Veda

Pracovníci Katedry sociológie FiF UK v Bratislave majú bohaté skúsenosti s riešením vedeckých projektov. Ich vedecká a výskumná činnosť je orientovaná na rôzne oblasti sociologickej teórie, metodológie sociologického bádania a dejiny sociologického myslenia na Slovensku. Členovia katedry sa samostatne alebo v spolupráci s inými inštitúciami spolupodieľajú na riešení domácich aj zahraničných projektov a grantových úloh (napr. APVV, VEGA). Výsledky svojej výskumnej činnosti publikujú v domácich a zahraničných periodikách, zborníkoch a vydávajú práce monografického charakteru. Katedra pritom spolupracuje s domácimi ako aj zahraničnými univerzitnými, akademickými a výskumnými inštitúciami.