Štátnice

Štátnicové otázky - odborná História

Štátnicové otázky MoHi (od 2023/2024)

Štátnicové otázky História -učiteľská kombinácia

Otázky pre štátnu záverečnú skúšku predmet História (učiteľská kombinácia)

pre školský rok 2020/2021

 

Študent si vyberá jednu otázku zo slovenských a jednu otázku zo všeobecných dejín a bude hodnotený spoločnou známkou.   

Otázky zo slovenské dejiny

1.    Veľkomoravské obdobie slovenských dejín
2.    Slovensko a Slováci súčasťou stredovekého Uhorského kráľovstva
3.    Habsburgovci a Slovensko  v rokoch 1526 – 1780
4.    Slovensko a Slováci na prahu formovania moderného slovenského národa
5.    Problémy spoločenskej modernizácie a formovania občianskej spoločnosti pred rokom 1918
6.    Slovenská otázka v ČSR 1918 - 1939
7.    Slovenská republika 1939 – 1945, vnútropolitický vývoj, politický systém, menšinová a rasová otázka
8.    Slovenská spoločnosť v podmienkach  regulovanej demokracie v ČSR (1945 – 1948)
9.    Politicko-ekonomický vývoj Slovenska v Československu (1948 – 1989)
10.    Kľúčové etapy a profilujúce osobnosti slovenskej historiografie 19. a 20. storočia

Otázky zo všeobecných dejín

Štátna záverečná skúška z predmetu Didaktika dejepisu pozostáva z otázok, ktoré sa viažu na prezentáciu dvojsemestrálneho projektu didaktickej analýzy príslušného tematického celku učiva.