Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

prof. PhDr. Ladislav Čúzy, CSc.

E-mail: ladislav.cuzy@uniba.sk

Telefón: 02/9013 2149

Miestnosť: G360

Konzultácie v letnom semestri: po dohode mailom

 

V roku 1974 absolvoval štúdium estetiky a slovenčiny na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V roku 1976 nastúpil ako asistent na Katedru slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty v Trnave. Od roku 1984 pracoval ako odborný asistent na Katedre slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty v Nitre. Od roku 1987 ako odborný asistent a od roku 1996 ako docent na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy FiF UK v Bratislave. V rokoch 1990–1998 zastával funkciu vedúceho katedry. Dizertačnú prácu K problematike štúrovského literárno-estetického myslenia (školiteľ doc. E. Gombala) obhájil na FiF UK v Bratislave v roku 1987, habilitoval sa v roku 1995 prácou Literárnoestetická koncepcia Ľudovíta Štúra v prednáškach o poézii slovanskej. V roku 2009 získal na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre titul profesor. Ako prednášateľ hosťoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, na Filozofickej fakulte UKF v Nitre, Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity a Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Venuje sa problematike dejín slovenskej literatúry 19. a 20. storočia a literárnej kritike. Na katedre prednáša dejiny medzivojnovej slovenskej literatúry a vedie semináre zo slovenskej literatúry 20. storočia.