Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD.

E-mail: miloslav.vojtech@uniba.sk

Telefón: 02/59339352

Miestnosť: G215

Konzultácie: utorok: 09:00 – 10:00; štvrtok: 08:50 – 09:50

 

V roku 1996 absolvoval štúdium slovenského jazyka a literatúry a histórie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (diplomová práca Problematika periodizácie dejín slovenskej literatúry, školiteľ prof. Viliam Marčok). Po absolvovaní štúdia nastúpil na Katedru slovenskej literatúry a literárnej vedy FiF UK ako interný doktorand. Od roku 1998 na katedre pôsobil ako asistent a od roku 1999 ako odborný asistent. Špecializuje sa na problematiku dejín slovenskej literatúry obdobia národného obrodenia a metodológiu literárnej histórie. V roku 1999 obhájil rigoróznu prácu Literárnohistorické pohľady do slovenskej literatúry prvej polovice 19. storočia a získal titul PhDr. V roku 2001 ukončil externé doktorandské štúdium, obhájil dizertačnú prácu Od baroka k romantizmu. Literárne smery a tendencie v slovenskej literatúre v rokoch 1780–1840 (školiteľ doc. L. Čúzy) a získal vedeckú hodnosť PhD. V roku 2005 sa stal docentom v odbore teória a dejiny slovenskej literatúry (habilitačná práca Literatúra, literárna história a medziliterárnosť). Na katedre vedie kurzy a textové semináre z dejín slovenskej literatúry 19. storočia, z dejín literárnej kritiky a historiografie a editorstva. Od roku 2002 je podpredsedom Rady Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny a od roku 2003 zástupcom riaditeľa Studia Academica Slovaca – centra pre slovenčinu ako cudzí jazyk. Od roku 2011 je prodekanom FiF UK pre bakalárske a magisterské štúdium. Na katedre vykonáva funkciu študijného poradcu.