Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Gabriela Lubelcová

profesorka

E-mail gabriela.lubelcovauniba.sk

Konzultačné hodiny Utorok 10.00 - 11.00 hod. a 12.30 - 13.30 hod.

Kancelária S 503 (telefónny kontakt: 02/9013 2037)

Hlavné oblasti odborného záujmu

 • analýza aktuálnych sociálnych problémov

 • stratégie sociálnej intervencie a sociálnej prevencie

 • sociálny rozvoj a rozvoj ľudských zdrojov

 • sociálne inovácie, sociálna ekonomika

 • analýza kriminality so zameraním na sociálnu podmienenosť kriminality

Kurzy - výučba

 • Sociológia sociálnych problémov
 • Sociálna politika 1
 • Sociálna politika 2
 • Výskumný projekt
 • Manažment sociálnych služieb
 • Seminár k bakalárskej práci
 • Mobilizácia sociálnych aktérov
 • Kriminológia
 • Sociológia detstva a mladosti
 • Seminár k diplomovej práci
 • Seminár z aplikovanej sociológie k príprave dizertačnej práce

Výskum

 • APVV-20-0449 „Vzdelávacie dráhy mladých ľudí – faktory a mechanizmy ich voľby“, doba riešenia: 2021-2025. Projekt je venovaný skúmaniu faktorov a mechanizmov voľby vzdelávacích dráh a vytvárania nerovných šancí na získanie vzdelania pre žiakov základných a študentov stredných škôl v Slovenskej republike.
 • VEGA č. 1/0224/19 „Vzdelanostné nerovnosti na Slovensku“, doba riešenia: 2019-2021. Projekt je venovaný problematike vytvárania a reprodukcie vzdelanostných nerovností na Slovensku a ich kľúčových faktorov.
 • VEGA č. 1/0325/15 „Životné šance sociálnych aktérov  v kontexte spoločenského vývoja na Slovensku“ - vedúca grantovej úlohy, doba riešenia: 2015-2018. Výskumná úloha zameraná na identifikáciu distribúcie životných šancí vybraných sociálnych kategórií obyvateľstva, mechanizmov sociálnych nerovností a inštitucionálnych kanálov prístupov k životným šanciam.
 • APVV-14-0639 „Sociálna stratifikácia a sociálna mobilita v slovenskej spoločnosti“, doba riešenia: 2015-2018. Výskumná úloha orientovaná na empirické preskúmanie stavu a zmien sociálnej štruktúry slovenskej spoločnosti, zameranie riešiteľky na oblasť zmien práce a zamestnanosti a prekarizáciu práce.
 • Národný projekt „Podpora zvyšovania profesionality výkonu a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výkonu a služieb sociálnej inklúzie pre štátnu správu a samosprávu – I.“ (projekt ESF, operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, riešiteľ Inštitút pre výskum práce a rodiny) – externý expert v rokoch 2014-2015. Spracovanie a pilotovanie vzdelávacieho programu pre oblasť sociálnych služieb (so zameraním na nové trendy v sociálnych službách).
 • Národný projekt  „Národná rámcová stratégia podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe – kód ITMS 27120130552“ (projekt ESF, operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, riešiteľ Inštitút pre výskum práce a rodiny) – externý expert pre oblasť inkluzívneho zamestnávania, medzitrhu práce a sociálnej ekonomiky, v rokoch 2013-2014. Spracovanie analytických podkladov so zameraním na potenciál sociálnej ekonomiky a medzitrhu práce pre sociálne začlenenie ohrozených skupín.
 • Projekt „Interný systém zabezpečenia kvality Univerzity Komenského v Bratislave, kód ITMS 26140230007, štrukturálne fondy EU, operačný program vzdelávanie, pozícia: odborný pracovník (fakultný koordinátor) v rokoch 2013-14, obsahová náplň: analýzy systémov kvality v prostredí terciárneho vzdelávania v rámci EU a spracovanie východiskových dokumentov pre prípravu a zavedenie systému riadenia kvality na fakultnej úrovni.
 • VEGA č. 1/0515/12 „Sociálna diferenciácia slovenskej spoločnosti, jej determinanty a konzekvencie“ – zástupca vedúceho grantovej úlohy v rokoch 2012-2014. Cieľom výskumného projektu je prispieť k pochopeniu súčasných foriem sociálnej diferenciácie, k identifikácii ich príčin a konzekvencií v rôznych oblastiach života slovenskej spoločnosti.
 • VEGA č. 1/0190/12 „Sociologické teórie moderny ako východisko skúmania vývoja slovenskej spoločnosti“ – riešiteľka grantovej úlohy v rokoch 2012-2014. Grantová úloha je orientovaná na analýzu najvýznamnejších sociologických teórií venovaných vysvetleniu súčasnej fázy vývoja modernej spoločnosti, ktorá bude východiskom špecifikovania možností ich využitia pri skúmaní vývoja slovenskej spoločnosti v posledných desaťročiach.
 • Projekt „Social Economy: Innovative model of economic and social development in Slovakia“, UNDP Regional Centre for Europe and CIS, doba riešenia: 2011- 2012. Členka research comitte EMES – European Research Network, odborná supervízia výskumnej časti projektu, zameranej na identifikáciu a zmapovanie aktérov a foriem sociálnej ekonomiky na Slovensku.
 • "Globálne a lokálne procesy na Slovensku: rozvoj spoločenských inovácii v podmienkach internacionalizácie Európskej únie" (kód projektu: ITMS 26240120017), Centrum excelentnosti pre spoločenské inovácie UK. Doba riešenia: 2010-2012. Projekt bol financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, v rámci Operačného programu Výskum a vývoj, opatrenie 4.1 "Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji". Vedúca riešenia sociálnej dimenzie projektu „Sociálna inklúzia a rodová rovnosť – nové výzvy a nové príležitosti“. Sociálna dimenzia výskumnej úlohy bola zameraná na tri kľúčové témy – identifikáciu povahy sociálnej inovácie v súčasnosti, tematiku sociálnej inklúzie a tematiku rodovej rovnosti, a to v troch aspektoch: meritórnom (teoretická konceptualizácia), metodologickom (so zameraním na budovanie systému relevantných sociálnych indikátorov skúmanej problematiky) a aplikačnom (výzvy a inšpirácie pre tvorbu sociálnych a verejných politík).
 • VEGA č. 1/0056/10 „Sociálna inklúzia: teoreticko-metodologické a sociálno-politické súvislosti v sociologickej perspektíve.“ – vedúca grantovej úlohy v  rokoch 2010-2011. Grantová úloha bola zameraná na konceptualizáciu pojmu a jej poznávacie konzekvencie, identifikáciu relevantných indikátorov sociálnej inklúzie, stavu a problémov jej monitorovania a reportingu, stratégií riešenia sociálnej inklúzie v systéme verejných politík a problematike sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania ako priestoru pre lokálny sociálny rozvoj.
 • VEGA č. 1/3593/06 „Sociálna etiológia kriminálneho a deviantného správania v podmienkach Slovenska" – vedúca grantovej úlohy v  rokoch 2006 -2008. Grantová úloha bola orientovaná na teoretickú a výskumnú analýzu sociálnej podmienenosti deviantného správania a kriminogénne účinky procesov sociálnej exklúzie v kontexte spoločenského vývoja na Slovensku.
 • GA ČR č.407/02/0533/A „Právní postoje a hodnotové orientace delikventních žen“ (Masarykova univerzita Brno, ČR) - spoluriešiteľstvo v medzinárodnej komparácii v roku 2003 – 2004. Medzinárodný komparatívny výskum väzenskej ženskej populácie, sociálnych profilov a diferenciácie hodnotových orientácií.
 • Grant Nadácie Jana Husa programu Cursus Innovati č. projektu CI 161 „Sociológia sociálnych problémov – inovácia bloku kurzu aplikovanej sociológie“ – spoluriešiteľstvo grantovej úlohy v rokoch 2003 – 2004 (spoluriešiteľ Mgr. R. Džambazovič). Projekt bol zameraný na podporu teoretickej, metodologickej a didaktickej inovácie bloku kurzov aplikovanej sociológie.
 • VEGA č.1/0076/03 „Deviantné správanie vybraných sociálnych kategórií v kontexte súčasného spoločenského vývoja na Slovensku“ – vedúca grantovej úlohy v rokoch 2003 – 2005 (spoluriešitelia: Mgr. R. Džambazovič, Mgr. S. Capíková). Grantová úloha bola orientovaná na teoretickú a výskumnú analýzu troch základných oblastí: kriminality žien, delikvencie mládeže mládežníckych subkultúr a sociálnych profilov páchateľov kriminality na Slovensku.
 • Spoluriešiteľka grantu VEGA „Moderná sociológia v kontexte najnovších spoločenských zmien. Vzťah teoretickej a aplikovanej sociológie.“ 1997-1999.
 • Zodpovedná riešiteľka výskumnej úlohy „Sociálna situácia regiónu (lokality) ako kriminogénny potenciál“ (medzinárodného projektu "Sociálne náklady ekonomickej transformácie v strednej Európe", organizovaného Inštitútom spoločenských vied vo Viedni), 1996-1997.

Publikácie

Monografie a kapitoly v kolektívnych monografiách

(výber)

Sopóci, J. a kol.: Sociálna stratifikácia a mobilita na Slovensku. Bratislava, Stimul 2019. (Možnosť stiahnuť tu.)

Lubelcová, Gabriela (Ed:): Paralely a divergencie. Bratislava, UK 2018. Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej kriminologickej konferencie. (Možnosť stiahnuť tu.)

Lubelcová, Gabriela: Sociológia sociálnych problémov. Bratislava: Stimul 2017. 120 s. (Možnosť stiahnuť tu.)

Lubelcová, Gabriela: Kriminalita ako spoločenský problém : úvod do sociologicky orientovanej kriminológie. Bratislava: VEDA, 2009. 212 s.

Lubelcová, Gabriela: Sociálne inovácie - problematika vymedzenia a funkcií. In: Inovácie v sociálnych a verejných politikách: problémy konceptualizácie a nových nástrojov. Bratislava: Univerzita Komenského, 2011. s. 8-26 (Možnosť stiahnuť tu.) 

Ondrejkovič, Peter - Brezák, Jozef - Lubelcová, Gabriela - Vlčková, Mária - Poláková, Eva: Sociálna patológia. Bratislava: Veda, 2001. 310 s.

Štúdie v recenzovaných časopisoch

(výber)

Lubelcová, Gabriela - Zeman, Milan: Životné šance sociálnych aktérov v kontexte spoločenského vývoja na Slovensku – subjektívna dimenzia.. In: Sociológia. r. 51, č. 5 (2019), s. 455-482. 

Lubelcová, Gabriela: Kriminalita ako modalita sociálneho konania. In: Sociológia. r. 46, č. 2 (2014), s. 167-193.

Lubelcová, Gabriela: Social Innovations in the Context of Modernization. (Sociálne inovácie v kontexte modernizácie.) In: Sociológia - Slovak Sociological Review. Vol. 44, No. 3 (2012), 291-313.

Lubelcová, Gabriela: Sociálna ekonomika: koncepty, príležitosti, riziká. In: Sociológia. r. 44, č. 1 (2012), s. 62-82. 

Lubelcová, Gabriela: Alternatívne tresty v kontexte stratégií spoločenskej regulácie kriminality (od trestajúcej k obnovujúcej trestnej spravodlivosti). In: Sociológia. r. 37, č. 1 (2005), s. 33-58.

Lubelcová, Gabriela - Džambazovič, Roman: Kriminalita žien a ženy vo väzení na Slovensku. In: Sociológia. r. 38, č. 2 (2006), s. 103-126.

Životopis

Vzdelanie

1979 - absolventka odboru sociológia, UK v Bratislave, Filozofická fakulta

1982 - PhDr., UK v Bratislave, Filozofická fakulta

1989 - PhD. (CSc.) v odbore sociológia, UK v Bratislave, Filozofická fakulta

2003 - docentka v odbore sociológia, UK v Bratislave, Filozofická fakulta

2019 – profesorka v odbore sociológia, UK v Bratislave, Filozofická fakulta 

Profesionálna kariéra

1985 - 1993 - vedecko-výskumná pracovníčka vo Výskumnom ústave kultúry

1993 - 1995 - odborný radca na Oddelení prevencie kriminality Ministerstva vnútra SR

1995 - Katedra sociológie FiF UK v Bratislave

Iné odborné a profesiové aktivity

Predsedníčka odborovej komisie pre doktorandské štúdium pre odbor sociológia

Členka vedeckej rady Sociologického ústavu SAV

Členka vedeckej rady Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, Praha

Členka Komisie Vedeckej grantovej agentúry MŠ SR a SAV pre vedy o spoločnosti

 

 

Členka pracovnej skupiny Agentúry na podporu výskumu a vývoja MŠ SR

Členka pracovnej skupiny pri Rady vlády pre prevenciu kriminality SR