Ján Dubnický

nar. 28. 5. 1916 v New Yorku, USA

zom. 20. 10. 1979 v Bratislave

 
Študoval na gymnáziu v Trnave, v r. 1936-1941 na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe a na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity  v Bratislave dejiny a dejiny umenia. Po skončení štúdia v r. 1945-1948 pracoval ako vedúci odboru pre ochranu pamiatok na Povereníctve školstva a kultúry, v r. 1948-1960 pôsobil na Filozofickej fakulte UK v Bratislave a prednášal dejiny. V r. 1960-1971 pôsobil v Historickom ústave SAV v Bratislave, od r. 1971 v Ústave vedeckého ateizmu SAV v Bratislave.

V r. 1944 získal titul PhDr, v r. 1949 sa habilitoval a v r. 1958 ho vymenovali za profesora.

Spočiatku sa venoval dejinám umenia. Z tohoto obdobia pochádza jeho práca o dejinách ranobarokového kostola v Trnave. Neskôr sa venoval dejinám národného obrodenia a politického hnutia na Slovensku v 19. storočí. Je autorom kapitol slovenských dejín v marxistických syntézach (Přehled československých dějin, Praha 1958; Přehled československých dějin 2. Praha 1960) a monografiách o slovenských dejinách (Slovenské dejiny I, Bratislava 1961).

V školskom roku 1950/1951 a 1951/1952 bol dekanom Filozofickej fakulty Slovenskej univerzity. V r. 1950/1951 bol prvým vedúcim katedry histórie.

 
Dielo:

Ranobarokový univerzitný kostol v Trnave. Bratislava 1948

Východoslovenské roľnícke povstanie roku 1831. In: Markuš, A.: Sedliacke povstanie v Zemplíne v r. 1831. Bratislava 1951, s. 51-81

K problematike verejnej a politickej činnosti Ľudovíta Štúra 1840-1848. In.: Ľudovít Štúr: Život a dielo 1815-1856. Bratislava 1956, s. 41-65

Stav a úlohy historického bádania v období slovenského národného obrodenia. In.: Úlohy slovenskej historickej vedy v období socialistickej výstavby. Bratislava 1961, s. 79-93

 
Literatúra: Biografický lexikón Slovenska, s. v.