Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dušan Janák

docent

E-mail dusan.janakuniba.sk

Konzultačné hodiny Štvrtok 

Kancelária S 423 (telefónny kontakt: 02/9013 2035)  

Hlavné oblasti odborného záujmu

 • klasická sociológia

 • všeobecná sociologická teória a sociálna filozofia
 • metodológia a filozofia sociálnych vied
 • medzidruhové sociálne vzťahy, medzidruhová komunikácia

 • príroda a kultúra

Kurzy - výučba

 • Dejiny klasickej sociológie
 • Dejiny modernej sociológie
 • Dejiny slovenskej a stredoeurópskej sociológie
 • Metódy kvalitatívneho výskumu
 • Pokročilé metódy kvalitatívneho výskumu
 • Environmentálna sociológia
 • Sociológia mimo človeka
 • Metodologický seminár k príprave dizertačnej práce

Výskum

2018 – 2022: Kulinární dědictví českých zemí: paměť, prezentace a edukace, poskytovatel: NAKI II (ministerstvo kultury), číslo grantu: DG18P02OVV067, role: člen týmu, garant etapy empirický výzkum

2018 – 2021: Právní, historické a společenskovědní aspekty nových a tradičních menšin v České republice, poskytovatel: NAKI II (ministerstvo kultury), číslo grantu: DG18P02OBV064, role: člen týmu

2015 – 2017: Sociologie ve střední Evropě před druhou světovou válkou v komparativní perspektivě, poskytovatel: GA ČR, číslo grantu: 15-04099Y, role: řešitel

2013 – 2017: Průmyslové dělnictvo v českých zemích v letech 1938-1948, poskytovatel: GA ČR, číslo grantu: 13-10279S, role: člen týmu

2015 – 2016: Propojení sociálně-vědní analýzy a fotografie Jindřicha Štreita jako nástroj zachycení životních podmínek Romů, poskytovatel: Slezská univerzita v Opavě, číslo grantu: SGS/1/2015, role: spoluřešitel

 

2014 – 2015: Sociologický monitoring vzdělanostních vstupů a výstupů dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice, poskytovatel: MŠMT, Evropský sociální fond, číslo grantu: CZ1.07./1.2.00/47.0009, role: spoluřešitel

2014 – 2015: Specializované mapy a systém na podporu seniorů a spolupráce participujících aktérů pro rozvoj dobrovolnictví, poskytovatel: TA ČR, číslo grantu: TD020048, role: člen týmu

2014 – 2015: Obsahová analýza jako metoda historického i sociologického výzkumu poskytovatel: Slezská univerzita v Opavě, číslo grantu: SGS/2/2014, role: řešitel

2014: Provázanost politických elit na celostátní a regionální úrovni, poskytovatel: Fond mikroprojektů Euroregionu Silesia, číslo grantu: CZ.3.22/3.3.04/13.03881, role: člen týmu

2014: Tvorba strategie komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Rozvoj Krnovska na programové období 2014-2020, poskytovatel: MAS Rozvoj Krnovska, číslo grantu: - výzkumná zakázka, role: odborný garant zakázky

2014: Opava očima svých obyvatel 2014, poskytovatel: Statutární město Opava, číslo grantu: výzkumná zakázka, role: odborný garant zakázky

2010 – 2013: Dějiny a současnost české sociologie, poskytovatel: GA ČR, číslo grantu: P404/10/0032, role: externí spolupracovník

2013: Polský pohled na národnostní problematiku v pojetí historickém a sociologickém v první polovině 20. století, poskytovatel: Slezská univerzita v Opavě, číslo grantu: SGS/3/2013, role: člen týmu

2013: Situační analýza sociálně vyloučených lokalit Osoblažska, poskytovatel: Úřad vlády ČR, číslo grantu: CZ.1.04/3.2.00/90.0001, role: řešitel, odborný garant

2012 – 2013: Opava očima svých obyvatel 2012, poskytovatel: Statutární město Opava, číslo grantu: výzkumná zakázka, role: odborný garant a vedoucí výzkumného týmu

2011: Mikropodnikání v oblasti sociálních služeb a dalších modelů zajištění péče o osoby závislé na pomoci jiných osob ve smyslu zákona o sociálních službách (asistent sociální péče), poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, číslo grantu: Výzkumný projekt MPSV ČR č. HC 218/11 role: člen týmu

2010: Česká a polská společnost 1918-1938. Sociologické reflexe politických a sociálních problémů, poskytovatel: Ministerstvo zahraničních věcí ČR (Česko-polské fórum), číslo grantu: 11/2010/DT/czpl/, role: řešitel

2010: Výzkum v oblasti vztahu sociálních věd a modernizačních procesů ve střední Evropě a publikace jeho výsledků v zahraničních časopisech, poskytovatel: Interní grantový systém Slezské univerzity v Opavě, číslo grantu: 28/2010, role: řešitel

2009: Česká a polská společnost 1918-1938. Sociologické diskuse a polemiky, poskytovatel: Ministerstvo zahraničních věcí ČR (Česko-polské fórum), číslo grantu: 8/2009/DT/czpl/, role: řešitel

 

 

Publikácie

Výber publikačnej činnosti

Knihy, odborné monografie

Janák, D. a kol. 2020. Jídlo není jenom "něco k jídlu": Tradiční stravování a pokrmy jako součást regionální a národní identity ve vědomí a paměti současné společnosti. Opava: Slezská univerzita. ISBN 978-80-7510-428-1.

Janák, D. 2018. Klasická sociologie ve střední Evropě: Mezi centrem a periferií. Praha: Sociologické nakladatelství. ISBN 978-80-7419-278-4.

Janák, D. – Štreit, J. a kol. 2017. Romové obrazem. Příspěvek ke zkoumání sociálních reprezentací Romů v české společnosti. Opava: Slezská univerzita. ISBN: 978-80-7510-266-9

Janák, D. – Stanoev, M. a kol. 2015. Rozšířit řečiště hlavního vzdělávacího proudu. Sociální inkluze žáků a transformace vzdělávacího systému v Krnově a v Sokolově. foto: (J. Štreit). Opava: Slezská univerzita. 978-80-7510-157-0.

Janák, D. – Pilát, M. – Bezděk, J. 2014. Rozdělování sociálních nerovností pod patronací státu. Situační analýza Osoblažska a možností jeho socioekonomického rozvoje. (foto: J. Štreit). Opava: Slezská univerzita. ISBN: 978-80-7248-947-3.

Janák, D. 2014. The Institutionalisation of Sociology in Central Europe. A Comparative Study on the Formation of Sociological Institutions in Poland, the Czech Lands, Slovakia and Hungary in the First Half of the 20th Century. Opava: Seilesian university. ISBN 978-80-7510-093-1.

Janák, D. a kol. 2014. Počátky sociologie ve střední Evropě. Studie o formování sociologie jako vědy v Polsku, českých zemích, na Slovensku a v Maďarsku. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON). ISBN 978-80-7419-176-3.

Krajčík, V. - Janák, D. a kol. Mikropodnikání v sociálních službách. 1. vyd. Ostrava - Opava: Vysoká škola podnikání a.s. a Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2011. ISBN 978-80-7410-056-7 (Vysoká škola podnikání a.s.), 978-80-7248-766-0 (Slezská univerzita v Opavě).

Janák, D. 2009.  Hodnoty a hodnocení v sociologii Inocence Arnošta Bláhy. Studie z dějin klasické české sociologie. Brno: Mezinárodní politologický ústav. ISBN: 978-80-210-5038-9.

Odborné články a statě v impaktovaných časopisech (WOS a SCOPUS):

Janák, D. 2020. „Kritický realismus revisited: Příspěvek k sociologické koncepci subjektivity." Sociální studia, 17 (1): 69-88. ISSN: 1803-6104 (on-line), ISSN: 1214-813X (print).

Janák, D. 2019. „Problematika národa v počátcích sociologické teorie ve střední Evropě prizmatem tzv. habsburského dilematu Ernesta Gellnera: Příspěvek k historické sociologii vědění.“ Sociológia, 51 (2): 152-178. DOI: https://doi.org/10.31577/sociologia.2019.51.2.8.

Janák, D. 2018. „Tři tradice sociologie venkova v počátcích sociologie vybraných zemí střední Evropy.” Sociológia. 50 (2): 149-171. ISSN 0049-1225, ISSN 1336-8613.

Janák, D. – Klobucký, R. 2014. „Co bychom věděli o sociologii, kdybychom četli pouze Sociologický časopis a Sociológii? Obsahová analýza dvou sociologických periodik od „sametové revoluce“ do současnosti.“ Sociologický časopis. 50 (5): 645-670. http://dx.doi.org/10.13060/00380288.2014.50.5.118.

Janák, D. 2014. „Problém národní identity v díle Edvarda Beneše.“ Sociologický časopis. 50 (2): 233-263. ISSN 0038-0288.

Janák, D. 2013. „Počátky teoretické sociologie v českých zemích. Text věnovaný památce prof. M. Petruska.“ Sociológia. 45 (4): 339-364. ISSN 0049-1225, ISSN 1336-8613.

Janák, D. 2013. „Brněnská versus pražská sociologická škola: mýtus a skutečnost“. Sociologický časopis. 49 (3): 577-602. ISSN 0038-028.

Janák, D. 2012. „Jan Mertl: pravdu hájící kolaborant, který nezradil.“ Sociologický časopis, 48 (2): 374-380. ISSN 0038-0288. (diskusní text neprocházející anonymním recenzním řízením)

Janák, D. 2012. „Sociologie Antona Štefánka v kontextu dobových sociologických časopisů.“ Sociológia. 44 (1): 34-61. ISSN 0049-1225, ISSN 1336-8613.

Janák, D. 2011. „Obsahová analýza Sociologického sborníku. Příspěvek k dějinám česko/slovenské sociologie.“ Sociológia. 43 (5): 584-603. ISSN 0049-1225, ISSN 1336-8613.

Janák, D. 2011. „Autorská a tematická struktura Sociologické revue. Příspěvek k sociologickému rozboru dějin české sociologie.“ Sociologický časopis 47 (5): 991-1016, ISSN 0038-0288.

Janák, D. 2010. „Social Introspection Of I. A. Bláha and Wittgenstein’s’ Argument Counter To Private Language. Anniversary Study On Introspection Approach In Social Sciences." Qualitative Sociology Review. 6 (2): 51-72. ISSN 1733-8077.

Janák D. - Buchtíková O. 2008. „Sociologie města a filmu. Inocenc Arnošt Bláha a jeho role ve výzkumu Brna po druhé světové válce.“ Iluminace. 20, 1 (69): 161-178.
ISSN: 0862-397X.

Janák, D. 2009. „Ohlédnutí za sociologií Inocence Arnošta Bláhy.“ Sociologický časopis. 45 (5): 1081-1090. ISSN 0038-0288.

Janák, D. 2006. „Sociální introspekce In. A. Bláhy a Wittgensteinův argument proti soukromému jazyku. Poznámky k introspektivnímu přístupu v sociálních vědách.” Sociologický časopis. 42 (4): 761-782. ISSN:0038-0288.

Janák, D. 2006. „In. A. Bláha a počátky české sociologie města“ Sociální  studia. 2: 11-32. ISSN: 1214-813X.

Janák, D. 2005. „Sociální věda versus přírodní věda. Opozice přírody a kultury v klasickém sporu o metodu sociálních věd a jeho brněnské reminiscence.”  Sociální  studia. 2: 71-87. ISSN: 1214-813X.

Studie a články v ostatních vědeckých časopisech

Janák, D. 2016. „The Nation and the Nation State in the Mirror of Czech and Polish Sociological Journals in the Interwar Era“ Central European Papers. 4 (2): 8-24.

Janák, D. - Kuděla M. - Kulhavý V. 2016. „Sociologický výzkum města Brna z roku 1947: Analýza datového souboru podle základních sociodemografických charakteristik.“ Brno v minulosti a dnes. 29: 330-356.

Stanoev, M. - Janák, D. – Tvrdá, K. 2016. „Social disadvantage: Challenge for educational sciences and educators.“ Social Pathology and Prevention. 2 (1): 11-35.

Janák, D. - Bezděk, J. – Walach, V. 2015.„Social exclusion under the auspices of the state? Case study of social exclusion, ethnicity and migration in Osoblaha Region.“ Central European Papers. 3 (1): 117-140, ISSN 2336-3312 (Print), ISSN 2336-369X (Online).

Janák, D. 2014. „Czech Sociology of Industrial Working Class until 1948.“ Central European Papers. 2 (1): 115-131, ISSN 2336-3312 (Print), ISSN 2336-369X (Online).

Janák, D. – Stanoev, M. – Hušek, P. 2014. „Poválečný sociologický výzkum města Brna z roku 1947 a metodika jeho soudobého zpracování z pohledu historicko-sociologické analýzy průmyslového dělnictva před rokem 1948.“ Data a výzkum – SDA Info. 127 (2): 143-163, http://dx.doi.org/10.13060/23362391.2014.127.2.157

Janák, D. -  Klobucký, R. 2014. “The issue of Central Europe in the main Czech and Slovak sociological journals Sociologický časopis/Czech Sociological Review and Sociológia/Slovak Sociological Review between 1990 and 2000.” Socio.hu. 4 (2): 74-95 dostupný z: http://socio.hu/uploads/files/Visegrad/5janak_klobucky.pdf (cit. on-line 26.5. 14) (ISSN 2063-0468)

Janák, D. – Bereś, A. 2011. „Autorská a tematická struktura časopisu Sociální problémy. Příspěvek k sociologickému rozboru české sociologie.“ Lidé města. 13 (1): 3-25, ISSN 1212-8112.

Janák, D. 2010. „Klasická sociologie Inocence A. Bláhy v kontextu soudobých diskusí.“ Historická sociologie. 1: 63-79, ISSN 1804-0616.

Bereś A. - Janák D. 2010. „Refleksje klasyków nad czeskim i polskim społeczeństwem lat trzydziestych XX wieku. (Na podstawie analizy zawartości „Przeglądu socjologicznego“ i „Sociologická revue“)“ Studia Śląskie., LXIX: 269-285, ISSN 0039-3355.

Životopis

Pracovní zařazení:

2022 – dosud: docent Katedry sociológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

2021 – dosud: docent Ústavu sociálních studií Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních vztahů Mendelovy univerzity v Brně

2020 – 2021: docent Ústavu veřejné správy a sociální politiky Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě

2018 – 2020: docent Ústavu středoevropských studií, Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě

2013 – 2017: vedoucí Centra empirických výzkumů Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě

2009 – 2013: Odborný asistent Ústavu středoevropských studií Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě

Vzdělání a akademická kvalifikace:

2018: Doc. Filozofická fakulta, UPOL, Olomouc, sociologie

2009: PhDr. Fakulta sociálních studií MU, Brno, sociologie

2008: Ph.D. Fakulta sociálních studií MU, Brno, sociologie

2004: Mgr. Fakulta sociálních studií MU, Brno, sociologie

2002: Bc. Fakulta sociálních studií – Filozofická fakulta MU, Brno, sociologie – filozofie

Akademické stáže:

AR 2015/2016: Národní univerzita veřejných služeb v Budapešti (Maďarsko) – výuka (zimní semestr na Bc. a Ph.D. stupni, letní semestr kurz „Sociology and politics in Central Europe“ pro doktorandy Fakulty veřejné správy)

2014: Sociologický ústav SAV v Bratislave – (národní stipendijní program) – 8 měsíců

2013: Universita na Primorskem v Koperu (Slovinsko) – týdenní stáž – listopad 2013

2012: Národní univerzita veřejných služeb v Budpešti (Maďarsko) – týdenní stáž – listopad 2012

AR 2011/2012: Sociologický ústav SAV v Bratislave (Visegrad Scholarship)

2011: Univerzita v Terstu (Itálie) – Fakulta politických věd - týdenní stáž – listopad 2011

AR 2010/2011: Sociologický ústav SAV v Bratislave (Visegrad Scholarship)

AR 2009/2010: Sociologický ústav SAV v Bratislave (Národní stipendijní program) - 5 měsíců

2008: Sociologický ústav SAV v Bratislave (Národní stipendijní program) – 10 měsíců

2004: Vídeňská univerzita – Ústav pro filozofii – čtyřměsíční studijní pobyt - podzim 2004