Prof. Martin Homza, Dr.

Číslo miestnosti na katedre: Š 428

Telefón: 02/ 59244210

E-mail: martin.homza(at)fphil.uniba.sk

Homepage: Klastorisko.sk; Proglas.org; Scepus.org

Konzultačné hodiny

Rozvrh

Odborné zameranie: uhorsko-poľsko-kyjevskoruské vzťahy za vlády Arpádovcov, otázky genézy slovenského etnika v stredoveku, ženská panovnícka hagiografia v stredovýchodnej Európe v 10. – 13. storočí

Vzdelanie:


2002: Habilitovaný v odbore starších slovenských dejín, Docent
1995/1996: Central European University at Budapest, Master of Arts in Medieval Studies
1994: dvojsemestrový pobyt na Jagelovskej Univerzite v Krakove
1992/1993: dvojsemestrové štúdium na Institut für Osterreichischegeschichtsforschung vo Viedni
1991–1995: PhD. v odbore starších slovenských dejín na Katedre slovenských dejín a archívnictva FF UK Bratislava
1985–1990: Mgr. v odbore slovenský jazyk–dejepis na FF UK Bratislava

Vedecké aktivity
 
a) doma: 15
b) v zahraničí: 10

A) Medzinárodný projekt:
      a) názov projektu Syntéza dejín Spiša
      b) riešiteľ / spoluriešiteľ: vedúci Pracovnej skupiny pre dejiny Spiša
      c) zúčastnené fakulty (uviesť sídlo a štát)
FF UK Bratislava (Slovenská republika), Instytut Historii UJ Krakov (PR)


B) Domáci medziuniverzitný, univerzitný, medzikatedrový projekt, iný:
     a) názov projektu Vzťah religiozity a etnicity na konci stredoveku a v novoveku
     b) riešiteľ / spoluriešiteľ spoluriešiteľ
     c) zúčastnené subjekty (organizácie / fakulty)
FF UK Bratislava, Slavistický ústav SAV Bratislava

Projekty a granty

Členstvo v odborných organizáciách:

a) domácich:
– Komitét slavistov

b) zahraničných:
– Člen slovensko-poľskej komisie historikov pri SAV
– Vedúci pracovnej skupiny pre dejiny Spiša pri Slovensko-poľskej Komisii Humanistických vied Ministerstva školstva SR

Najvýznamnejšie výsledky:


a) Recenzie habilitačnej práce:
ŠOLTÉS Peter: Kontakty, ed. Jozef Hvišč, roč. 3, 2004, s. 73–75 (rec. Martin Homza: Mulieres suadentes – Presviedčajúce ženy. Štúdie z dejín ženskej panovníckej hagiografie v strednej a vo východnej Európe v 10.–13. storočí. Bratislava 2002, 186.). ZUBKO Peter : Verba Theologica Facultas Theologicae : Globalizácia, roč. 2, 2003, č. 1, s. 92–93 (rec. Mulieres suadentes). KULESZA Przemysław : Slavia Antiqua, tom XLV, 2004, s. 190–196 (rec. Mulieres suadentes). GRZESIK Ryszard : Nasza Przeszłość, tom 104, 2005, s. 313–318 (rec. Mulieres suadentes).

b) 2005 Nositeľ čestnej ceny Wacława Felczaka a Henryka Wereszyckého UJ Krakov za knihu: Martin Homza a Ryszard Gładkiewicz (ed.) : Terra Scepusiensis : Stav bádania o dejinách Spiša. Levoča a Wrocław : Lúč, 2003, 986 S.

Iné aktivity:

2006 September Počiatky kresťanstva na Slovensku: Nitrianske biskupstvo. Disksuná relácia Na STV 2.
2005/2006 – 2006/2007 Hlavný organizátor série prednášok zo slovenského stredoveku a novoveku pre Univerzitnú knižnicu Bratislava (spolupráca Katedra slovenských dejín FiF UK a Univerzitná knižnica Bratislava). Popularizácia na TA3, Slovenský rozhlas, Rádio Devín.
Od roku 2001 Riaditeľ Kláštorisko, n. o.
1990 – 2004 Autor vedeckých článkov v rôznych časopisoch
1998  Editor a spoluator zbieky básní Hlbokozelená žena (vyšla v Bratislave)
1997  Spoluautor vedeckej publikácie knihy Štúdie z dejín stredovekého Spiša (vyšla v Krakove)
1994  autor zbierky básní Východ – Západ – Sever – Juh (vyšla v Bratislave)
1994–2003  Zakladateľ a člen poľskej redakcie časopisu Proglas (vychádzal v Krakove)
Od roku 1989  Zakladateľ, vydavateľ a člen slovenskej redakcie časopisu Proglas (vychádza v Bratislave)


Výberová bibliografia:

Homza, Martin
Vzťahy stredovekého Spiša a Malopoľska od najstarších čias do roku 1138
Historický časopis, 43 (1995) 2, 201-214

Homza, Martin
W sprawie artykulu Ksawerego Sarneckiego "Spisz i Orawa - próba naszkicowania tematu do roku 1918", zamieszczonego w numerze 2 "Proglasu"
Proglas, Roč. 2, č. 3 (1996), s. 26-27

Homza, Martin
Refleksje nad Kronika wegiersko-polska i problem wlaczenia starej Slowacji do panstwa wegierskiego.
In: Uniwerzalizm i regionalizm w kronikarstwie Europy Šrodkowo-Wschodniej. Lublin : Istitut Europy Šrodkowo-Wschodniej, 1996 S. 109-125

Homza, Martin
Poczatki zwiazków polsko-slowackich.
In:  Związki kulturalne polsko-slowackie w dziejach. Ed. Jerzy Wyrozumski. Kraków : Miedzynarodowe Centrum Kultury, 1995 S. 17-38

Homza, Martin
Miejsce swietego Wojciecha-Adalberta w najstarszej warstwie hagiografii wegierskiej
Proglas, Roč. 7, č. 2 (1997), s. 22-23

Homza, Martin
Vzťahy Spiša a Malopoľska v rokoch 1138-1241.
In:  Zborník príspevkov k slovenským dejinám. Ed. Ján Bobák. Bratislava : Slovenský historický ústav MS, 1998 S. 89-113

Homza, Martin a Stanisław A. Sroka
Štúdie z dejín stredovekého Spiša
Vyd. udaje Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku, 1998,

Homza, Martin
Problém hranice uhorsko-poľsko-ruskej a jej vplyv na vznik spišskej župy.
In:  Początki sasiedztwa. Pogranicze etniczne polsko-rusko-slowackie w sredniowieczu. Ed.: Michał Parczewski. Rzeszów : Muzeum Okregowe, 1996 S. 267-274

Homza, Martin
The role of Saint Ludmila, Doubravka, Saint Olga and Adelaide in the Conversions of their Countries : (The Problem of Mulieres Suadentes, Persuading Women).
In:  Early Christianity in Central and East Europe. Ed.: Przemysław Urbańczyk. Warszawa : Semper, 1997 S. 187-202

 Homza, Martin
 Introducere in mitologia Slovaca. In:  Discobolul, Roč. 3, č. 14 (22) (1999), s. 115-130

Homza, Martin
Pokus o interpretáciu úlohy kňažnej Adelajdy v Uhorsko-poľskej kronike.
Historický časopis, Roč. 47, č. 3 (1999), s. 357-382

Homza, Martin
O počiatkoch vzťahov Spiša a Malopoľska.
In:  Historica 43, Bratislava : Univerzita Komenského, 1997 S. 157-171

Homza, Martin
Vzťahy Spiša a Malopoľska od príchodu Slovanov po začlenenie Spiša do Uhorského štátu
In:  Archaeologia Historica 18, Brno : Muzejní a vlastivědná společnost, 1993 S. 19-29

Homza, Martin
K vzniku stredovekej hranice Uhorska na Spiši a k historiografii vzťahov Spiša a Malopoľska.
Zur Entstehung der mittelalterlichen Grenze Ungarns in der Zips und zur Historiographie der In:  Historický zborník 8, Martin : Matica slovenská, 1998 S. 13-33

Homza, Martin
Pokus o rekonštrukciu najstarších politických dejín Spiša
In:  Z minulosti Spiša 5-6/1997-98, Levoča : Spišský dejepisný spolok, 1999 S. 7-31

Homza, Martin
Systém vlastných osobných mien v Uhorsko-poľskej kronike.
In:  Historický zborník 10/1, Martin : Matica slovenská, 2000 S. 40-54

Homza, Martin
Mesianizmus ako súčasť národného povedomia:  Historické a kultúrne zdroje slovensko-poľských vzťahov.
Ed.: Jozef Hvišč. Bratislava : Lufema, 2000 S. 28-45

Homza, Martin
Úloha svätej Ľudmily Dúbravky, svätej Oľgy, Adelajdy a Heleny (Jeleny) pri pokresťančovaní a upevňovaní kresťanstva.
In:  Historický zborník 10/2, Martin : Matica slovenská, 2000 S. 17-31

Homza, Martin
Svätoštefanská idea a Slovensko
Kultúra, Roč. 3, č. 15 (2000), s. 8-9 a 15

Homza, Martin
Pokus o určenie obrazu svätej Ľudmily a jeho typológia vo svetle homílie Factum est.
In: Studia Archaeologica Slovaca Mediaevalia 2/1999, Bratislava : AEP, 2000, s.. 91-111.

Homza, Martin
Slovenský variant mesianizmu.
In: Kontinuita romantizmu. Ed.: Jozef Hvišč. Bratislava : Lufema, 2001, s. 83-100.

Homza, Martin
Niekoľko téz k počiatkom slovenského etnika.
In: Studia Academica Slovaca 31, Bratislava : Stimul, 2002 S. 285-295

Homza, Martin
Hranice Nitrianskeho vojvodstva (kniežatstva) v poľských stredovekých kronikách.
In: Nitra v slovenských dejinách. Ed. Richard Marsina. Martin : Matica slovenská, 2002 S. 65-78

Homza, Martin
Reflections on the System of the Proper Personal Names in the Hungarian-Polish Chronicle.
In: Slovak Studies 33-34, Rome : Slovak Institute, 2002 S. 83-96

Homza, Martin
Mulieres suadentes = Presviedčajúce ženy : Štúdie z dejín ženskej panovníckej svätosti v strednej a vo východnej Európe v 10.-13. storočí.
Bratislava : Lúč, 2002, 186 s.

Homza, Martin
The System of the Proper Personal Names in the Hungarian-Polish Chronicle.
In: East Central Europe at the Turn of the 1st and 2nd Millenia. Ed.: Vincent Múcska. Bratislava : Stimul, 2002 S. 49-69
 
Homza, Martin
K niektorým vzťahom stredovekého Spiša a Malopoľska v rokoch 1241-1270.
In: K stredovekým dejinám Spiša. Ed. Miroslav Števík. Stará Ľubovňa : Ľubovnianske múzeum, 2003 S. 65-82

Martin Homza a Ryszard Gładkiewicz (ed.)
Terra Scepusiensis : Stav bádania o dejinách Spiša.
Levoča a Wrocław : Lúč, 2003, 986 S.

Martin Homza
Svätá Kunigunda a Spiš.
In: Terra Scepusiensis : Stav bádania o dejinách Spiša. Ed.: Martin Homza a Ryszard Gładkiewicz. Levoča a Wrocław : Lúč, 2003, s. 381-405.

Homza, Martin
K otázke vzniku pohostinskej teórie a jej typológie.
in: Studia Academica Slovaca 33, Bratislava : Stimul, 2004 S. 66-76

Homza Martin
Na tri krále roku 1722,
in: Proglas, roč. 14–15, 2004, s. 22-23 a 26.

Homza Martin
St. Oľga : The Mother of All Princes and Tsars of Rus’,
in: Byzantinoslavica, roč. 63, 2005, s. 131-141.

Homza Martin
Svätá Oľga, matka všetkých ruských kniežat a cárov,
in: Byzantinoslovaca, roč. 1, 2006, s. 217–225.

Homza Martin
Svätý Metod a jeho právne pokusy,
in: Balkan i Panonija kroz istoriju, ed. Slavko Gavrilović. Novi Sad a Sremska Mitrovica : Ad Prosveta, 2006, s. 79–87.

Homza, Martin
O dvoch susedoch a jednom streotype alebo o tom, za čoo vďačíme Sarmatom : O dwoch sąsiadach i jednym stereotypie lub o tym, co zawdzięczamy  Sarmatom : On two Neighbours and one Stereotype or what we Own to the Sarmatians, in: Słowacja i Słowacy w zbiorach Uniwersytetu Jagiellońskiego od czasów najdawnejszych do roku 1918, ed.: Danuta Bromowicz. Kraków : Towarszystwo Słowaków w Polsce, 2006. s. 23 – 34.


Evidencia publikačnej činnosti