Knihy

Smutné knihy

BÁEZ, Fernando: Obecné dějiny ničení knih. Od sumerských tabulek po digitální éru. Host 2012.

Autor v historickom prehľade od najstarších písomných diel (hlinené tabuľky) až po súčasnosť (digitálna sféra) sleduje, ako sa ničia knihy. Okrem prírodných katastrof (zachytil aj povodne v Čechách v roku 2002) a prirodzeného zániku kníh (žiadny materiál nie je večný) sleduje, ako ľudia dokázali v rôznych obdobiach, z rôznych príčin a s rôznymi odôvodneniami ničiť svoje kultúrne dedičstvo vtelené do kníh. Vojenské konflikty boli len jednou z možností, kedy sa strácali celé knižnice, nevynímajúc ani „osloboditeľské“ úsilie napr. amerických vojakov na Blízkom Východe, ktorí odvážali celé nákladné vozidlá plné kníh, alebo nedokázali zabrániť, aby domáce obyvateľstvo využilo príležitosť a rozkradlo vzácne knižnice. Ďalšími momentmi boli rôzne revolúcie, kedy „nové“ nastupujúce sily sa lúčili so „starým“ poriadkom a jeho dedičstvom. Autori ničili vlastné diela alebo podliehali autocenzúre v bezvýchodiskovej situácii tvorivej krízy, v iných prípadoch sa nemal kto postarať o písomnú pozostalosť osamelého autora a jeho dielo zaniklo.

Geograficky Fernando Báez zachytil prakticky celý svet: od Latinskej i Severnej Ameriky cez Európu až po Stredný i Ďaleký východ – ľudia zo všetkých končín sveta si nemôžu navzájom vyčítať, kto je väčší „barbar“ – ničiteľ kníh.

A čitateľ len smúti nad tým, čo dokážu ľudia urobiť so svojím dedičstvom.

(PV – september 2013)

Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 – 1945

CSÉFALVAY, František a kol: Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 – 1945. Bratislava 2013. 284 strán.

Početný kolektív pracovníkov Vojenského historického ústavu v Bratislave pripravil pozoruhodný biografický slovník vojenských osobností, ktoré sa týkajú rokov 1939 – 1945 v dejinách Slovenska. Už z názvu vyplýva, že do slovníka sa zmestili nielen slovenské, česksoslovenské a české osobnosti, ale aj osobnosti nemeckých ozbrojených síl, sovietskych vojakov, či vojakov iných národností, ktorí sa v uvedených rokoch zapojili do vojenských udalostí, odohrávajúcich sa na Slovensku.

Medzi osobnosťami nájdeme profesionálnych vojakov, nie však politických predstaviteľov. Slovník obsahuje 450 životopisov. Pri každej osobnosti je uvedená najvyššia hodnosť, ktorú osoba dosiahla, druh vojska a zaradenie, spolu so základnými životopisnými údajmi (dátum a miesto narodenia a smrti), ak sa to autorom podarilo zistiť. Nasleduje životopis s rozborom vojenskej kariéry, zoznam vyznamenaní a napokon zoznam literatúry a prameňov, ktoré sa ku konkrétnej osobnosti viažu alebo týkajú. Každé heslo má uvedené autora, ktorý ho sptracoval. Na záver celého diela je uvedený zoznam archívnych prameňov a literatúry, zoznam excerpovaných časopisov a napokon zoznam používaných skratiek.

Uvedená práca sa zaraďuje medzi podobné významné a úspešné publikácie, na ktorých pracovníci Vojenského historického ústavu v Bratislave spolupracovali alebo sami pripravili (Vojenské osobnosti československého odboje 1939 – 1945. Praha 2005; ŠTEIGL, Jan a kol: Generáli – slovenská vojenská generalita 1918 – 2009. Bratislava 2009).

(PV - september 2013)

Antická knižnica

Velleius Patercuslus a Florus: Dvojí pohled na římské dějiny. Arista/Baset, Praha 2013. Preložila: Bohumila Mouchová. (Antická knihovna, zv. 82).

Hoci má zatiaľ posledný publikovaný zväzok populárnej knižnej edície Antické knihovny, ktorá je na knižnom trhu už neuveriteľných 44 rokov, poradové číslo 82, spolu s prémiovými zväzkami má edícia už viac ako sto zväzkov.

Bohumila Mouchová, ktorá spolupracovala s Janom Burianom na preklade mnohých historických diel gréckej a latinskej literatúry, tentokrát už sama pripravila preklad dvoch rímskych historikov. Dielo Velleia Patercula vyšlo už aj v slovenskom preklade (Bratislava 1987, preložila Jana Bartosiewiczová), Florovo dielo v českom preklade vychádza prvýkrát.

Dejiny oboch autorov sú zaujímavým pohľadom na rímske dejiny, ktoré sa čiastočne odlišujú od diel "veľkých" historikov (Caesara, Tacita, Suetonia, Ammiana Mrcellina) a určite obohatia pohľad čitateľa na rímske dejiny.

Bohumila Mouchová je nielen autorkou prekladu, ale aj úvodu. Už v minulosti sa vyznačovali úvody k jednotlivýcm zväzkom Antickej knižnice vysokou kvalitou, ktorá sa v posledných zväzkoch posúva ešte ďalej. Úvody sa stávajú vedeckými štúdiami k problematike jednotlivých autorov alebo jednotlivých diel, autori odkazujú na početnú domácu, ale predovšetkým zahraničnú literatúru, ktorej zoznam uvádzajú na záver celého zväzku. Samozrejmosťou sú kvalitné poznámky, vysvetľujúce mnohé problémy, indexy, ktoré umožňujú rýchly prehľad v prekladoch, a na záver aj edičná poznámka, ktorá poskytuje prehľad o vydaniach jednotlivých preložených diel.

(PV)

Funkcionári malohontského dištriktu

SOKOLOVSKÝ, Leon: Funkcionári malohontského dištriktu (I) 1688 - 1702. Vydavateľstvo Michala Vaška 2012.

Leon Sokolovský, profesor Filozofickej fakulty UK a Katedry archívnictva a pomocných vied historických pripravil zo svojej bohatej výskumnej činnosti prehľad úradníkov Malohontského dištriktu za roky 1688 - 1702.

Archontológia ako nová veda si hľadá ešte len svoje miesto a v našich podmienkach podobných prác veľa nenájdeme, iba ak roztrúsených vo vedeckých časopisoch. Súpisy úradníkov - vo väčšom či menšom meradle (regióne) sú významným svedectvom o budovaní štátnej správy, o jej fungovaní a činnosti, ale - ak je spracovaný dostatočný počet osôb - aj o určitých sociálnych problémoch, vplyvu a významu určitých rodín, ale aj mnohých ďalších problémov.

Vo svojej práci sa sústredil síce na pomerne krátke obdobie, vymedzené spomenutými rokmi, ale  bohaté na osobnosti, ktoré zastávali najvýznamnejšie úrady vo svojom regióne. Údaje sú spracované "klasickou" biografickou metódou, ale obsahujú množstvo cenných údajov, získaných pri vedeckých výskumoch v relevantných archívoch.

Dúfajme, že publikovnaie o osobnostiach z nasledujúcich rokov bude čoskoro nasledovať.

Záujemcovia o publikáciu sa môžu prihlásiť priamo u prof. Sokolovského buď cez stránku Katedry archívnictva a pomocných vied alebo cez jeho fakultnú e-mailovú adresu (cena 5.-euro).

PV

Akademická encyklopedie českých dějin

Akademická encyklopedie českých dějin.

Historický ústav, Praha 2009, 2011.

I. – A – C, 384 strán

II. – Č/1, 378 strán

 

Pod vedením a vedeckou redakciou významného českého historika Jaroslava Pánka vyšli už dva zväzky špecializovanej historickej encyklopédie, plánovanej na niekoľko zväzkov. Česká encyklopedická tvorba má už takmer dvestoročnú tradíciu a v češtine vyšlo už mnoho encyklopédií, ktoré mali význam aj pre Slovensko a slovenské dejiny.

Jaroslav Pánek v úvode k druhému zväzku upozorňuje na prekážky pri tvorbe encyklopédie, pretože bolo potrebné pri jej tvorbe sústrediť mnohých pracovníkov z rôznych vedeckých inštitúcií, ich príspevky zosúladiť, zjednotiť po obsahovej i formálnej stránke a napokon predložiť čitateľom.

Pred vznikom encyklopédie vedecký redaktor pripravil aj akýsi manuál, v ktorom sa písalo o tom, ako písať heslá, aké zdroje pri ich tvorbe používať, ako uvádzať odbornú literatúru. Výsledkom – ako to ukazujú prvé dva zväzky encyklopédie – sú kvalitne spracované nové heslá rozsahom od stručných príspevkov až po rozsiahle vedecké štúdie. Tvorba hesiel ukázala aj to, že autori sa neobmedzili na prepísanie starých údajov, ale vo väčšine prípadov podnikli nové rozsiahle a dlhotrvajúce výskumy, takže encyklopédia v mnohých heslách prináša nové a moderné poznatky k českým dejinám, ale napr. i slovenským dejinám. Žiaľ, nie chybou vydavateľov sa druhý zväzok zatiaľ končí pred spracovaním hesla česko-slovenské vzťahy, ktoré bude iste zaujímavým aj pre slovenského čitateľa.

Encyklopédia je koncipovaná ako literárne dielo – v obidvoch doteraz vydaných zväzkoch nájdeme (doslova) len pár obrázkov, ale na druhej strane texty hesiel vo väčšine prípadov dopĺňa pomerne rozsiahly zoznam odbornej literatúry.

V úvode k druhému zväzku Jaroslav Pánek otvorene vyjadruje aj určité problémy pri tvorbe ďalších zväzkov encyklopédie, ale dúfame, že ďalšie zväzky vydá vydavateľstvo čo najskôr, aby mal čitateľ k dispozícii ďalšie moderné encyklopedické dielo.

ARGO - stredoveká knižnica

České vydavateľstvo ARGO pripravilo pre bežných čitateľov a aj odborných pracovníkov skvelú lahôdku - edíciu kronikárskych a historických diel stredovekých autorov, ktoré doteraz do češtiny ani do slovenčiny neboli vôbec preložené. Doteraz vyšlo už viac ako desať zväzkov a plánované sú ďalšie.

 

Ráj, peklo a očistec ve středověkých viděních.
Výbor latinských středověkých visiones, tj. vidění, zahrnuje okolo dvaceti nejznámějších textů mezi nimi např. Thurkillovo, Dryhthelmovo, Fursovo či Barontovo vidění.
Praha, 2012
282 stran
Pád Granady a zánik al-Andalusu
Soubor pramenů dokumentujících poslední období existence muslimského panství v Granadě a kraji al-Andalusu, jímž se v podstatě uzavírá středověká historiografie muslimského Španělska.
Praha, 2011
184 stran
Kosmas
Kronika Čechů

Klasický, do jisté míry modernizovaný překlad doplňuje předmluva a poznámkový aparát předního znalce českých dějin Martina Wihody.
Praha, 2011
288 stran
Bájné plavby do jiných světů
Sborník zahrnuje staroirské texty vztahující se k bájným plavbám do jiných, ač už fantastických, nebo reálných světů a s nimi úzce související latinské dílko známé pod názvem Plavba svatého Brendana.
Praha, 2010
180 stran
Gabrieli Francesco
Křížové výpravy očima arabských kronikářů

Texty poskytují unikátní a velmi zajímavý pohled na dějiny křížových výprav z druhé strany - tedy z muslimské perspektivy, a představují i pestrý obraz rozličných historiografických a literárních stylů typických pro arabské písemnictví.
Praha, 2010
344 stran
Geoffrey z Monmouthu
Dějiny britských králů

Biskup ve Flintshire a ve Westminsteru sleduje panování všech britských králů od Bruta až po velšské krále vládnoucí v 11. století. Třetina jeho Historie je však věnována králi Artušovi a kouzelníku Merlinovi.
Praha, 2010
240 stran
Haličsko-volyňský letopis
Haličsko-volyňské knížectví se rozvíjelo na velmi exponovaném pomezí střední a východní Evropy a bylo nuceno žít v neustálém kontaktu se světem pravoslaví a katolicismu, světem baltského pohanství a stepních etnik.
Praha, 2010
184 stran
Lopes Fernao
Kronika vlády Dona Pedra I.

Autor Kroniky byl královským úředníkem a archivářem. Měl tudíž přístup k důležitým pramenům, díky čemuž je jeho dílo spolehlivým zdrojem informací o dějinách portugalského království ve 2. polovině 14. století.
Praha, 2010
164 stran
Anonym Gall
Kronika a činy polských knížat a vládců

Dílo líčí dějiny polského státu od jeho počátků v 8. století a vládu Piastovců až k roku 1113, do doby Boleslava III. Křivoústého. Poskytuje i řadu údajů k celému středoevropskému regionu, včetně vzájemných vztahů mezi českým a polských státem.
Praha, 2010
164 stran
Brémský Adam
Činy biskupů hamburského kostela

Velká kronika evropského Severu
Kronika podává zprávy o dějinách a geografii severního Německa, Dánska a dalších skandinávských zemí, či o misiích k severským i slovanským národům a podmaňování jejich území ve jménu šíření křesťanství.
Praha, 2009
282 stran
Dětmar z Merseburku
Kronika

Kronikářské dílo merseburského biskupa Dětmara, napsané přibližně v letech 1013–1018, je jedním z nejobsáhlejších pramenů k dějinám střední Evropy kolem roku 1000.
Beda Ctihodný
Církevní dějiny národa Anglů

Dějiny Anglů vylíčené osobitým stylem jednoho z největších učenců raného středověku a nejznámější dílo učence a mnicha Bedy Venerabilis (672/3–735).
Gerald z Walesu
Putování Walesem/Popis Walesu

Středověké latinské texty Popis Walesu a Cesta Walesem jsou první ucelené práce, které se zabývají výhradně keltským Walesem. Gerald z Walesu zaznamenává zejména dávné velšské zvyky, jež srovnává se situací v Anglii i na kontinentě.
Dobytí Lisabonu a reconquista Portugalska
Vyprávění křižáka

Zpráva o tom, jak účastníci 2. křížové výpravy roku 1147 osvobodili Lisabon, je psána formou dopisu. Jejím autorem je pravděpodobně muž jménem Raul, bojující v anglických oddílech.
Řehoř z Tours
O boji králů a údělu spravedlivých

Kronika Franků. Dějiny v deseti knihách
Kronika Franků tourského biskupa Řehoře představuje jedinečný pramen o historii francké říše 5. a 6. století.

Vinicola Carpathensis

K životnému jubileu profesora Jozefa Baďuríka z Katedry slovenských dejín, jej dlhoročného vedúceho a odborníka na vinohradníctvo a jeho dejiny na Slovensku, pripravili jeho kolegovia a žiaci zborník s príspevkami, ktoré sa týkajú jubilantovej najmilšej vedeckej problematiky.

 

Vinicola Carpathensis (k 65. narodeninám univ. prof. PhDr. Jozefa Baďuríka, CSc.)

Zostavili: Mária Grófová a Ján Lukačka

Katedra slovenských dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2011

OBSAH

 

 • GRÓFOVÁ, Mária: Jozef Baďurík – učiteľ, vedec, znalec vína
 • LUKAČKA, Ján: Vinice, vinohradníctvo a obchod s vínom na juhozápadnom Slovensku v stredoveku
 • SUSLOVÁ, Júlia: Benediktínska rehoľa a vinohradníctvo
 • ROHÁČ, Juraj: Vinice Trnavčanov v Malých Karpatoch v stredoveku – zdroj príjmov a problémov
 • GAHÉR, Daniel: Vinohradníctvo na majetkoch grófov zo Svätého Jura a Pezinka v neskorom stredoveku
 • NÁDASKÁ, Katarína: Najstarší súpis vína v Košiciach z roku 1521 (kapitola k perspektívam bádania dejín vinohradníctva v Košiciach)
 • DUCHOŇ, Michal: Vinohradnícke rodiny ako elity malokarpatských miest v ranom novoveku
 • FRANKO, Michal: Sankcie vo viničných štatútoch malokarpatských vinohradníckych miest Modry a Pezinka
 • MARKUSKOVÁ, Helena: Osmanské nápoje a víno. Produkcia vína na slovensko-osmanskom pomedzí v 17. storočí
 • KÓNYA, Peter: K vinohradníctvu na severnom okraji vinohradníckych oblastí v Užskej a Zemplínskej stolici v 17. – 19. storočí.  
 • BENKOVÁ, Eva: Vinohradníctvo v diele Juraja Fándlyho Piľní domajší a poľní hospodár
 • BÁTOVSKÁ, Jarmila – BEŠINOVÁ, Eva: Vinohradníctvo na južných svahoch Štiavnických vrchov
 • HRUBALA, Martin: Vývoj lisovania viniča hroznorodého a vinohradnícke lisy so zvláštnym zreteľom na malokarpatskú oblasť
 • FRIMMOVÁ, Eva: Víno v ponímaní humanistov
 • LENGYELOVÁ, Tünde: Víno – zlý jed a dobrý liek
 • HOLEC, Roman: „Keď so vyšiel von z pivnice, celý svet sa mi klaňal a tá široká cesta mi bola úzka...“ (Víno v živote a v neznámych pamätiach slovenského lokaja v službách Viedenského dvora)
 • VAŠŠ, Martin: Stretnutia medzivojnovej slovenskej bohémy v kaviarňach a viechach pri víne
 • VRTEĽ, Ladislav: Erby plné vína (vinohradnícke a vinárske motívy v heraldike)
 • FEDERMAYER, Frederik: Erby, znaky a pečatné znamenia obyvateľov kráľovského mesta Modra
 • BARTL, Július: Husitské revolučné hnutie v dielach profesora Varsika

Prehľad objemových mier

Prehľad plošných mier

Prehľad jednotiek hmotnosti

Bibliografia (prof. J. Baďuríka)

Ľudmila Peterajová: Pamäti

Ľudmila Peterajová: Pamäti. Petrus 2011. 704 strán

V slovenskej historickej tvorbe chýbajú vo väčšej miere osobné vyznania, spomienky, pamäti. Ak porovnávame situáciu napr. len s českou tvorbou, musíme konštatovať, že ďalšie generácie slovenských historikov nebudú mať toľko študijného materiálu, ako naši českí kolegovia. Ak aj niekto vydá svoje spomienky, sú väčšinou pomerne stručné.

Z literárnej produkcie tohoto druhu sa vyčleňujú spomienky Ľudmily Peterajovej, významnej slovenskej umenovedkyne, autorky mnohých výstav, expozícií a diel o významných slovenských i zahraničných umelcoch, vysokoškolskej pedagogičky. Jej Pamäti, ako nazvala svoje dielo, sú skutočne prácou, priam preplnenou údajmi a informáciami, dielom mimoriadnej faktografickej hodnoty.

Vo svojom diele v úvode spomína svoju rodinu, rodinné zázemie a svoje štúdium, ale podstatnú časť jej diela tvoria spomienky na odbornú a vedeckú činnosť na poli dejín slovenského výtvarného života. Píše o svojom štúdiu a o svojej práci, najprv v Slovenskej národnej galérii, potom súbežne aj na Vysokej škole výtvarných umení a napokon o svojej činnosti pri vzdelávaní nových generácií výtvarníkov alebo budúcich historikov dejín umenia. Nezakrýva a nemlčí ani o najťažších chvíľach svojho života (väznenie so svojím prvým manželom Móricom Mittelmanom-Dedinským), či ťažké boje po boku druhého manžela Karola Vaculíka na pôde Slovenskej národnej galérie.

Popri všetkých ťažkostiach spomína predovšetkým na svoje študijné cesty - či už služobné alebo počas rodinných dovoleniek, kedy navštevovala jednotlivé galérie a múzeá, súkromné zbierky a ateliéry. Jej dielo priam prekypuje údajmi o dielach najvýznamnejších i menej významných (skôr - u nás menej známych) umelcoch a dielach, s ktorými sa pri svojich cestách stretávala. V jej itinerári nájdeme prakticky všetky európske krajiny od Portugalska po bývalé sovietske republiky, od severských štátov po štáty na brehu Stredozemného mora. Z nich jedinou výnimkou, ak sa nemýlim, je absencia Grécka a gréckych múzeí. Zo svetových destinácií sa stretneme s jej návštevami v Brazílii i Spojených štátoch, v severnej Kórei i Tunisku.

Spomienky Ľudmily Peterajovej sú dôležité aj z pohľadu vývoja slovenského umenia i dejín výtvarného života. Opisuje výstavy a expozície, na ktorých sa podieľala ako autorka alebo spoluautorka - či už to boli výstavy na pôde Slovenska alebo Československa, alebo píše aj o výstavách slovenských výtvarných umelcov v zahraničí, prípadne zahraničných umelcov na Slovensku.

Ľudmila Peterajová sa vo svojich spomienkach nevyhýba ani svojej činnosti v umeleckých inštitúciách či o svojom pedagogickom pôsobení na VŠVU. Do jej života zasiahli tak udalosti začiatku 50. rokov (už spomínané väzenie), ale aj udalosti po roku 1968, kedy musela ťažko obhajovať svoje pozície (a sprostredkovanie i priamo pozície svojho druhého manžela). Uvádza mnohé skúsenosti vo vzťahu k ľuďom, ktorí sa snažili využiť a zneužiť svoj profesionálny i osobný postup na úkor druhých ľudí, ale nezapomína ani na ľudí, ktorí boli jej oporou aj v tých najťažších časoch.

Svoje spomienky Ľudmila Peterajová doplnila o rozsiahly poznámkový aparát a o prakticky kompletnú bibliografiu svojich prác, čím ešte viac zvýraznila dokumentárnu hodnotu svojho diela.

Môžeme len ľutovať, že doteraz žiadny slovenský historik (hoci dejiny umenia patria medzi historické vedy) nenapísal také rozsiahle, ale predovšetkým faktograficky bohaté dielo ako Ľudmila Peterajová.

Steve Jobs od Waltera Isaacsona

Steve Jobs od Waltera Isaacsona. Praha 2011. 680 strán

Steve Jobs nepochybne výrazne ovplyvnil dejiny vedy a techniky v druhej polovici 20. storočia. Jeho vízie a ich presadenie v podobe nových počítačov a ďalších elektronických zariadení, ale aj programové vybavenie a nepochybne aj jeho pôsobenie vo firme PIXAR s novými filmami patria do pokladnice svetového kultúrneho dedičstva. 

Niekoľko rokov pred svojím skonom (o ktorom samozrejme nevedel) sa obrátil na spisovateľa Waltera Isaacsona, aby o ňom napísal knihu bez akýchkoľvek ďalších podmienok. Walter Isaacson sa na túto náročnú úlohu podujal a výsledkom je práve uvedená kniha. Informáciu o nej podávame na tejto historickej stránke z niekoľkých dôvodov.

1. Ako som už uviedol, Steve Jobs výrazne ovplyvnil dejiny techniky v druhej polovici 20. storočia. Podieľal sa na formovaní modernej spoločnosti, opierajúcej sa o výpočtovú techniku. Už navždy bude patriť medzi priekopníkov výpočtovej techniky, využívania ďalších digitálnych prístrojov, ale aj medzi tých, ktorí formovali a formujú masovú kultúru a jej šírenie na nových základov.

2. Walter Isaacson napísal knihu o Stevovi Jobsovi v priebehu niekoľkých rokov predovšetkým na základe rozhovorov so Stevom Jobsom, jeho rodinou, ale aj spolupracovníkmi, odborníkmi na výpočtovú techniku, či s ľuďmi, ktorí boli v ostrých konfliktoch so Stevom Jobsom. Zatiaľ čo u nás sa vedú neplodné diskusie o využívaní orálnej histórie ako vedeckej historickej metódy, Walter Isaacson viedol rozhovory s desiatkami ľudí a ukázal, ako je možné využiť túto metódu (známu a využívanú už v staroveku) pri tvorbe historického diela. Isaacsonova práca je zaujímavá ešte z iného pohľadu: posledný rozhovor o Stevovi Jobsovi viedol ešte v apríli 2011 a v novembri 2011 sa na knižných pultoch objavil už aj český preklad jeho práce.

3. Steve Jobs bol kontroverzná osobnosť. Mnoho ľudí ho obdivovalo a obdivuje, mnoho ľudí malo so Stevov Jobsom problematické vzťahy. Walter Isaacson nič z kontroverznej postavy Steva Jobsa nezakrýval, dokonca Steve Jobs videl a čítal mnohé stránky z knihy o sebe a nežiadal nič meniť na obsahu knihy. Walter Isaacson napísal pútavú knihu, ktorá sa veľmi dobre číta, je zaujímavá a poučná.

4. Steve Jobs predčasne zomrel koncom minulého roka, ale najväčšou poctou jeho osobnosti je jednak uvedená kniha, ale aj skutočnosť, že je možné ju získať aj v digitálnej podobe, teda v prostriedku, ktorý sám Steve Jobs presadzoval v modernej komunikácii ľudí.