Granty a projekty

Vzdelávacie dráhy mladých ľudí – faktory a mechanizmy ich voľby

Grant APVV-20-0449


Vedúci projektu:
 Prof. PhDr. Ján Sopóci, PhD. Spoluriešitelia: Doc. Mgr. Roman Džambazovič, PhD., Doc. Mgr. Daniel Gerbery, PhD., Doc. PhDr. Dušan Janák, PhD., Prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, PhD. Interní doktorandi: Mgr. Jakub Hankovský, Mgr. Martia Zboroňová

Obdobie riešenia projektu: 2021 - 2025

Cieľom projektu je odhaliť rozhodujúce faktory a mechanizmy voľby vzdelávacích dráh i vytvárania nerovných šancí na získanie vzdelania žiakov základných a študentov stredných škôl v Slovenskej republike. Projekt vychádza z teoretických východísk, ktorými sú sociálno-psychologický model nerovností v oblasti vzdelávania, teória sociálneho a kultúrneho kapitálu a teória relatívnej averzie k riziku a predpokladá, že týmito faktormi sú: sociálno-ekonomický status a sociálno-kultúrne zdroje rodiny, kognitívne schopnosti detí a mladých ľudí, štýl výchovy v rodine, posudzovanie nákladov a výnosov vyplývajúcich z voľby vzdelávacej dráhy, pôsobenie učiteľov, širšieho okruhu príbuzných a známych a tiež rovesníckych a priateľských skupín detí a mladých ľudí. Objasnenie mechanizmov kauzálneho pôsobenia prvkov tohto modelu si vyžaduje zohľadniť i vplyv aktuálnych možností a príležitostí, ktoré vytvára náš vzdelávací systém na voľbu vzdelávacích dráh a tiež mechanizmus pôsobenia spoločensko-kultúrnych faktorov, prejavujúcich sa vo vnímaní zmien hodnoty a funkcií vzdelania. Riešitelia chcú potvrdiť predpokladané pôsobenie uvedených faktorov a odhaliť mechanizmy ich pôsobenia na základe uskutočnenia dvoch celoslovenských reprezentatívnych výskumov, doplnených kvalitatívnymi výskumami zameranými na hlbšie objasnenie špecifických otázok skúmanej problematiky.

Sociálna stratifikácia a sociálna mobilita v slovenskej spoločnosti

Vedúci projektu: Prof. PhDr. Ján Sopóci, PhD. Spoluriešitelia: Mgr. Roman Džambazovič, PhD., Mgr. Daniel Gerbery, PhD., Doc. PhDr. Gabriela Lubelcová, PhD., Prof. PhDr. Juraj Schenk, PhD.

Grant APVV-14-0639

Obdobie riešenia projektu: 2015 - 2018

Vedeckým cieľom projektu je analýza najnovšieho vývoja a súčasného stavu sociálnej stratifikácie a mobility, ako aj relevantných súvislostí a dôsledkov sociálnych nerovností existujúcich v spoločnosti Slovenskej republiky. Táto analýza bude založená na zisteniach empirického výskumu uvedených javov, vychádzajúceho z najnovších teoretických poznatkov a metodologických postupov aplikovaných v súčasnej svetovej sociológii. Výsledkom analýzy, v ktorej sa využijú i zistenia iných sociologických výskumov a dostupné štatistické údaje, budú sociologické poznatky:

- o aktuálnom stave sociálnych nerovností a sociálnom rozvrstvení  slovenskej spoločnosti,

- o ekonomických, sociálnych a kultúrnych charakteristikách hlavných spoločenských tried a statusových skupín ako základných prvkov stratifikačného systému,

- o životných šanciach príslušníkov jednotlivých tried a statusových skupín našej spoločnosti,

- o ich vnútrogeneračnej i medzigeneračnej sociálnej mobilite, o zdrojoch a mechanizmoch ich mobility,

- o myslení a konaní príslušníkov jednotlivých sociálnych tried a statusových skupín a o ich vzájomných vzťahoch,

- o najvýznamnejších spoločenských súvislostiach a dôsledkoch sociálnych nerovností, ako sú názory obyvateľstva na sociálne nerovnosti, sociálna súdržnosť a dôvera, sociálne napätia a societálna anómia,

- o najnovších vývojových trendoch v oblasti sociálnej stratifikácie, mobility i dôsledkov sociálnych nerovností na Slovensku v kontexte vývoja týchto javov v susedných štátoch.

Medzi východom a západom, hodnotová integrácia alebo divergencia? Slovenská spoločnosť v medzinárodných komparatívnych výskumoch

Vedúci projektu za FiF UK v Bratislave: Prof. PhDr. Ján Sopóci, PhD. Spoluriešitelia z FiF UK v Bratislave: Mgr. Roman Džambazovič, PhD. (Projekt koordinovaný SÚ SAV; zodpovedný riešiteľ: Ing., Mgr. Miloslav Bahna, PhD., ďalšie spoluriešiteľské organizácie: FSEV UK)

Grant APVV-14-0527

Obdobie riešenia projektu: 2015 - 2019

Projekt bude s pomocou dát z integrovaných dátových súborov z medzinárodných komparatívnych výskumov International Social Survey Programme (ISSP) a Comparative Study of Electoral Systems (CSES) analyzovať slovenskú spoločnosť v medzinárodnom porovnaní. Témami výskumov budú: Národná identita, občianstvo,
pracovné orientácie, úloha vlády, sociálne siete, voličské správanie a politická komunikácia vo volebnej kampani. Pri porovnaní Slovenska s európskym a globálnym kontextom overíme platnosť aktuálnych teoretických konceptov k témam výskumov. Bezprostredným cieľom, ktorý je podmienkou naplnenia hlavného cieľa je realizácia výskumných modulov programu ISSP a CSES v rokoch 2015 – 2019. Získané dáta vytvoria predpoklad pre komparatívnu analýzu slovenskej spoločnosti v rámci projektu a sú tiež nevyhnutným predpokladom pre to, aby bolo Slovensko prítomné aj v analýzach zahraničných autorov. Porovnateľnosť a spoľahlivosť merania sú dôležitými témami pri medzinárodnom komparatívnom výskume. Kladené otázky sú často citlivé na spoločenský kontext či jazykový úzus, oboje sa v priebehu dvoch desaťročí našej účasti v programe ISSP menilo. Tretím cieľom je preto overenie validity viacerých používaných výskumných otázok, škál i použitých variant prekladov. Naše zistenia budú zaujímavé nielen pre výskumníkov zo Slovenska, tiež pre celé programy ISSP a CSES ako aj pre ďalšie programy komparatívneho výskum realizované na Slovensku.
Prierezovým cieľom je rozvoj Slovenského archívu sociálnych dát (SASD), ktorý je pozorovateľom vo výskumnej infraštruktúre CESSDA ERIC založenej v rámci ESFRI. V rámci projektu budú zaarchivované nielen dátové súbory z v ňom realizovaných výskumov, ale aj niektoré dôležité staršie výskumy z obdobia posledných
dvadsiatich rokov. Práca s archívom je súčasťou výučby na vysokých školách a archív ročne vybaví stovky on-line požiadaviek na sprístupnenie dát.

Sociologické teórie moderny ako východisko skúmania vývoja slovenskej spoločnosti II

Vedúci projektu: Prof. PhDr. Ján Sopóci, PhD. Zástupca vedúceho projektu: Prof. PhDr. Juraj Schenk, PhD. Spoluriešitelia: Mgr. Roman Džambazovič, PhD., Mgr. Daniel Gerbery, PhD.

Grant VEGA 1/0062/15

Obdobie riešenia projektu: 2015 - 2018

Cieľom projektu, ktorý nadväzuje na riešenie výskumnej úlohy VEGA č. 1/0190/12, je využitie vybraných sociologických teórií modernej spoločnosti na empirické preskúmanie niektorých podstatných stránok najnovšieho vývoja slovenskej spoločnosti, najmä vývoja a aktuálneho stavu sociálnej stratifikácie a mobility a v nadväznosti na to aj preskúmanie vývoja a súčasnej situácie v oblasti rodinného a reprodukčného správania na Slovensku. Ďalším cieľom je otestovanie týchto teórií, zhodnotenie ich validity a možností ich využitia pri skúmaní slovenskej spoločnosti.

Životné šance sociálnych aktérov v kontexte spoločenského vývoja na Slovensku

Vedúca projektu: PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc. Zástupca vedúcej projektu: Mgr. Roman Džambazovič, PhD. Spoluriešiteľ: Mgr. Daniel Gerbery, PhD. Zapojená doktorandka: Mgr. Helena Dragulová

Grant VEGA 1/0325/15

Obdobie riešenia projektu: 2015 - 2018

Analýzy vývoja sociálnej diferenciácie na Slovensku priniesli dôkazy o narastajúcich sociálnych nerovnostiach dotýkajúcich sa mnohých oblastí života a fungovania spoločnosti. Tieto zmeny diferencujúco pôsobia na životné šance rôznych segmentov slovenskej spoločnosti. Cieľom výskumnej úlohy je identifikáciu miery otvorenosti či uzavretosti našej spoločnosti v prístupe k možnostiam životného uplatnenia sociálnych aktérov na pozadí vybraných dimenzií diferenciácie a jej vývoja. Životné šance budeme skúmať ako (determinovaný) priestor životných volieb a potenciál aktérov využiť ich. Budú nás zaujímať mechanizmy uplatňovania životných šancí v horizontálnej a vertikálnej rovine. Kľúčovou témou pre identifikáciu otvorenosti slovenskej spoločnosti bude téma sociálnej diferenciácie a mobility, mechanizmy inštitucionálneho usporiadania podporujúce alebo limitujúce životné príležitosti a kapacita potenciálov diferencovaných sociálnych aktérov využiť možnosti distribuované priestorom sociálneho poľa. 

Aktuálne trendy vo vývoji sociológie na Slovensku – paradigmatické východiská, metodologické inovácie, osobnosti vedy

Vedúca projektu: PhDr. Eva Laiferová, CSc. Zástupkyňa vedúcej projektu za VŠ:  PhDr. Ľudmila Mistríková, PhD. Zástupca vedúcej projektu za SAV: Mgr. Robert Klobucký, PhD. Zapojená doktorandka: Mgr. Lenka Diener

Grant VEGA 1/0641/14

Obdobie riešenia projektu: 2014 - 2016

Zámerom projektu je reflexia a zhodnotenie vývoja sociológie na Slovensku od obdobia pádu komunistického režimu v r. 1989 do súčasnosti. Projekt nadväzuje na predchádzajúcu grantovú úlohu, mapujúcu obdobie tzv. normalizácie a jej dopadov na slovenskú sociológiu v politickom a ideologickom kontexte totalitného režimu v rokoch 1970-1989. Východiskom skúmania budú spoločensko-politické súvislosti zlomového obdobia pádu režimu a ich konzekvencie na poli vedy, osobitne sociológie. Výskum sa sústredí na kľúčové historické etapy, vymedzujúce vývoj spoločnosti na Slovensku, ktoré bezprostredne alebo sprostredkovane ovplyvnili život sociologickej komunity, profiláciu osobností v sociologickej vede a zameranie ich činnosti.

Spoločenské výzvy pre 21. storočie – socioekonomické výzvy

Projekt: Univerzitný vedecký park UK v Bratislave

Katedrová koordinátorka: PhDr. Ľudmila Mistríková, PhD. Spoluriešitelia: PhDr. Eva Laiferová, CSc., Mgr. Daniel Gerbery, PhD., Mgr. Roman Džambazovič, PhD. 

Aktivita 2.9 (garant aktivity: Doc. Mgr. M. Kánovský, PhD., FSEV UK v Bratislave)

Operačný program Výskum a vývoj, Európsky fond regionálneho rozvoja

Obdobie riešenia projektu: 2013 – 2015

Hlavným cieľom Aktivity 2.9, ktorá je súčasťou široko koncipovaného projektu UVP UK, je skúmanie sociálnych javov, procesov a podmienok v Bratislavskom samosprávnom kraji spojených so zavádzaním biotechnologických, medicínskych a environmentálnych aplikácií a inovácií do praxe. Úlohou katedrového riešiteľského tímu je zisťovanie názorov verejnosti na realizáciu a výsledky biomedicínskeho výskumu, a z neho vyplývajúcich medicínskych postupov. Vychádzajúc z poznatkov sociológie medicíny a empirických údajov o vzťahu k zdraviu, chorobám a prevencii v populácii SR sa riešitelia zameriavajú na zdravotné správanie obyvateľov Bratislavského kraja, ako aj na problematiku sociálnych nerovností v prístupe k zdravotnej starostlivosti, na hodnotové orientácie špecifických socio-demografických skupín, ktoré formujú aj postoje k modernej medicíne. Cieľom je identifikovať širokú spoločenskú akceptovateľnosť biomedicínskeho výskumu.

Slovenská spoločnosť v medzinárodných komparatívnych výskumoch: pred krízou a počas krízy

Vedúci projektu za FiF UK v Bratislave: Prof. PhDr. Ján Sopóci, PhD. Spoluriešitelia z FiF UK v Bratislave: Mgr. Roman Džambazovič, PhD., Mgr. Daniel Gerbery, PhD. (Projekt koordinovaný SÚ SAV; zodpovedný riešiteľ: PhDr. Vladimír Krivý, PhD., ďalšie spoluriešiteľské organizácie: FSEV UK, UMB)

Grant APVV-0309-11

Obdobie riešenia projektu: 2012 - 2015

Cieľom projektu je preskúmanie zmien v rôznych oblastiach života slovenskej spoločnosti  prebiehajúcich v dôsledku celosvetovej ekonomickej krízy, ktorá sa začala v roku 2008. Riešitelia úlohy, pôsobiaci na rôznych vedeckých pracoviskách (SÚ SAV, UMB, FiF UK, FSEV UK), pritom využívajú najmä zistenia medzinárodných empirických výskumov ISSP. Riešiteľský tím z FiF UK sa – na základe zistení výskumu ISSP Slovensko 2012, modul Zdravie a zdravotná starostlivosť – zameriava na analýzu zmien v oblasti zdravia obyvateľstva (nerovnosti v zdraví, správanie sa obyvateľstva vo vzťahu k svojmu zdraviu a pod.) a systému zdravotníctva v SR.

Sociologické teórie moderny ako východisko skúmania vývoja slovenskej spoločnosti

Vedúci projektu: Prof. PhDr. Ján Sopóci, PhD. Zástupca vedúceho projektu: Prof. PhDr. Juraj Schenk, PhD. Spoluriešitelia: Doc. PhDr. Gabriela Lubelcová, PhD., Mgr. Roman Džambazovič, PhD., Mgr. Daniel Gerbery, PhD.

Grant VEGA 1/0190/12

Obdobie riešenia projektu: 2012 - 2014

Cieľom projektu bola analýza obsahovej i formálnej stránky najvýznamnejších sociologických teórií venovaných vysvetleniu súčasnej fázy vývoja moderných západných spoločností (najmä teórií Ulricha Becka, Zygmunta Baumana, Manuela Castellsa, Anthonyho Giddensa, Jürgena Habermasa, Petera Wagnera). Na základe tejto analýzy riešitelia špecifikovali možnosti ich využitia pri skúmaní vývoja slovenskej spoločnosti v posledných desaťročiach a určili smerovanie a spôsoby ďalšieho postupu pri riešení výskumnej úlohy.

Sociálna diferenciácia slovenskej spoločnosti, jej determinanty a konzekvencie

Vedúci projektu: Mgr. Roman Džambazovič, PhD. Zástupkyňa vedúceho projektu: Doc. PhDr. Gabriela Lubelcová, PhD. Spoluriešitelia: Prof. PhDr. Ján Sopóci, PhD., Mgr. Daniel Gerbery, PhD. Zapojení doktorandi: Mgr. Gabriela Tydlitátová, Mgr. Juraj Rychtárik, Mgr. Helena Dragulová

Grant VEGA 1/0515/12

Obdobie riešenia projektu: 2012 - 2014

Vedecké ciele projektu boli orientované na preskúmanie foriem sociálnej diferenciácie slovenskej spoločnosti, faktorov a procesov ktoré k nej vedú, ako aj jej prejavov v rôznych oblastiach spoločenského života. V konceptuálnej rovine sa riešitelia zamerali na kritickú reflexiu súčasných sociologických prístupov ku skúmaniu sociálnej diferenciácie,  zhodnotenie ich metodologickej prepracovanosti a výskumnej aplikability vo vybraných oblastiach spoločenskej praxe. Projekt sa následne zameral na analýzu vybraných aktuálnych prejavov a podôb sociálnej diferenciácie slovenskej spoločnosti a ich konzekvencií v rôznych oblastiach spoločenského života (v oblasti sociálnej stratifikácie, sociálno-ekonomických charakteristík, demografického a rodinného správania, politického života, zdravia, sociálno-patologických javov ako i názorov a hodnotových orientácií).

Sociológia na Slovensku v ére normalizácie – program, funkcie, perspektívy

Vedúca projektu: PhDr. Eva Laiferová, CSc. Zástupkyňa vedúcej projektu za VŠ:  PhDr. Ľudmila Mistríková, PhD. Zástupca vedúcej projektu za SAV: Mgr. Robert Klobucký, PhD. Zapojená doktorandka: Mgr. Lenka Diener

Grant VEGA 1/0823/11

Obdobie riešenia projektu: 2011 - 2013

Snahou autorov projektu bolo nadviazať na práce, uskutočnené počas trvania projektu „Slovenská sociológia v období komunistického režimu“,  a konkrétne spracovať  obdobie tzv. normalizačnej éry 1971- 1989, o ktorom pojednával predchádzajúci projekt len čiastočne. Projekt sa sústredil na problémové okruhy, späté s nastolením opätovnej diskontinuity vo vývoji slovenskej sociológie, spojenej hlavne s personálnymi čistkami, s dôrazom na plnenie diagnostických, sociotechnických a pragmatických funkcií vedy a jej ideologizáciou v zmysle posilnenia marxistickej paradigmy prístupu k spoločenským javom a ich interpretácii. Zdôraznil zároveň profesionalizáciu vedy, vývoj a perspektívy sociologickej teórie a metodológie, vedecké i mimovedné aktivity individuálnych i skupinových aktérov, poukázal na formy rozvoja a aplikácie sociológie od akademickej sféry až po oblasť podnikovej sociológie.

Centrum excelentnosti pre spoločenské inovácie UK (CESIUK)

Globálne a lokálne procesy na Slovensku: rozvoj spoločenských inovácii v podmienkach internacionalizácie Európskej únie (kód projektu: ITMS 26240120017)

Katedrová koordinátorka sociálnej dimenzie projektu: Doc. PhDr. Gabriela Lubelcová, PhD. Spoluriešitelia z katedry sociológie: Mgr. Daniel Gerbery, PhD., Mgr. Roman Džambazovič, PhD. Zapojená doktorandka z katedry sociológie: Mgr. Gabriela Tydlitátová Zodpovedná riešiteľka projektu: prof. PhDr. Darina Malová CSc.   

Európsky fond regionálneho rozvoja, Operačný program Výskum a vývoj, opatrenie 4.1 "Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji"

Obdobie riešenia projektu: 2010 – 2012

Sociálna dimenzia výskumnej úlohy „Sociálna inklúzia a rodová rovnosť– nové výzvy a nové príležitosti“ bola zameraná na tri kľúčové témy – identifikáciu povahy sociálnej inovácie v súčasnosti, tematiku sociálnej inklúzie a tematiku rodovej rovnosti, a to v troch aspektoch: meritórnom (teoretická konceptualizácia), metodologickom (so zameraním na budovanie systému relevantných sociálnych indikátorov skúmanej problematiky) a aplikačnom (výzvy a inšpirácie pre tvorbu sociálnych a verejných politík). (Viac informácií o projekte tu.)

Sociálna inklúzia: teoreticko-metodologické a sociálno-politické súvislosti v sociologickej perspektíve

Vedúca projektu: Doc. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc. Zástupca vedúcej projektu: Mgr. Roman Džambazovič, PhD. Spoluriešitelia: Mgr. Daniel Gerbery, PhD. Zapojení doktorandi: Mgr. Gabriela Tydlitátová, Mgr. Juraj Rychtárik

Grant VEGA 1/0056/10

Obdobie riešenia projektu: 2010 - 2011

Projekt bol zameraný na teoreticko-metodologické otázky skúmania sociálneho vylúčenia a sociálneho začlenenia a na ich sociálno-politické súvislosti. Orientovala sa na konceptualizáciu pojmu sociálneho vylúčenia a jej    poznávacie konzekvencie, identifikáciu relevantných indikátorov sociálnej inklúzie, stavu a problémov jej monitorovania a reportingu, stratégií riešenia sociálnej inklúzie v systéme verejných politík a problematike sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania ako  priestoru pre lokálny sociálny rozvoj.

Metodologické problémy multiagentového modelovania v sociológii

Vedúci projektu: Prof. PhDr. Juraj Schenk, PhD.

Grant VEGA 1/0531/09

Obdobie riešenia projektu: 2009 – 2011

Cieľom projektu bolo podrobne mapovať a analyzovať základné metodologické problémy multiagentového modelovania v sociológii, ktoré sa objavilo ako aktuálna a veľmi podnetná metodologická inovácia. V projekte sa prezentujú základné princípy multiagentového modelovania i jeho základný metodologický rámec, ktorý je zakotvený do kontextu profilujúcej sa neklasickej vedy a paradigmy komplexnosti v sociológii. Vlastným jadrom je podrobná analýza troch otvorených, kľúčových a mimoriadne komplexných metodologických problémov multiagentového modelovania. Prvým je problém teoretického zakotvenia nelineárnych dynamických systémov. Analýze a konfrontácii sú tu podrobené tri takéto princípy: autopoiesis, stávanie sa (becoming) a autokinéza. Systematická analýza a komparácia je situovaná tak na úrovni všeobecnovednej (Maturana – Varela; Prigogine; Černík), ako aj na úrovni sociologickej (Luhmann; Sztompka; Hirner). Druhým je problém emergencie, ktorý súvisí so vznikom a charakterom makrousporiadaní sociálnych systémov. Rozlišujú sa hlavné formy emergencie (ontologická a epistemologická) a prístupy k ich vymedzovaniu. Za zásadnú inováciu v tomto zmysle možno považovať vymedzenie tzv. semisilnej emergencie, ktorou sa dopĺňa pôvodná dichotómia silnej a slabej emergencie. Tretí problém súvisí s tzv. generatívnymi mechanizmami, ktoré tvoria základ multiagentových modelov a umožňujú ich simuláciu a interpretáciu. Analýza je pokusom systematizovať túto kontroverznú problematiku a naznačiť zásadné otvorené otázky. Kritickú analýzu dopĺňajú metodologické otázky strednej úrovne: problematika simulácie, stratégie konštruovania multiagentových modelov a ich vzťah k sociologickej teórii. Reálne možnosti tohto inovačného postupu sú demonštrované na konkrétnom modeli kognitívnej deľby práce a jeho komparácii so synergetickým modelom formovania verejnej mienky.