Juraj Schenk

profesor

E-mail juraj.schenkuniba.sk

Konzultačné hodiny Pondelok 10.45 - 11.45, Streda 10.45 - 11.45 hod.

Kancelária SB 521 (telefónny kontakt: 02/9013 2039)

Hlavné oblasti odborného záujmu

 • metodológia sociológie
 • samoorganizácia sociálnych systémov (synergetika, teória chaosu)
 • kauzálne modelovanie, multiagentové modelovanie
 • budovanie sociologických teórií
 • empirický výskum

Kurzy - výučba

  • Metódy sociologického výskumu 3, 4, 6
  • Metódy škálovania v sociologickom výskume
  • Kauzálne modelovanie
  • Samoorganizácia sociálnych systémov
  • Metodologický seminár
  • Výskumný projekt

  Výskum

  2015-2018: Sociálna stratifikácia a sociálna mobilita v slovenskej spoločnosti. APVV-14-0639 (spoluriešiteľ)

  2015-2018: Sociologické teórie moderny ako východisko skúmania vývoja slovenskej spoločnosti II. VEGA 1/0062/15 (zástupca vedúceho projektu)

   

  2012-2014: Sociologické teórie moderny ako východisko skúmania slovenskej spoločnosti. VEGA 1/0190/12 (spoluriešiteľ)

  2012-2014: Klasické výzkumné projekty jako inspirace současného sociologického výzkumu. GA ČR  P404/11/0949 (spoluriešiteľ, hl. riešiteľ Prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc.)

  2009-2011: Metodologické problémy multiagentového modelovania v sociológii. VEGA 1/0531/09 (hlavný riešiteľ)

  Súčasná výskumná činnosť

   • multiagentové modelovanie
   • analytická sociológia
   • empirický výskum

   Publikácie

   Monografie

   (výber)

   Experiment, model a teória v sociológii. Vybrané metodologické problémy. STIMUL: Bratislava 2020. 130 s. ISBN 978-80-8127-281-3 (Možnosť stiahnuť tu.)

   Societálna anómia na Slovensku začiatkom 21. storočia. STIMUL: Bratislava 2019. 95 s. ISBN 978-80-8127-234-9 (Možnosť stiahnuť tu.)

   Explanačné modely v súčasnej analytickej sociológii. STIMUL: Bratislava 2017, 101 s. ISBN 978-80-8127-188-5 (Možnosť stiahnuť tu.)

   Znaky, indikátory a indexy v sociologickom výskume. STIMUL: Bratislava 2015, 136 s. ISBN 978-80-8127-131-1 (Možnosť stiahnuť tu.)

   Kauzálne modelovanie v sociológii: princípy, metódy a aplikácie. IRIS: Bratislava 2013, 224 s. ISBN 978-80-8153-003-6

   Metodologické problémy multiagentového modelovania v sociológii. STIMUL: Bratislava 2011, 163 s. ISBN 978-80-8127-031-4 (Možnosť stiahnuť tu.)

   Škálovanie: základné jednodimenzionálne metódy. Vydavateľstvo UK: Bratislava 2010, 216 s. (spoluautor: A. Hrabovská) ISBN 978-80-223-2711-4

   Analiza przyczynowa w systemach rekursywnych: podejścia i podstawowe metody. Wydawnictwo WSIiZ: Rzeszów 2008, 151 s. ISBN 978-83-60583-17-3

   Paul Felix Lazarsfeld. Návraty k myšlienkovému dedičstvu. Sofa: Bratislava 2003, 176 s. (s kolektívom) ISBN 80-89033-31-8

   Kontrola społeczna jako proces samoregulacyjny (Teoria i badania socjologiczne). Millenium: WSSG Tyczyn 2003, 77 s. ISBN  83-87876-37-2

   Samoorganizácia sociálnych systémov (Metodologické problémy synergetického prístupu v sociológii). Druhé, rozšírené a doplnené vydanie. IRIS: Bratislava 1993, 243 s. ISBN 80-9000530-7-6

   Samoorganizácia sociálnych systémov (Metodologické problémy synergetického prístupu v sociológii). Pravda: Bratislava 1990, 288 s. ISBN 80-218-0056-9

   Metodologické problémy modelovania v sociologickom bádaní. Pravda: Bratislava 1981, 264 s. ISBN 75-030-81

   Vedecké práce v časopisoch a knižných publikáciách

   (výber od roku 2000)

   Societal Anomie in Slovakia: Evolution and Cross-National Comparison. In: Sociológia - Slovak Sociological Review, Vol. 50, 2018, No. 3, p. 311-334. (Možnosť stiahnuť tu.)

   Modelová stratégia konštruovania sociologických teórií. In: Sociológia, 49, 2017, č. 1, s. 109–138 (Možnosť stiahnuť tu.)

   Jeřábek, H. – Lombardo, C. – Nerli Ballati, E. – Schenk, J.: In Search of Mechanisms. The Role of the Agent-Based Model in connecting Analytical Sociology and Classical Social Research: the Case of Merton’s Theory of Values Homophily. In: Sociologia e ricerca sociale, 2015, No. 106, pp. 81–114

   Analytická sociológia: niekoľko metodologických inšpirácií. In: Sociológia 46, 2014, č. 2, s. 130–145

   Alexander Hirner a anticipované trendy sociologického poznania. In: Laiferová, E. – Mistríková, Ľ. (eds.): Alexander Hirner (1911 – 1987). Stimul: Bratislava 2012, s. 43–50 (Možnosť stiahnuť tu.)

   Problém emergencie: silná, slabá a semisilná emergencia. In: Šuch, J. (Ed.): K otázkam metodológie vied (spoločenských a prírodných). UMB: Banská Bystrica 2011, s. 27-58

   Tri princípy teoretického zakotvenia nelineárnych dynamických systémov: autopoiesis, stávanie a autokinéza. In: Sociológia, 43, 2011, č. 5, s. 463­-494

   Anómia na Slovensku v r. 2001 a 2008: porovnanie a niektoré metodologické problémy. In: Sociológia, 42, 2010, č. 4, s. 287-315

   K štandardizácii sociologického výskumu societálnej anómie. In: Aktuální otázky české a slovenské společnosti I.: Sborník k 45. výročí založení Československé sociologické společnosti. Tribun: Brno 2010, s. 9-21

   Émile Durkheim a problém emergencie: silná, slabá a semi-silná emergencia. In: Elementárne formy sociologického myslenia. SÚ SAV: Bratislava 2009, s. 75-99

   Sociálna kontrola. In: Stručný prehľad sociológie. Enigma: Bratislava 2009, s. 83­-91

   Sociálny systém ako nelineárny dynamický systém: koncepcie sociálneho systému v synergetike, teórii sociálnej entropie a teórii chaosu. In: Šubrt, J. (Ed.): Postparsonsovské teorie sociálních systémů. Karolinum: Praha 2007, s. 173-201

   Multiagentové modelovanie ako metodologická inovácia. In: Filozofia, 62, 2007, č. 9, s. 777-789

   Tvár ako fraktál. In: Tvár ako sociálny nástroj. SÚ SAV: Bratislava 2007, s. 23-30

   Anomia na Słowacji: próba pomiaru. In: Tyczyńskie Zeszyty Naukowe, 16, 2006, č. 1-2, s. 13-36 

   Problém slabej emergencie. In: Černík, V. – Viceník, J. (eds.): Zákon, explanácia a inter-pretácia v spoločenských vedách. Iris: Bratislava 2005, s. 57-70

   Kauzálny model súvislostí medzi hodnotovými segmentami: „mať“ či „byť“? In: Vývoj slovenskej spoločnosti v 90. rokoch a na začiatku 21. storočia – trendy, problémy, perspektívy. Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV: Bratislava 2005, s. 23­-39

   Anómia na Slovensku: pokus o meranie. In: Sociológia, 36, 2004, č. 2, s. 107-136

   K hlavným princípom Lazarsfeldovej koncepcie metodológie. In: Schenk, J. a kol.: Paul Felix Lazarsfeld. Návraty k myšlienkovému dedičstvu (Zborník príspevkov k 100. výročiu narodenia). Sofa: Bratislava 2003, s. 15-52

   Problematika národa a národnej dynamiky v diele Alexandra Hirnera. In: Sprawy Narodo-wościowe, seria nowa (PAN, Poznań) 2002, zeszyt 21, s. 103­-123 (spoluautor E. Laiferová)

   Self-Organization of Social Systems: From Synergetics to Chaos Theory. An Overview. In: Laiferová, E. (Ed.): Studies in Modern Sociology. IRIS: Bratislava 2002, s. 70-91

   Człowiek jako byt autokinetyczny – stanowisko socjologiczne. In: Stachowski, Z. (Ed.): Dyktat, protest i integracja w kulturze. Millenium: Warszawa – Tyczyn 2002, s. 183-190

   Alexander Hirner on Social System Problems. In: Slovak Sociological Review/Sociológia, 32, 2000, č. 6, s. 521-538

   K trom aspektom sebareflexie slovenskej sociológie. In: Sociológia, 32, 2000, č. 2, s. 190-195

   Životopis

   Vzdelanie

   1971 - absolvent odboru sociológia, UK v Bratislave, Filozofická fakulta

   1975 - PhD. (CSc.) v odbore sociológia, UK v Bratislave, Filozofická fakulta

   1983 - docent v odbore sociológia, UK v Bratislave, Filozofická fakulta

   1994 - profesor v odbore sociológia, UK v Bratislave, Filozofická fakulta

   Profesionálna kariéra

   1971 - 1972 výskumný pracovník, Čs. výskumný ústav práce v Bratislave

   1972 - 1975 interná ašpirantúra (sociológia) na FiF UK v Bratislave

   1975 - 1983 odborný asistent, katedra sociológie FiF UK v Bratislave

   1983 - 1993 docent, katedra sociológie FiF UK v Bratislave

   1994 profesor, katedra sociológie FiF UK v Bratislave

   1994 - 1996 minister zahraničných vecí SR 

   Iné odborné a profesionálne aktivity

   1990 - 1994 predseda Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV

   1979 - 1990 vedúci Metodologickej sekcie SSS pri SAV

   1993 - 1994 zástupca SSS vo výbore ISA

   Členstvo v redakčnej rade časopisu Sociológia, Vedeckej rade SÚ SAV, Filozofickej fakulty UK v Bratislave, Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, Výbore Čs. sociologickej spoločnosti pri ČSAV, v Grantovej komisii SAV a pod.

    

    

   Vedúci redakčnej rady časopisu Sociálne a politické analýzy (od 2008)