Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

doc. PhDr. Andrea Bokníková, PhD.

E-mail: andrea.boknikova@uniba.sk

Telefón: 02/59339210

Miestnosť: G219

Konzultácie v skúškovom období LS: streda 22. 5.: 15.00 hod. - 16.00 hod., streda 29. 5.: 15.00 - 16.00, streda 5. 6.: konzultačné hodiny sa nekonajú, streda 12. 6.: 11.00 - 12.00, štvrtok 20. 6.: 11.00 - 12.00, streda 26. 6.: 15.00 - 16.00

 

V roku 1992 absolvovala štúdium rusistiky a slovakistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (diplomová práca Básnická cesta Jána Stachu, školiteľ prof. Ján Števček) a nastúpila na interné doktorandské štúdium na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy FiF UK v Bratislave. Od roku 1997 na katedre pôsobila ako odborná asistentka. Pod vedením školiteľa dizertačnej práce prof. Viliama Marčoka sa spočiatku zameriavala na historickú poetiku a literárnovednú metodológiu. Postupne sa jej záujem sústredil na súčasnú slovenskú poéziu, najmä na motívy a obraznosť Trnavskej skupiny. V roku 2001 obhájila rigoróznu prácu Štyri skupinové portréty žien. Tvorba slovenských poetiek 20. storočia a v roku 2006 dizertačnú prácu Konkretisti (školiteľ prof. Ján Zambor). V roku 2014 sa habilitovala za docentku (práca Zo slovenskej poézie šesťdesiatych rokov 20. storočia 1 a 2, 2012). Na katedre vedie kurzy z teórie literatúry, literárnej vedy a voliteľné semináre zo slovenskej poézie druhej polovice 20. storočia. Zmapovala dejiny tvorby slovenských poetiek – známych i nepovšimnutých (M. Haľamová, H. Fiebigová atď.), ukážky z interpretácií ich veršov vychádzali v periodikách od roku 1998. Publikuje interpretačne zamerané štúdie o poézii z rokov 1956 až 1973 s presahmi jej javov do iných období, výberovo sa zameriava aj na medzivojnovú básnickú tvorbu a na niektoré prozaické diela 20. storočia.