Mgr. Petra Kollárová

Miestnosť: č. G213

Konzultačné hodiny v LS: streda 9.00 – 10.30

Telefón: 02/59339 445

Email: kollarova81uniba.sk

Publikačná činnosť je dostupná TU.

 

 

 

 

Medailón

Narodila sa na Myjave, kde tiež absolvovala  štúdium na Gymnáziu Myjava. V roku 2015 ukončila magisterské štúdium na Filozofickej fakulte UK v Bratislave v študijnom programe slovenský jazyk a literatúra. V tom istom roku obhájila na Katedre slovenského jazyka diplomovú prácu s názvom Variantnosť a dynamika historickej lexiky v mravoučných prekladových dielach Juraja Ribaya. Od roku 2015 pôsobí ako interná doktorandka. Témou jej dizertačnej práce je Jazykový obraz rodiny z diachrónneho a synchrónneho pohľadu (školiteľ prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc.).