Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prof. PhDr. Valér Mikula, CSc.

E-mail: valer.mikula@uniba.sk

Telefón: 02/9013 2261

Miestnosť: G 222

Konzultácie: Počas prerušenia výučby iba e-mailom.

<output>piatok: 10:35 – 10:50, 14:05 - 15:50 (v iné dni prosím kontaktovať e-mailom) </output>

<output></output>

Štúdium slovenčiny a francúzštiny absolvoval v roku 1973 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave diplomovou prácou J. C. Hronského Pisár Gráč (konzultant doc. J. Števček). V rokoch 1973–1976 pracoval v Kabinete literárnej komunikácie Pedagogickej fakulty v Nitre, potom v literárnej redakcii Čs. rozhlasu v Bratislave, 1977–1978 bol interným ašpirantom v Literárnovednom ústave SAV. V roku 1978 obhájil na FF UK rigoróznu prácu Literatúra – význam – mýtus. V rokoch 1979–1985 pôsobil ako odborný asistent na Katedre slovenského jazyka a literatúry PF UK v Trnave. V roku 1982 obhájil v Literárnovednom ústave SAV kandidátsku dizertáciu Obraz a obraznosť v súčasnej slovenskej poézii (školiteľ prof. F. Miko). Od roku 1985 pôsobí na bratislavskej katedre, kde bol r. 1992 menovaný za docenta (habilitačná práca Od baroka k postmoderne) a r. 1997 za profesora. V rokoch 1988–1990 bol externým redaktorom Slovenských pohľadov, po novembri 1989 bol študijným prodekanom FF UK, 1990–1994 pôsobil na univerzitách v Clermont-Ferrand a Bordeaux, v rokoch 1998–2001 vykonával funkciu vedúceho katedry, 2005–2006 hosťoval na univerzite INALCO v Paríži. Roku 2019 bol ocenený Zlatou medailou Univerzity Komenského. Od polovice 70. rokov publikuje literárne kritiky, venuje sa skúmaniu básnickej obraznosti, modernej slovenskej poézii, ale aj slovenským básnikom a prozaikom starších období. Prekladá z francúzštiny. Na katedre vedie kurzy zo slovenskej literatúry 20. storočia.