PhDr. Ľudmila BENČATOVÁ, CSc.

Miestnosť: č. G359

Konzultačné hodiny počas skúškového obdobia:

17. 5. 2018: 11.00 – 14.00

18. 5. 2018: 12.30 – 14.00 (po obhajobách)

25. 5. 2018: 12.30 – 14.00 (po obhajobách)

30. 5. 2018: 13.00 – 15.00 (po štátniciach)

6. 6. 2018: 15.30 – 17.00 (po obhajobách)

13. 6. – 4. 7. (streda): 12.00 – 14.00

Telefón: 02/59339 155

Email: ludmila.bencatova(at)uniba.sk

Publikačná činnosť je dostupná TU.

 

 

Medailón

Narodila sa v obci Nitrica v okrese Prievidza.

Stredná škola: 1968 - 1971, SVŠ Prievidza

Vysoká škola: 1972 - 1977, Filozofická fakulta UK v Bratislave, odbor slovenský jazyk a literatúra - bulharský jazyk a literatúra

Rigorózna skúška: 1981

Dizertačná práca: 1996, téma: Výstavba slohových prác žiakov 5. a 8. ročníka základnej školy

Publikuje v domácich a zahraničných odborných časopisoch a aktívne sa zúčastňuje na vedeckých domácich a medzinárodných konferenciách.

Pobyt na zahraničných univerzitách:

- Počas vysokoškolského štúdia bola dvakrát na Letnom seminári bulharského jazyka a kultúry v Sofii (1973, 1975).

- V roku 1975 bola v zimnom semestri na študijnom pobyte na Univerzite Klimenta Ochridského v Sofii.

- Máj 2003: týždňový prednáškový pobyt na Jagelonskej univerzite v Krakove.

- September - november 2004: študijný a prednáškový pobyt na Univerzite Klimenta Ochridského v Sofii.

- Február 2005: týždňový prednáškový pobyt na univerzite v Novom Sade v Srbsku.

Mimoškolské aktivity:

- Od 1. januára 2006 je predsedníčkou Ústrednej predmetovej komisie slovenského jazyka a literatúry pre školy  s vyučovacím jazykom maďarským.

- Od roku 1995 bola až do vymenovania novej komisie členkou Predmetovej komisie pre slovenský jazyk a literatúru.

- Po vymenovaní za členku Poradného výboru pri VÚP v Bratislave (1992) vypracovala odborné posudky učebníc slovenského jazyka pre 1. - 4. ročník základnej školy, pre 5. - 8. ročník základnej školy a pre 1. - 4. ročník gymnázia.

- Ako členka Predmetovej komisie slovenského jazyka a literatúry pri ŠPÚ v Bratislave (1995) vypracovala posudky štandardov zo  slovenského jazyka pre 1. - 4. ročník základnej školy, pre 5. - 8. ročník základnej školy  a pre 1. - 4. ročník gymnázia.

- Pripravila cyklus prednášok zo slovenského jazyka pre začínajúcich učiteľov. Organizátorom bolo Metodické centrum na Tomášikovej ulici v Bratislave.

Pracovné zaradenie na katedre:

- Vedie semináre z didaktiky slovenského jazyka a organizuje priebežnú a súvislú pedagogickú prax študentov slovenského jazyka a literatúry.

- Vedie semináre zo súčasného slovenského spisovného jazyka (z morfológie, syntaktickej sémantiky).