Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prof. PhDr. Pavol ŽIGO, CSc.

Miestnosť: č. G213

Konzultačné hodiny v LS: utorok 10.00 - 11.30

Telefón: 02/59339 445

Email: pavol.zigo(at)uniba.sk

Publikačná činnosť je dostupná TU.

 

 

Medailón

Dátum a miesto narodenia: 25. 4. 1953, Lučenec

1 dieťa (Martin, 1989)

Štúdium:

Stredná všeobecnovzdelávacia škola B. S. Timravy Lučenec (1968 - 1971)

Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava (1972 - 1977)

Doterajšie zamestnanie:

1977-1980, Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava, asistent

1980-1988, Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava, odborný asistent

1988-1998, Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava, docent

1998 - doteraz, Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava, univerzitný profesor

Ocenenia:

Cena Literárneho Fondu

Členstvo v excelentnom tíme Jazyk a jazykoveda v súvislostiach

špecializácia vo vzdelávacom procese: dejiny jazyka, porovnávacia jazykoveda, dialektológia

špecializácia v teoretickom výskume: vývin jazyka, dialektológia, porovnávacia jazykoveda, všeobecná jazykoveda, 

Prehľad publikačnej činnosti pozri vili.uniba.sk/cgi-bin/gw_41_3/chameleon

1.      Počítačové spracovanie nárečového materiálu v medzinárodnom projekte trinástich štátov Slovanský jazykový atlas (Slavic linguistic atlas, obr. 1). V rámci projektu ide na pozadí klasických metód o výskum všetkých nárečí slovanských jazykov (slovenčina, čeština, lužická srbčina, poľština; slovinčina, chorvátčina, srbčina, bosniačtina, bulharčina, macedónčina; ruština, ukrajinčina, bieloruština) využitím špeciálneho počítačového programu na analýzu a mapovanie 3400 javov z oblasti hláskoslovia, tvaroslovia a slovnej zásoby z 853 lokalít slovanského územia od Jadranského mora po Ural. Problematika výskumu je teoretickou aj praktickou náplňou seminárov z vývinu slovenského jazyka a dialektológie (náuky o nárečiach) vo vyšších ročníkoch štúdia (materiály  medzinárodného projektu Slovanský jazykový atlas, pozri http://www.slavatlas.org/).

2.      Výskum jazykových kategórií zo súčasného aj historického pohľadu v slovenskom jazyku a zovšeobecňovanie poznatkov porovnávaním vo viacerých jazykoch. Pri charakteristike súčasného stavu v jazyku sa využívajú zovšeobecňujúce poznatky o vývinových zmenách. Najnovšie poznatky vedeckého výskumu, do ktorého sú vo vyšších ročníkoch štúdia zapojení niektorí študenti, sa v rámci štúdia integrujú do voliteľných prednášok a seminárov. (obr. 2, 3).

3.      Výskum základných etáp v dejinách slovenského jazyka v jeho spisovnom období (po uzákonení spisovnej slovenčiny v r. 1787) aj v jednotlivých fázach predspisovného obdobia (rozbor historických pamiatok od 10. po 18. storočie). Problematika výskumu je teoretickou aj praktickou náplňou seminárov (obr. 4, 5)

 

Členstvo v medzinárodných organizáciách a vedeckých orgánoch:

-         člen Medzinárodnej komisie pre Slovanský jazykový atlas pri Medzinárodnom komitéte slavistov (od r. 1988; predseda počítačovej sekcie projektu, člen hláskoslovno-gramatickej sekcie projektu);

-         člen spoločnej odborovej komisie slavistika - slovanské jazyky;

-         predseda spoločnej odborovej komisie v odbore slovenský jazyk a literatúra;

-         člen spoločnej odborovej komisie pre doktorandské štúdium v odbore všeobecná jazykoveda;

-         člen výboru Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV;

-         člen redakčnej rady časopisov Slovenská reč, Jazykovedný časopis, Kultúra slova.