Ján Sopóci

profesor

študijný poradca

E-mail jan.sopociuniba.sk

Konzultačné hodiny Utorok 14.00 - 16.00 hod.

Kancelária S 514 (telefónny kontakt: 02/9013 2038)

Hlavné oblasti odborného záujmu

 • všeobecná sociologická teória, sociálne nerovnosti, sociálna stratifikácia, teórie modernej spoločnosti
 • sociológia politiky, politické strany a záujmové skupiny, politická participácia
 • sociológia organizácií, všeobecný manažment, riadenie ľudských zdrojov

Kurzy - výučba

 • Sociologická teória 4: Sociálne inštitúcie
 • Sociologická teória 5: Sociálna stratifikácia a mobilita
 • Seminár k bakalárskej práci 
 • Sociologické teórie modernej spoločnosti
 • Sociológia organizácií
 • Sociológia politiky
 • Manažment organizácií 
 • Seminár k diplomovej práci 
 • Teoretický seminár k príprave dizertačnej práce  

Výskum

 • Vzdelávacie dráhy mladých ľudí – faktory a mechanizmy ich voľby (APVV-20-0449) - vedúci projektu (2021 - 2025)
 • Sociálna stratifikácia a sociálna mobilita v slovenskej spoločnosti (GA APVV-14-0639) - vedúci projektu (2015 - 2018)
 • Medzi východom a západom, hodnotová integrácia alebo divergencia? Slovenská spoločnosť v medzinárodných komparatívnych výskumoch (GA APVV-14-0527) - vedúci projektu za FiF UK (2015 - 2019)
 • Sociologické teórie moderny ako východisko skúmania vývoja slovenskej spoločnosti II. (GA VEGA 1/0062/15) - vedúci projektu (2015 – 2018)
 • Slovenská spoločnosť v medzinárodných komparatívnych výskumoch: pred krízou a počas krízy (GA APVV-0306-11) - vedúci projektu za FiF UK  (2012 – 2015)
 • Sociologické teórie moderny ako východisko skúmania vývoja slovenskej spoločnosti (GA VEGA 1/0190/12) - vedúci projektu  (2012 – 2014)
 • Sociálne nerovnosti na Slovensku (GA VEGA 1/0046/09) - vedúci projektu  (2009 – 2011)
 • Vývoj sociálnych nerovností na Slovensku  po roku 1989 (GA VEGA 1/3597/06) – vedúci projektu  (2006 – 2008)
 • Kolektívne správanie a sociálne hnutia v živote slovenskej spoločnosti po roku 1989 (GA VEGA 1/0075/03) – vedúci projektu  (2003 - 2005)
 • The State of Local Democracy in Slovakia (súčasť medzinárodného  projektu The State of Local Democracy in Central Europe, TRC - CEU Budapest, - vedúci projektu za SR  (2003 – 2004)
 • Kontinuita a zmeny sociálnych inštitúcií v transformácii slovenskej spoločnosti (GA VEGA 1/7332/20) - vedúci projektu  (2000 – 2002)

Publikácie

Výber z publikácií

Monografie

 • Sociálne nerovnosti triednou optikou. Bratislava: Stimul, 2022.
 • Social Stratification and Social Mobility in Slovakia. Bratislava: Comenius University in Bratislava, 2020 (prvý autor)
 • Sociálna stratifikácia a mobilita na Slovensku. Bratislava: Stimul, 2019 (prvý autor)
 • Sociálna stratifikácia a mobilita v sociologickej perspektíve. Bratislava: Stimul, 2017 (prvý autor)
 • Sociálne inštitúcie v modernej spoločnosti. Bratislava: Stimul, 2015
 • Teórie kolektívneho správania a sociálnych hnutí. Bratislava: Stimul, 2014
 • Moderná spoločnosť a sociálna zmena. Bratislava: Stimul, 2013
 • Politický život spoločnosti. Bratislava: Stimul, 2012
 • Sociálne nerovnosti na Slovensku. Bratislava: Stimul, 2011 (prvý autor)
 • Teória sociálnych inštitúcií. Bratislava: UK, 2010
 • Sociálna stratifikácia a mobilita. Bratislava: IRIS, 2008
 • Teórie sociálnej zmeny. Bratislava: UK, 2007
 • The State of Local Democracy in Slovakia. In: Sóos, G. (Ed.): The State of Local Democracy in Central Europe. Budapest: OSI/LGI, 2006, s.  353 – 469 
 • Politika v spoločnosti. Bratislava: Veda, 2004
 • Záujmové skupiny v slovenskej politike v 90. rokoch. Bratislava: Veda, 2002
 • Sociológia politiky. Bratislava: UK, 2002
 • Sociálne inštitúcie a sociálna zmena. Bratislava: UK, 2000
 • Základy sociológie. Bratislava: SPN a Mladé letá, 1995, 1997, 2003, 2006, 2009 (prvý autor)

Životopis

Vzdelanie a kvalifikácia

1978 - absolvent odboru sociológia, UK v Bratislave, Filozofická fakulta       

1980 - PhDr., UK v Bratislave, Filozofická fakulta

1987 - CSc. v odbore sociológia, UK v Bratislave, Filozofická fakulta

1998 - docent v odbore sociológia, UK v Bratislave, Filozofická fakulta

2008 - profesor v odbore sociológia, UK v Bratislave, Filozofická fakulta

Profesionálna kariéra

1978–1986 - asistent, neskôr odborný asistent Katedry sociológie FiFUK v Bratislave

1987–1994 - vedecký, neskôr samostatný vedecký pracovník SÚ SAV v Bratislave

1994-1998 - odborný asistent, od 1998 docent, od 2008 profesor Katedry sociológie FiF UK v Bratislave

Členstvo v domácich a zahraničných vedeckých orgánoch

Člen a predseda komisie Grantovej agentúry VEGA MŠ SR a SAV pre vedy o spoločnosti  (1996 - 2002, od 2008 do 2016)

Člen pracovnej skupiny pre sociológiu a kulturológiu Akreditačnej komisie Vlády SR (2003 - 2006, 2011 - 2018)

Člen vedeckej rady Ústavu politických vied SAV v Bratislave (2001 – 2005)

Člen redakčnej rady Sociologického časopisu, Praha  (2002 – 2005)

Člen redakčnej rady časopisu Sociológia, Bratislava (od 1996 do súčasnosti)

Člen a predseda odborových komisií pre rigorózne skúšky a doktorandské štúdium v odbore sociológia, FiF UK v Bratislave (člen od 1998 do súčasnosti, predseda od 1998 do 2022)