Eva Laiferová

odborná asistentka, katedrová koordinátorka výmenných mobilít ERASMUS +

E-mail eva.laiferovauniba.sk

Konzultačné hodiny  Streda 14.00 - 16.00 hod.

Kancelária SB 423 (telefónny kontakt: 02/9013 2036)

Hlavné oblasti odborného záujmu

  • štúdium dejín sociológie a sociologického myslenia
  • problematika sociológie športu
  • problematika tretieho sektora a rozvoja občianskej spoločnosti

  Kurzy - výučba

  • História sociologického myslenia (Predsociologické spoločenské myslenie, Sociológia 20.storočia, Moderné sociologické smery)
  • Dejiny slovenskej sociológie
  • Sociológia športu
  • Sociológia 3. sektora

  Výskum

  (výber od roku 1993)

  • 2021: História sociologického myslenia na Slovensku. Grantový projekt VEGA č. 1/0592/21
  • 2018: Životné šance sociálnych aktérov v kontexte societálneho rozvoja na Slovensku. Grantový projekt VEGA č. 1/0325/15 (riešiteľka projektu)
  • 2014-2016: Aktuálne trendy vo vývoji sociológie na Slovensku – paradigmatické východiská, metodologické inovácie, osobnosti vedy. Grantová úloha VEGA 1/0641/4 (vedúca riešiteľka)
  • 2013-2015: Univerzitný vedecko-technický park UK v Bratislave. Operačný program Výskum a vývoj. ITMS kód projektu: 26240220086. Aktivita č. 2.9: Spoločenské výzvy pre 21. storočie - socioekonomické výzvy. (riešiteľka projektu)
  • 2011-2013: Sociológia na Slovensku v ére normalizácie – program, funkcie, perspektívy. Grantová úloha VEGA 1/0823/11 (vedúca riešiteľka)
  • 2006-2009: Slovenská sociológia v období komunistického režimu. Grantová úloha VEGA 1/4705/07 (zástupkyňa vedúcej grantu, neskôr vedúca riešiteľka)
  • 2006-2008: Fenomén dobrovoľníctva a svojpomoci v zdravotníctve. Grantová úloha VEGA 1/3626/06 (vedúca riešiteľka)
  • 2004-2006: Hlavné tendencie vývoja sociológie na Slovensku pred a po r. 1948. Grantový projekt VEGA č. 2/4093/04 (riešiteľka projektu)
  • 2004-2005: Hodnotové orientácie žiakov základných a študentov stredných škôl na Slovensku: porovnanie končiacich ročníkov. SOP ĽZ 2004/NP 1-005 a JPD 3 2004/NP 1-005 (zástupkyňa zodpovedného riešiteľa)
  • 2002-2003: Príspevok diela P. F. Lazarsfelda k modernej sociologickej metodológii. Projekt financovaný Rakúskym inštitútom pre východnú a juhovýchodnú Európu, pobočka Bratislava (vedúca riešiteľka)
  • 2001-2003: Storočie slovenskej sociológie. Grantová úloha VEGA č. 2/109421 (riešiteľka projektu)
  • 1999-2000: Moderná sociológia – kľúčové problémy a paradigmy. Projekt financovaný Rakúskym inštitútom pre východnú a juhovýchodnú Európu, pobočka Bratislava (vedúca riešiteľka)
  • 1999: Voluntary activity, civic behavior and social capital in Slovak Republic. Súčasť medzinárodnej komparatívnej štúdie pre Wissenschaftszentrum für Sozialforschung, Berlin (riešiteľka projektu)
  • 1998-2000: Sociologické dedičstvo Alexandra Hirnera. Grantová úloha VEGA č. 2/507998 (zástupkyňa riešiteľa projektu)
  • 1997-1998: Moderná sociológia v kontexte najnovších spoločenských zmien. Vzťah teoretickej a aplikovanej sociológie. Grantový projekt VEGA č. 1/4158/97 (riešiteľka projektu)
  • 1996-1997: Náboženská sociológia na Slovensku do r. 1948. Grantový projekt VEGA č. 2/4101/97 (zástupkyňa zodpovedného riešiteľa)
  • 1994-1999: Sociology of Eastern Central Europe. Koordinátor – Katedra sociológie Univerzity M. Kopernika v Toruni (Poľsko) (riešiteľka projektu)
  • 1993-1995: Vývinové fázy slovenskej sociológie v 1. polovici 20. storočia. GAV SAV, č. 2/536/96 (zástupkyňa zodpovedného riešiteľa) 

  Publikácie

  Monografie

  Laiferová E.: Sociologické školy 20. storočia. Bratislava: STIMUL 2020 

  Laiferová, E.: Problematika národa v slovenskej sociológii. Formovanie prístupov k téme národa. Bratislava: STIMUL 2018 

  Laiferová, E.  - Mistríková, Ľ. - Capíková, S. - Lubelcová, G.- Eckerová, L.: Slovenská sociológia po páde komunizmu: ideové korene, súčasné trendy a osobnosti vedy. Bratislava: UK 2018

  Vedecké práce v časopisoch a knižných publikáciách  

  (výber od roku 2008)

  Anton Štefánek a Bratislavská sociografická škola. In: Dr. Anton Štefánek - politik, žurnalista a vedecký pracovník. Ústav politických vied SAV: Bratislava 2020, s.161-183

  Štvrťstoročie sociológie na Slovensku: od transformácie k integrácii. In: Štvrťstoročie sociológie na samostatnom Slovensku. STIMUL: Bratislava 2018, s. 7-25

  Continuities and ruptures : sociology in Slovakia after the second world war. In: Social sciences in the "other Europe" since 1945. Center for historical studies: Budapest 2018. s. 139-156

  Kľukatá cesta katedry sociológie dejinami Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. In: 95 rokov Filozofickej fakulty UK: pohľad do dejín inštitúcie a jej akademickej obce. UK: Bratislava 2017, s. 486-502

  Dynamika vývoja mimovládneho sektora na Slovensku. In: Dvadsaťpäť rokov sociologickej rozmanitosti. Univerzita Komenského: Bratislava 2016, s. 45-73

  V centre alebo na periférii globalizovanej EÚ? Slovensko 10 rokov v Európskej únii. Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV: Bratislava 2015, s. 5-20 [online]

  Vzťah k zdraviu v urbanizovanom prostredí – na príklade Bratislavského kraja (Ľ. Mistríková - E. Laiferová). In: Životný štýl a zdravie. Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 5. decembra 2014 v Bratislave, Sekcia sociológie zdravotníctva Slovenskej sociologickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied , Katedra sociológie Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 2015, s. 5-17 [online]

  Sociológia v ére normalizácie – trinásť reflexií (eds. E. Laiferová – Ľ. Mistríková). UK: Bratislava 2014

  Dve dekády vývoja sociológie na Slovensku – základné trendy a výzvy (E. Laiferová- Ľ. Mistríková) (Možnosť stiahnuť tu.)

  Alexander Hirner (1911-1987). 100 .výročie narodenia významného sociológa - osobnosti, vedca, vysokoškolského učiteľa (eds. E.Laiferová-Ľ.Mistríková), UK: Bratislava 2012

  Spoločenské aspekty ohrozenia mentálneho zdravia slovenskej populácie (E.Laiferová-Ľ.Mistríková). In: Sociológia zdravia a choroby- nové poznatky a trendy. Sekcia sociológie zdravotníctva pri SSS pri SAV, 2011, s.121-137 

  K histórii sociológie medicíny a zdravotníctva na Slovensku. In: Aktuální otázky české a slovenské společnosti II: Sborník k 45. výročí založení Československé sociologické společnosti: Sociologie zdravotnictví a mediciny. Tribun EU: Brno 2010, s. 9-22  (spoluautorka: Ľ. Mistríková)

  Konceptualizácia problematiky času v diele É. Durkheima a jeho nasledovníkov. In: Elementárne formy sociologického myslenia. Sociologický ústav SAV: Bratislava 2009, s. 130-148

  K reflexii súčasnej slovenskej sociológie: tradičné a univerzálne témy. In: Sociológia, 41, 2009, č. 1, s. 39-51

  Kalokagatia optikou sociológie. In: Kalokagathia: ideál, nebo flatus vocis? Paido: Brno 2008, s. 43-51

  Mobilizačný efekt svojpomoci v zdravotníctve  In: Sociológia pre spoločnosť: teoreticko-praktické zázemie sociálnej vedy. Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV: Bratislava 2008, s. 150-161 (spoluautorka Ľ. Mistríková)

  Fenomén športu v kontexte spoločenských zmien. In: Československá historická ročenka. Academicus: Brno 2008, s. 89-104

  Životopis

  Vzdelanie

  1976 - absolventka odboru sociológia, UK v Bratislave, Filozofická fakulta

  1979 - PhD. (CSc.) v odbore sociológia, UK v Bratislave, Filozofická fakulta

  Profesionálna kariéra

  1976 - Československý výskumný ústav práce a sociálnych vecí – metodik informačných systémov

  1976 - 1979 - interná doktorandka v odbore sociológia na FiF UK

  1979 - 1989 - Rektorát UK, odborný asistent pre FTVŠ UK

  1990 - 1992 - Fakulta telesnej výchovy a športu UK, odborný asistent

  1992 - Katedra sociológie FiFUK, odborný asistent

  1998 - 2004 - vedúca katedry sociológie

   Iné odborné a profesionálne aktivity

  1995 - 1996 predsedníčka výboru Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV

  1997 - 2002 členka výboru Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV

  1997 - 2000 podpredsedníčka Vedeckej rady SAV pre spoločenské vedy

  Členka odborovej komisie doktorandského štúdia

  Podpredsedníčka Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV od r. 2011

  Členka výboru Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV od r. 2014

  Členka vedeckej rady časopisu Roczniki historii socjologii, vyd. Univerzita M.Kopernika v Toruni, Poľsko, od r. 2011