Inštitúcie

Historický ústav SAV

Historický ústav Slovenskej akadémie vied

V roku 1943 vznikol Historický ústav Slovenskej akadémie vied a umení. V roku 1953 vznikala Slovenská akadémia vied a pôvodný HÚ SAVU bol začlenený do novovzniknutej inštitúcie. V rokoch 1982 - 1990 sa ústav premenoval na Ústav historických vied, v roku 1990 sa vrátil k svojmu pôvodnému menu.
Úlohou HÚ SAV je výskum slovenských dejín v stredoeurópskom alebo európskom kontexte, preto v obmedzenej miere vykonáva aj výskum v odbore všeobecných dejín (v HÚ SAV ale neexistuje napr. oddelenie výskumu starovekých dejín - čiastočne to suplujú Archeologický ústav SAV a Ústav orientalistiky SAV).
Ústav vydáva ako hlavné periodikum Historický časopis, Studia historica Slovaca, Historické štúdie, Slovanské štúdie, Human Affairs, oddelenie vedy a techniky vydáva časopisy Veda a technika v dejinách a Z dejín vied a techniky na Slovensku, spolupodieľa sa na vydávaní napr. Slovanských štúdií, populárno-vedeckého časopisu História - revue o dejinách spoločnosti. Takisto vydáva elektronicky Forum historiae. Hlavnými vedeckými výstupmi sú monografie a prípadne syntézy slovenských dejín.
Ústav má vlastnú internetovú stránku www.history.sav.sk/profil.htm, na ktorej sú zverejnené základné informácie o ústave, jeho organizačná štruktúra a ďalšie údaje.

Ústav pamäti národa

Je verejnoprávna inštitúcia, ktorá zhromažďuje a spracováva všetky druhy informácií, vzťahujúcich sa na dobu neslobody v rokoch 1939-1989 a sprístupňuje dokumenty po bývalých bezpečnostných zložkách štátu. Bol založený a riadi sa zákonom č. 553/2002 Z.z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 -1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (Zákon o pamäti národa)."
Činnosť UPN je veľmi bohatá. Orientuje sa na zhromažďovanie materiálov, okrem už spomenutých dokumentov bývalých bezpečnostných zložiek zhromažďuje v súčasnosti svedectvá ľudí, postihnutých perzekúciami (v podobe videosvedectiev, ale aj v klasických písaných spomienkach), organizuje prednášky, konferencie a medzinárodné semináre, vydáva časopis Pamäť národa, monografie a ďalšie materiály.
Ústav pamäti národa má vlastnú internetovú stránku, na ktorej sa publikujú všetky aktivity a činnosť ústavu: www.upn.gov.sk.

Vojenský historický ústav

Vznikol 1. mája 1994, personálne i obsahovo nadviazal na činnosť Oddelenia pre vojenské dejiny Slovenska.

„Realizuje výsledky vedeckej a odbornej práce v domácich i zahraničných vedeckých časopisoch, v publikáciách, v referátoch na domácich a zahraničných vedeckých podujatiach, bibliografickej, vedecko-informačnej, archívnej a výstavnej činnosti. Zhromažďuje, odborne spracúva a sprístupňuje písomné a hmotné pamiatky k dejinám vojenstva a vojenským dejinám Slovenska od najstarších čias až po súčasnosť.“

Jeho súčasťou sú:

1. vedecká zložka – Odbor vojenskohistorických výskumov;

2. Vojenský historický archív;

3. Vojenské historické múzeum (plus jeho organizačné zložky v Piešťanoch a Svidníku).

VHÚ spolupracuje s príbuznými vedeckými inštitúciami na Slovensku i v zahraničí, s vysokoškolskými pracoviskami, múzeami a archívmi. Od roku 1994 je aktívnym členom Medzinárodnej komisie pre vojenskú históriu (CIHM – ICMH), od roku 2001 aj členom Pracovnej skupiny pre vojenskú históriu (MHWG).

Pracovníci VHÚ publikovalia publikujú vedecké publikácie k vojenským dejinám Slovenska, k významným vojenským osobnostiam v dejinách Slovenska, monografie o jednotlivých problémoch vojenských dejín a k jednotlivým obdobiam, pramene k vojenským dejinám Slovenska a ďalšie materiály, organizujú semináre a vedecké konferencie k vojenským dejinám Slovenska. Základným periodikom ústavu je Vojenská história.

Vojenský historický ústav má vlastnú stránku, prístupnú na adrese www.vhu.sk

Lit.: PURDEK, I.  a kol.: 15 rokov Vojenského historického ústavu (1994 – 2009). Bratislava 2009.