Magisterské štúdium (Mgr.)

Forma štúdia:  denné

Štandardná dĺžka štúdia: 2 roky

Udeľovaný akademický titul:  Magister (Mgr.)

V študijnom programe je možné vykonať rigoróznu skúšku a získať titul PhDr.
Viac informácií nájdete na tejto stránke alebo na našom webe v časti Rigorózne konanie.

Profil absolventa

Absolventky a absolventi študijného programu Sociológia (2. stupeň) v rámci študijného odboru 6115 Sociológia a sociálna antropológia sú pripravovaní na zvládnutie teoretických a metodologických postupov skúmania sociálnych javov a analýzy aktuálnych sociálnych problémov na úrovni Slovenska, jeho regiónov, ako aj inštitúcií a organizácií na Slovensku. Tieto poznatky a zručnosti majú doplnené o poznatky z ďalších špecializovaných vedných disciplín, najmä ekonomiky, pracovného práva a selektívne aj kriminológie alebo informatiky. Majú schopnosť samostatne navrhovať koncepčnú aplikáciu teoretických poznatkov v činnosti verejnej správy, v súkromnom i neziskovom sektore. Dokážu samostatne analyzovať zvolený sociálny problém, navrhnúť jeho riešenie alebo charakterizovať jeho vývin v relevantnom kontexte. Majú schopnosť navrhovať a riešiť projekty sociálneho výskumu, rozvoja obcí a regiónov a rozvoja organizácií na úseku práce s ľudskými zdrojmi. Nadobudnuté poznatky a zručnosti dokážu adekvátne uplatniť v práci s ľuďmi a sociálnymi skupinami vyžadujúcimi osobitný prístup. Dokážu samostatne navrhnúť, realizovať a viesť projekty v organizáciách, ktorých predmetom činnosti je zbieranie, spracovanie a využívanie informácií o sociálnych procesoch, vývoji ponuky a dopytu v rôznych segmentoch trhu, public relations alebo medziľudských vzťahoch.

Získané vedomosti a zručnosti

Absolventky a absolventi 2. stupňa študijného programu sociológie

 • získa a pochopí  vývin, súčasný stav a perspektívy sociologickej teórie a metodológie,
 • dokáže samostatne navrhnúť a realizovať sociologické vedecké i aplikované výskumy,
 • má schopnosť v štandardných oblastiach a situáciách aplikovať teoretické a metodologické poznatky súčasnej sociológie,
 • získa schopnosť pripravovať podľa špecifických potrieb klientov projekty sociologických výskumov,
 • dokáže analyzovať výskumné a štatistické informácie, navrhovať závery a odporúčania pre klientov,
 • môže vykonávať poradenskú a expertnú činnosť v oblasti sociálnej práce, pracovno-právnych vzťahov, zlepšovania medziľudských vzťahov a vzťahov s verejnosťou,
 • vie pracovať so skupinami občanov vyžadujúcich osobitný prístup a koordinovať takúto činnosť,
 • má schopnosti spolupracovať na príprave zámerov a projektov rozvoja regiónov, organizácií a spoločností,
 • dokáže sledovať na medzinárodnej úrovni vývoj poznatkov v odbore a vyvodzovať z neho závery pre činnosť organizácie a vlastný odborný rast,
 • vie vysvetľovať dôsledky nových sociálnych podmienok a poznatkov na činnosť inštitúcií a organizácií,
 • dokáže vykonávať odbornú činnosť v príbuzných odboroch a kumulovať viacero odborností.


Štátna skúška

Štátna skúška sa skladá z obhajoby záverečnej práce a kolokviálnej skúšky.

Záverečná (diplomová) práca spolu s jej obhajobou tvoria jeden predmetDiplomová práca spracúva zvolenú tému na úrovni vedeckej štúdie s reprezentatívnym výberom odbornej literatúry, s vhodne zvolenými vedeckými postupmi a hypotézami, ktoré možno verifikovať. Diplomová práca má byť prínosom pre študijný odbor. Kolokviálna skúška sa sústreďuje na tému diplomovej práce, pričom zisťuje úroveň vedomostí zo základných oblastí poznania študijného programu Sociológia (2. stupeň), ktorými sú sociologická teória a metódy sociologického výskumu.

Ďalšie upresňujúce informácie o štátnej skúške nájdete tu.

Študijný program a študijný plán - akademický rok 2023/2024

Aktuálne informácie o študijnom programe nájdete tu. Študijný plán s informáciami o povinných, povinne voliteľných a výberových predmetoch. (Možnosť stiahnuť tu.)

Zásady voľby kurzov

Celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie magisterského stupňa štúdia je 120 pri štandardnej dĺžke štúdia 2 roky. Do tohto počtu sa započítavajú aj kredity zo štátnej skúšky (27 kreditov), ktorej súčasťou je úspešná obhajoba diplomovej práce (15 kreditov), zodpovedanie otázok zo sociologickej teórie (6 kreditov) a metód sociologického výskumu (6 kreditov). Počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia: 70, počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia: 23, počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 0.