177–188.

 

„Qian Zhongshu a jeho román Weicheng: problémy prekladateľa so zmenami jazykového registra.“ Studia Orientalia Slovaca, Roč. 9, č. 1 (2010), s. 83–93.


“Chinese Concept of Ancestral Worship System Versus Buddhist Vision of Human Community as Devoid of Kinship Ties.” In: Religious Change. Bratislava: Chronos, 2010, s. 45–50.

 

„dočasný pobyt s úmyslom vrátiť sa do svojej rodnej vlasti? Prípad čínskeho vysťahovalectva včera a dnes.” In: Kultútna pluralita, univerzalizmus , interkultúrna komunikácia, interkultúrne kompetencie. Bratislava: Ekonóm, 2010, s. 39–53.

 

„Lin Yutang (1895–1976)—Fejtóny o vláde zákonmi a konfuciánskom jede.“ In: Sborník z česko–slovenské sinologické konference. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010, s. 4–13.

 

„Čínsky svet a emigrácia: prečo sa Číňania tradične stavali negatívne k fenoménu vysťahovalectva? In: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky.Bratislava: Ekonóm, 2011, s. 38–45.

 

“Language Inconceivable? A Story of Chan Buddhism.” Chinese Journal of European Languages and Cultures, vol. 6, 2011, s. 437–444.

 

“On the Rule by Law and the Confucian Venom: Some Private Essays by Lin Yutang.” Studia Orientalia Slovaca, Roč. 10, č. 2 (2011), s. 377–387.

 

“Perfect Identification with True Reality Revealed in Different Levels? A Case of Huayan and Chan Buddhism“. Hieron: Studies in Comparative Religion, Vol. 1 (Hieron Series X), 2012.

 

“Lin Yutang as an Advocate of the ‘Discursive Classical Chinese’ (yuluti) Language Register.” Studia Orientalia Slovaca, Roč. 11, č. 2 (2012), s. 225–238.

 

“The ‘Three-Self Church’ Leaders’ Thoughts and Deeds in the Early Days of the People’s Republic of China.” Studia Orientalia Slovaca, Roč. 12, č. 1 (2013), s. 55–74.