Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Milina Svítková

V roku 2010 ukončila magisterské štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo: chorvátsky jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra. Po absolvovaní štúdia nastúpila na Katedru slovanských filológií ako interná doktorandka. V zimnom semestri 2013/2014 absolvovala študijno-výskumný pobyt na Univerzite v Záhrebe. Dizertačnú prácu s názvom Hudobné nástroje ako komponenty slovenských a chorvátskych frazém (školiteľka doc. PhDr. Mária Dobríková, CSc.) obhájila v roku 2015.