Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Jarmila Boboková

doc. PhDr. Jarmila Boboková, CSc.

Rodisko: Bratislava

Štúdium: Filozofická  fakulta UK, odbor filozofia – dejepis
od apríla 1990 Katedra všeobecných dejín FiFUK


Prednáša a vedie semináre z dejín Európy 19. storočia.  V rámci vedeckej produkcie sa zameriava na analýzu vývoja ruského konštitučného myslenia a reformátorských projektov v prvej štvrtine 19. storočia. Výsledkom jej snahy bol grantový projekt  Konštitucionalizmus v Rusku v kontexte európskej liberálnej tradície . Od Kataríny II. po Alexandra I., zorganizovanie sympózia (FiFUK, Katedra všeobecných dejín) a zostavovateľská práca  na vydaní zborníka  Konštitucionalizmus na prahu moderných dejín (2010), tri fakultné úlohy, monografia M. M. Speranskij. Portrét reformátora (2012) a príspevky uverejnené vo vedeckých periodikách a zborníkoch. V grantovom projekte Stereotypy ruskej politiky vo vzťahu k Európe v 19. a 20. storočí bola jej výskumnou úlohou téma  Modernizačné projekty ruskej politiky na začiatku19. storočia.
Spolupracuje s Čs. napoleonskou spoločnosťou, zúčastňuje sa podujatí, ktoré organizuje, vrátane medzinárodných kongresov, publikovala témy venované napoleonskému obdobiu, prezentovala sa aj na medzinárodných sympóziách.
Je spoluautorkou Príručky k dejinám Francúzskej revolúcie (1999).