Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Peter Benka, PhD.

Číslo miestnosti na katedre:  -
E-mail:
Konzultačné hodiny: -

Je interným doktorandom na Katedre slovenských dejín Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Vo svojom výskume sa venuje primárne sociálnym a kultúrnym rolám, ktoré plnili tzv. vernakulárne jazyky (predovšetkým slovenčina) v ranom novoveku v mestskom prostredí na území dobového Horného Uhorska (s ťažiskom na meste Bardejov). Zaujíma sa aj o kultúrne, náboženské a intelektuálne dejiny raného novoveku v Uhorsku, resp. v Habsburskej monarchii.
Texty: Františkánske kázne ako nástroj budovania konfesijnej identity (2015), Mestské prísahy v Bardejove koncom 17. a v 18. storočí "Slawnemu Magistratowi tohto mesta wssdy werni budzem" (2016). Granty: člen riešiteľského kolektívu: APVV-16-0374 Slovaciká z bývalého Uhorského kráľovstva na príklade Horného Uhorska (1500 - 1780), zodpovedný riešiteľ: Grant mladých UK č. UK/246/2017, spoluriešiteľ: Grant mladých UK č. UK/277/2015.

Evidencia publikačnej činnosti

Room:  -
E-mail: 
Consultation hours: -

Mgr. Peter Benka is doctoral student at the Department of Slovak History. In his research he focuses mainly on social and cultural roles of vernacular languages (especially Slovak) in urban environment in the area of Upper Hungary (with focus on the town of Bardejov) in the early modern period. His research interests include early modern cultural, religious and intellectual history in Hungary and Habsburg Monarchy. He published studies on Franciscan sermons (Františkánske kázne ako nástroj budovania konfesijnej identity – Franciscan Sermons as a Tool of Building Confessional Identity) and oaths in towns (Mestské prísahy v Bardejove koncom 17. a v 18. storočí "Slawnemu Magistratowi tohto mesta wssdy werni budzem" – Town Oaths in Bardejov at the end of the 17th and in the 18th centuries). He has received junior grants from the Comenius University and is a member of the project team Slovaciká z bývalého Uhorského kráľovstva na príklade Horného Uhorska (1500 – 1780) (APVV-16-0374, Slovak-language materials from the former Kingdom of Hungary on the example of Upper Hungary, 1500-1780).

Publications