Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Štátnice

Štátnicové otázky - odborná História - staršie dejiny

Základné inštitúcie orientálnych štátov a ich vzájomný vzťah (panovník, úradný aparát, občina, jednotlivec

Občan a jeho postavenie v Grécku a Ríme (mestský štát, monarchia – helenistické štáty, rímske impérium)

Mestský štát a jeho podoby ( základné a architektonické prvky antického mesta)

Kresťanstvo a jeho úloha v neskoroantickom Ríme a pri prechode k stredoveku

Základné tendencie vo vývoji stredovekej spoločnosti

Apeninský polostrov – križovatka záujmov mocných stredovekého sveta

Kultúra a vzdelanosť v stredoveku

Cisárstvo a pápežstvo – vývoj ich vzájomného vzťahu od 5. do konca 14. storočia

Typológia a komparácia stredovekého štátu, spoločnosti a cirkvi v katolíckom svete latinského Západu a ortodoxnom svete byzantského Východu 

Kresťanstvo a islam v epoche križiackych výprav

Vznik stredovekej Byzancie (Rímsko-byzantská ríša v období vlád cisára Justiniána a Herakleia I.)

Osmanská expanzia v juhovýchodnej Európe a problém turkokracie (Charakter a formy osmanskej nadvlády a súčasné vnímanie turkokracie v historiografii)

Slovania v kontexte vzniku ranostredovekých štátov v Európe

Stepné národy na východe Európy v stredoveku

Východná Európa v 16. – 17. storočí

Zahraničná politika Ruska do konca 18. storočia

Anglicko na ceste ku konštitučnej monarchii (politický a štátoprávny prehľad anglických dejín od vydania Veľkej listiny slobôd až po Bill of Rights)

Dôsledky reformácie a protireformácie v celoeurópskom kontexte

Budovanie francúzskeho absolutizmu  v 15. – 17. storočí

Boj Španielska o hegemóniu v európskom a celosvetovom meradle v politickej, hospodárskej a náboženskej rovine

Renesančné Taliansko a stredná Európa (Uhorsko Mateja Korvína)

Svet gotickej katedrály, idea a umenie

Štátnicevé otázky - odborná História - novšie dejiny

 1. Veľká francúzska revolúcia, fenomén 19. storočia
 2. Napoleonské vojny a európska spoločnosť
 3. Viedenský kongres 1814/1815
 4. Európa po Viedenskom kongrese. "Svätoaliančný" kongresový systém
 5. Revolúcie 1848/49 (charakter, príčiny, výsledky)
 6. Krymská vojna ( zlom vo vývoji európskej politiky
 7. Národné zjednotenie Talianska (Risorgimento, predpoklady, špecifiká, výsledky)
 8. Národné zjednotenie Nemecka (predpoklady, špecifiká, výsledky)
 9. Medzinárodné vzťahy v rokoch 1871 – 1905 (nové prerozdelenie sveta - kolónií koncom 19. a začiatkom 20. storočia, vznik a formovanie Trojspolku a Dohody a konflikty v rôznych častiach sveta).
 10. Belle Époque – hospodárska, sociálna, kultúrna charakteristika obdobia pred 1. svetovou vojnou
 11. Prvá svetová vojna (príčiny, kľúčové medzníky priebehu vojny, diplomacia, základné fronty, nové zbrane...)
 12. Následky 1. svetovej vojny: hospodársky, sociálny a kultúrny vývoj v medzivojnovom období.
 13. Európa v medzivojnovom období: medzinárodné vzťahy a problémy vnútropolitického vývoja štátov.
 14. Balkán v 19. storočí: vznik národných štátov na Balkáne, postupný rozklad a rozpad Osmanskej ríše, záujmy veľmocí na Balkáne.
 15. Balkán v 20. storočí: od balkánskych vojen po vojny v bývalej Juhoslávii.
 16. Studená vojna ako historický problém, teórie, etapy
 17. „Horúce“ vojny a vojenské konflikty v čase studenej vojny (Kórea, Vietnam, Afrika)
 18. Vnútropolitický vývoj v západnej Európe (1945 – 1975)
 19. Problémy hospodárskej, vojenskej a politickej  integrácie v Európe
 20. ZSSR a jeho satelity v Európe – formovanie, problémy, konflikty
 21. Ruská avantgarda v kontexte európskej moderny
 22. Historizmus v architektúre a umení 19. storočia

Štátnicové otázky História -učiteľská kombinácia

Otázky pre štátnu záverečnú skúšku predmet História (učiteľská kombinácia)

pre školský rok 2020/2021

 

Študent si vyberá jednu otázku zo slovenských a jednu otázku zo všeobecných dejín a bude hodnotený spoločnou známkou.   

Otázky zo slovenské dejiny

1.    Veľkomoravské obdobie slovenských dejín
2.    Slovensko a Slováci súčasťou stredovekého Uhorského kráľovstva
3.    Habsburgovci a Slovensko  v rokoch 1526 – 1780
4.    Slovensko a Slováci na prahu formovania moderného slovenského národa
5.    Problémy spoločenskej modernizácie a formovania občianskej spoločnosti pred rokom 1918
6.    Slovenská otázka v ČSR 1918 - 1939
7.    Slovenská republika 1939 – 1945, vnútropolitický vývoj, politický systém, menšinová a rasová otázka
8.    Slovenská spoločnosť v podmienkach  regulovanej demokracie v ČSR (1945 – 1948)
9.    Politicko-ekonomický vývoj Slovenska v Československu (1948 – 1989)
10.    Kľúčové etapy a profilujúce osobnosti slovenskej historiografie 19. a 20. storočia

Otázky zo všeobecných dejín

Štátna záverečná skúška z predmetu Didaktika dejepisu pozostáva z otázok, ktoré sa viažu na prezentáciu dvojsemestrálneho projektu didaktickej analýzy príslušného tematického celku učiva.