Viliam Kratochvíl

doc. PaeDr. Viliam Kratochvíl, PhD.

Vyštudoval slovenský jazyk a dejepis na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského. Učil na základnej škole v Bratislave, od roku 1989 pôsobí na Katedre všeobecných dejín Filozofickej fakulty UK v Bratislave, kde sa zaoberá didaktikou dejepisu a problematikou tvorby učebníc dejepisu.

Pedagogická činnosť

Prednáša problémy z didaktiky dejepisu, vedie semináre taktiež k problematike didaktiky dejepisu, tvorby učebníc a rozvoja znalostí a zručností žiakov v pedagogickom procese.

Vedecko-výskumná činnosť

Vo vedecko-výskumnej činnosti sa venuje problematike moderných vyučovacích metód a tvorby moderných učebníc dejepisu pre všetky stupne škôl. Je autorom a spoluautorom komplexu devätnástich učebníc pre základné školy a nižší stupeň osemročných gymnázií.

Z problematiky publikoval monografiu Modely na rozvíjanie kompetencií žiakov vo výučbe dejepisu. K transformácii vzťahu histórie a školského dejepisu. (Acta historica Posoniensia V., Bratislava 2004).

Od roku 2000 sa podieľa na tvorbe novej koncepcie maturitnej skúšky z dejepisu a od roku 2006 je externým pracovníkom Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave. Od roku 1992 spolupracuje s Ústavom Georga Eckerta pre medzinárodný výskum učebníc v Braunschweigu v Nemecku. Je členom Medzinárodnej spoločnosti pre didaktiku dejepisu so sídlom v Norimbergu. V súčasnosti je riaditeľom Slovenského pedagogického ústavu.