Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Štátnice 2020

Informácie k štátnym záverečným skúškam

 

Na základe opatrenia dekana č. 1/2020 o zmenách v harmonograme štúdia v akademickom roku 2019/2020 dávame do pozornosti nasledovné:

 

Letný termín štátnej skúšky trvá od 15. júna 2020 do 3. júla 2020

Termín na odovzdanie elektronických verzií záverečných prác prostredníctvom akademického informačného systému pre študentov bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia, ktorí sa prihlasujú na letný termín štátnej skúšky, je 22. máj 2020

Študenti bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia sa v tomto akademickom roku prihlasujú na štátnu skúšku výlučne elektronicky prostredníctvom akademického informačné systému v termíne od 18. mája 2020 do 22. mája 2020

Študenti bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia, ktorí sa v tomto akademickom roku prihlasujú na štátnu skúšku, si v období od 23. marca 2020 do 3. apríla 2020 zapíšu prostredníctvom akademického informačného systému predmety štátnej skúšky takto:

študenti boHI – A-boHI Obhajoba záverečnej práce

študenti buHI, ktorí obhajujú na katedrách histórie (je jedno či prácu píšete na KVD alebo KSD) – A-buHI- 585 (ostatní si zapisujú kód katedry, kde píšu prácu)

študenti muHI, ktorí obhajujú na katedrách histórie (je jedno či prácu píšete na KVD alebo KSD) – A-muHI- 595 (ostatní si zapisujú kód katedry, kde píšu prácu), všetci (muHI) si zapisujú A-muHI-987 História a A-muHI-988 Didaktika dejepisu

študenti moHI – A-moHI-980 Obhajoba diplomovej práce; podľa modulu Staršie dejiny: A-moHI-983 Staršie všeobecné dejiny a A-moHI-981 Staršie slovenské dejiny; podľa modulu Novšie dejiny: A-moHI- 984 Novšie všeobecné dejiny a A-moHI-982 Novšie slovenské dejiny.  

Spôsob prihlasovania pozri tu.

Nové pravidlá odovzdávania záverečných prác pozri tu.