Ďalšie informácie

Dekan fakulty zároveň vyhlasuje Cenu za prácu k dejinám Filozofickej fakulty UK. Účasť na súťaži o túto cenu a prípadné ocenenie v nej sa nevylučuje s účasťou a ocenením v konkrétnej sekcii ŠVOK. Práce môžu zachytávať vývoj katedier v určitom období, môžu sa týkať biografie významných osobností fakulty a pod. Študenti/-ky, ktorí/-é majú záujem zúčastniť sa na súťaži o túto cenu, svoje práce odovzdajú domovskej katedre a zároveň, najneskôr do 29. apríla, aj pani Ing. Ligačovej. Prvé, druhé a tretie miesto udelí dekan na návrh komisie ustanovenej na tento účel.  

Slávnostné vyhlásenie výsledkov ŠVOK a odovzdanie cien sa uskutoční vo štvrtok 12. mája (študenti/-ky dostanú pozvánku). Autori/-ky troch najúspešnejších prác v každej sekcii, ako aj v súťaži o Cenu za prácu k dejinám FiF UK budú odmenení formou mimoriadneho štipendia.  

Dekan FiF UK tento rok opäť vyhlasuje aj súťaž o Cenu Daniela Tupého. Posledným termínom na odovzdanie súťažnej práce bude 15. október, slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 4. novembra. O podrobnostiach výzvy budeme včas informovať.