Magisterské štúdium (Mgr.)

Forma štúdia:  denné

Štandardná dĺžka štúdia:  2 roky

Udeľovaný akademický titul:  Magister (Mgr.)

V študijnom programe je možné vykonať rigoróznu skúšku a získať titul PhDr.
Pravidlá na vykonávanie rigoróznych skúšok určuje Opatrenie rektora UK č. 2/2002 (5e) (viac tu).

Profil absolventa

Absolventi študijného programu Sociológia (2. stupeň) v rámci študijného odboru 3.1.1 Sociológia sú pripravovaní na zvládnutie teoretických a metodologických postupov skúmania sociálnych javov a analýzy aktuálnych sociálnych problémov na úrovni Slovenska, jeho regiónov, ako aj inštitúcií a organizácií na Slovensku. Tieto poznatky a zručnosti majú doplnené o poznatky z ďalších špecializovaných vedných disciplín, najmä ekonomiky, pracovného práva a selektívne aj kriminológie alebo informatiky. Majú schopnosť samostatne navrhovať koncepčnú aplikáciu teoretických poznatkov v činnosti verejnej správy, v súkromnom i neziskovom sektore. Dokážu samostatne analyzovať zvolený sociálny problém, navrhnúť jeho riešenie alebo charakterizovať jeho vývin v relevantnom kontexte. Majú schopnosť navrhovať a riešiť projekty sociálneho výskumu, rozvoja obcí a regiónov a rozvoja organizácií na úseku práce s ľudskými zdrojmi. Nadobudnuté poznatky a zručnosti dokážu adekvátne uplatniť v práci s ľuďmi a sociálnymi skupinami vyžadujúcimi osobitný prístup. Dokážu samostatne navrhnúť, realizovať a viesť projekty v organizáciách, ktorých predmetom činnosti je zbieranie, spracovanie a využívanie informácií o sociálnych procesoch, vývoji ponuky a dopytu v rôznych segmentoch trhu, public relations alebo medziľudských vzťahoch.

Získané vedomosti a zručnosti

Teoretické vedomosti

Absolvent 2. stupňa (Mgr.) sociológie

 • získa a pochopí  vývin, súčasný stav a perspektívy sociologickej teórie a metodológie,
 • dokáže samostatne navrhnúť a realizovať sociologické a aplikované sociologické výskumy,
 • má schopnosť v štandardných oblastiach a situáciách aplikovať teoretické a metodologické poznatky súčasnej sociológie.

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent 2. stupňa (Mgr.) sociológie získa schopnosť

 • pripravovať podľa špecifických potrieb klientov projekty sociologických výskumov,
 • analyzovať výskumné a štatistické informácie, navrhovať závery a odporúčania pre klientov,
 • vykonávať poradenskú a expertnú činnosť v oblasti sociálnej práce, pracovno-právnych vzťahov, zlepšovania medziľudských vzťahov a vzťahov s verejnosťou,
 • pracovať so skupinami občanov vyžadujúcich osobitný prístup a koordinovať takúto činnosť,
 • spolupracovať na príprave zámerov a projektov rozvoja regiónov, organizácií a spoločností.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent 2. stupňa (Mgr.) sociológie dokáže

 • sledovať na medzinárodnej úrovni vývoj poznatkov v odbore a vyvodzovať z neho závery pre činnosť organizácie a vlastný odborný rast,
 • vysvetľovať dôsledky nových sociálnych podmienok a poznatkov na činnosť inštitúcií a organizácií,
 • osvojovať si schopnosť vykonávať odbornú činnosť v príbuzných odboroch a kumulovať viacero odborností.

Štátna skúška

Obhajoba záverečnej práce. Záverečná práca (diplomová práca) spolu s jej obhajobou tvorí jeden predmetDiplomová práca spracúva zvolenú tému na úrovni vedeckej štúdie s reprezentatívnym výberom odbornej literatúry, s vhodne zvolenými vedeckými postupmi a hypotézami, ktoré je možné verifikovať. Diplomová práca má byť prínosom v príslušnom študijnom odbore.

Kolokviálna skúška sa sústreďuje na tému diplomovej práce, pričom zisťuje úroveň vedomostí zo základných oblastí poznania študijného odboru Sociológia:

 • Sociologická teória
 • Metódy sociologického výskumu
 • História sociologického myslenia.

Aktuálny študijný plán - Akademický rok 2020/2021

Študijný plán s informáciami o povinných, povinne voliteľných a výberových predmetoch. (Možnosť stiahnuť tu.)

Zásady voľby kurzov

Zásady voľby povinne voliteľných kurzov (predmetov)

Z ponuky povinne voliteľných predmetov študenti musia získať minimálne 32 kreditov.

Zásady voľby výberových kurzov

Výberové predmety (v objeme cca. 19 kreditov) si študenti zapisujú podľa vlastného záujmu z ponuky katedry alebo ponúk iných katedier.