Štátnice

Štátnicové otázky - odborná História - staršie dejiny

 1. Základné inštitúcie orientálnych štátov a ich vzájomný vzťah (panovník, úradný aparát, občina, jednotlivec) 
 2. Občan a jeho postavenie v Grécku a Ríme (mestský štát, monarchia – helenistické štáty, rímske impérium)
 3. Mestský štát a jeho podoby ( základné a architektonické prvky antického mesta)
 4. Kresťanstvo a jeho úloha v neskoroantickom Ríme a pri prechode k stredoveku
 5. Základné tendencie vo vývoji stredovekej spoločnosti
 6. Apeninský polostrov – križovatka záujmov mocných stredovekého sveta
 7. Kultúra a vzdelanosť v stredoveku
 8. Cisárstvo a pápežstvo – vývoj ich vzájomného vzťahu od 5. do konca 14. storočia
 9. Typológia a komparácia stredovekého štátu, spoločnosti a cirkvi v katolíckom svete latinského
 10. Západu a ortodoxnom svete byzantského Východu 
 11. Kresťanstvo a islam v epoche križiackych výprav
 12. Vznik stredovekej Byzancie (Rímsko-byzantská ríša v období vlád cisára Justiniána a Herakleia I.)
 13. Osmanská expanzia v juhovýchodnej Európe a problém turkokracie (Charakter a formy osmanskej nadvlády a súčasné vnímanie turkokracie v historiografii)
 14. Slovania v kontexte vzniku ranostredovekých štátov v Európe
 15. Stepné národy na východe Európy v stredoveku
 16. Východná Európa v 16. – 17. storočí
 17. Zahraničná politika Ruska do konca 18. storočia
 18. Anglicko na ceste ku konštitučnej monarchii (politický a štátoprávny prehľad anglických dejín od vydania Veľkej listiny slobôd až po Bill of Rights)
 19. Dôsledky reformácie a protireformácie v celoeurópskom kontexte
 20. Budovanie francúzskeho absolutizmu  v 15. – 17. storočí
 21. Boj Španielska o hegemóniu v európskom a celosvetovom meradle v politickej, hospodárskej a náboženskej rovine
 22. Renesančné Taliansko a stredná Európa (Uhorsko Mateja Korvína)
 23. Svet gotickej katedrály, idea a umenie

Štátnicevé otázky - odborná História - novšie dejiny

 1. Veľká francúzska revolúcia, fenomén 19. storočia
 2. Napoleonské vojny a európska spoločnosť
 3. Viedenský kongres 1814/1815
 4. Európa po Viedenskom kongrese. "Svätoaliančný" kongresový systém
 5. Revolúcie 1848/49 (charakter, príčiny, výsledky)
 6. Krymská vojna ( zlom vo vývoji európskej politiky
 7. Národné zjednotenie Talianska (Risorgimento, predpoklady, špecifiká, výsledky)
 8. Národné zjednotenie Nemecka (predpoklady, špecifiká, výsledky)
 9. Medzinárodné vzťahy v rokoch 1871 – 1905 (nové prerozdelenie sveta - kolónií koncom 19. a začiatkom 20. storočia, vznik a formovanie Trojspolku a Dohody a konflikty v rôznych častiach sveta).
 10. Belle Époque – hospodárska, sociálna, kultúrna charakteristika obdobia pred 1. svetovou vojnou
 11. Prvá svetová vojna (príčiny, kľúčové medzníky priebehu vojny, diplomacia, základné fronty, nové zbrane...)
 12. Následky 1. svetovej vojny: hospodársky, sociálny a kultúrny vývoj v medzivojnovom období.
 13. Európa v medzivojnovom období: medzinárodné vzťahy a problémy vnútropolitického vývoja štátov.
 14. Balkán v 19. storočí: vznik národných štátov na Balkáne, postupný rozklad a rozpad Osmanskej ríše, záujmy veľmocí na Balkáne.
 15. Balkán v 20. storočí: od balkánskych vojen po vojny v bývalej Juhoslávii.
 16. Studená vojna ako historický problém, teórie, etapy
 17. „Horúce“ vojny a vojenské konflikty v čase studenej vojny (Kórea, Vietnam, Afrika)
 18. Vnútropolitický vývoj v západnej Európe (1945 – 1975)
 19. Problémy hospodárskej, vojenskej a politickej  integrácie v Európe
 20. ZSSR a jeho satelity v Európe – formovanie, problémy, konflikty
 21. Ruská avantgarda v kontexte európskej moderny
 22. Historizmus v architektúre a umení 19. storočia