Filozofická fakultaUniverzity Komenského v Bratislave

Prof. PhDr. Oľga ORGOŇOVÁ, CSc.

Miestnosť: č. G216

Konzultačné hodiny v LSštvrtok 9.00 – 10.30 

Telefón: 02/59339 468

Email: olga.orgonova(at)uniba.sk

Publikačná činnosť je dostupná TU.

 

 
Medailón

 

Študovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1981 – 1986 učiteľstvo v odbore slovenčina – francúzština. Pracuje na Katedre slovenského jazyka FiF UK v Bratislave od roku 1986, od roku 2004 ako docentka, od roku 2013 ako profesorka v odbore slovenský jazyk, od roku 2007 je vedúcou katedry. V pedagogickej praxi prednáša disciplíny súčasného slovenského jazyka (lexikológia slovenského jazyka, štylistika slovenského jazyka a kapitoly zo slovenskej štylistiky, lingvistická pragmatika, rétorika) a vedie k nim interpretačné semináre a praktické kurzy. Zabezpečuje vedeckú prípravu doktorandov v odboroch slovenský jazyk i všeobecná jazykoveda. Je spolugarantkou bakalárskeho a magisterského študijného programu „slovenský jazyk a kultúra“ pre translatológov a participuje na tradičnej príprave študentov magisterských pedagogických študijných programov v kombinácii so slovenčinou a študentov jednoodborového programu slovenského jazyka a literatúry.

V rokoch 1998 - 2001 pôsobila na poste lektorky slovenského jazyka a kultúry na Univerzite Michela de Montaigne v Bordeaux (Francúzsko). V rámci krátkodobých zahraničných pobytov prednášala o slovenskom jazyku a kultúre na Univerzite v Tampere vo Fínsku, na Sliezskej univerzite v Katoviciach a na Jagiellońskej univerzite v Krakove v Poľsku, na Univerzite v Ľubľane v Slovinsku, na Univerzite v Olomouci v Českej republike a na Univerzite Eötvösa Loránda v Budapešti (Maďarsko). Na pozvanie Rady národnostnej menšiny Slovákov vo Vojvodine prednášala v Srbsku na Univerzite v Novom Sade a kultúrnej obci v Báčskom Petrovci.

Je členkou Slovenskej jazykovednej spoločnosti a komisie Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva SR, členkou Vedeckého grémia Studia Academica Slovaca (centra pre štúdium slovenčiny ako cudzieho jazyka na Filozofickej fakulte UK), pôsobí v redakčnej rade lingvistického časopisu Slovenská reč a vo vedeckej rade Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV. V zahraničnom kontexte je členkou redakčnej rady vedeckého časopisu Aktuaľnyje problémy stylistiky, vydávaného v Moskve, a členkou Štylistickej komisie pri Medzinárodnom komitéte slavistov. Je členkou excelentného tímu Jazyk a jazykoveda v súvislostiach na Filozofickej fakulte UK, jediného lingvistického pracoviska na Slovensku, ktoré v júni 2015 Akreditačná komisia SR zaradila medzi 37 najlepších pedagogických a výskumných pracovísk v republike. 

Napísala monografie Galicizmy v slovenčine (1998) a Slovensko-francúzske jazykové vzťahy (2002). V spoluautorstve vydala vysokoškolskú učebnicu Používanie jazyka (2010), skriptá Lexikológia slovenčiny (2011, druhé vydanie 2012) a participuje na kolektívnej monografii Jazyk – človek – spoločnosť (2015). Je hlavnou organizátorkou medzinárodných konferencií na domácej katedre Jazyk a komunikácia v súvislostiach II (2007), III (2010) či Jazyk a jazykoveda v interpretácii (2014) a editorkou zborníkov z týchto konferencií. V poslednom období – v spolupráci s A. Bohunickou – sústreďuje pozornosť na aspekty súčasnej štylistiky, pragmatiky a rétoriky medzi inými v prácach: Štylistika a ... mládežnícky diskurz (Praha, 2012), Medzi štylistikou a diskurznou analýzou (Jazykovedný časopis, 2013), Kognitívna štylistika: interpretácia metafor zániku Česko-Slovenska (Brno, 2013), Štylistika a rétorika: konfrontácie politických rečí (Prešov, 2014), Osobitosti rečníckej kultúry na Slovensku. Sondy do prezidentskej kampane 2014 (Opole, 2015).