Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vedecká činnosť

doc. Mgr. Ľubor Matejko, PhD.

Prednáša kurzy Dejiny a kultúra Ruska, Dejiny a kultúra krajín východnej Európy, Staršia ruská literatúra a Základy slavistiky, vedie výberové kurzy o kultúrnom dedičstve východnej Európy.

Z výskumných projektov

➢       Konvergencie, divergencie a tradície vo vývine jazykov, literatúr a kultúr európskeho stredoveku

2001-2003 - projekt Katedry slovenského jazyka, Katedry ruského jazyka a literatúry, Katedry klasickej a semitskej filológie a Katedry všeobecných dejín FiF UK.

➢       Euchologium Sinaiticum

2002 - spolupráca na príprave vydania staroslovienskej hlaholskej rukopisnej pamiatky s Inštitútom slavistiky Viedenskej univerzity (Rakúsky inštitút v Bratislave).

➢       Byzancia a Slovania

2003-2005 - projekt medzinárodnej spolupráce medzi FiF UK, Historickým ústavom SAV a Cyrilo-Metodským inštitútom Bulharskej akadémie vied.

➢       Ruská literatúra 11-20. stor. Literárny život, literárny proces

2003-2005 - projekt Katedry ruského jazyka a literatúry FiF UK a ďalších akademických pracovísk na Slovensku (Ústav svetovej literatúry SAV, Univerzita Konštantína Filozofa, Prešovská univerzita).

➢       Najstaršie cyrilské a hlaholské rukopisy Slovenska

2008-2010 - projekt Katedry ruského jazyka a literatúry a Katedry slavistiky FiF UK

Výskumná a publikačná činnosť 

➢      paleoslavistika (staroslovienske a cirkevnoslovanské písomníctvo, cyrilské a hlaholské rukopisné pamiatky)

➢       dejiny a kultúra východnej Európy

➢       dejiny slavistiky

Prednáškové a študijné pobyty na zahraničných univerzitách a inštitúciach:

➢       Univerzita Klimenta Ochridského v Sofii (2002)

➢      Katedra slovanských jazykov, Univerzita Klimenta Ochridského, Sofia, Bulharsko (2005)

➢       Katedra slovanských filológií, Univerzita Vilnius, Litva (2005)

➢       Viedenská univerzita, Rakúsko (2008)

➢       Katedra slovanských filológií, Univerzita Jyväskylä, Fínsko (2009)

➢       Univerzita Eötvösa Lóránda, Budapešť, Maďarsko (2009)

➢       Univerzita Eötvösa Lóránda, Budapešť, Maďarsko (2011)

➢       Viedenská univerzita, Rakúsko (2011)

➢       Univerzita Eötvösa Lóránda, Budapešť, Maďarsko (2012)

➢       Karagandská štátna univerzita, Kazachstan (2012)

➢       Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Novy Sad, Srbsko (2013)

➢       Asociace pro mezinárodní otázky, Praha (2013)

➢       Karagandská štátna univerzita, Kazachstan (2013)

Členstvo v medzinárodných vedeckých orgánoch

➢       Komisia pre dejiny slavistiky pri Medzinárodnom komitéte slavistov, člen od r. 2002

➢       Medzinárodný redakčný kruh časopisu Slavia, člen od r. 2007

prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.

Prednáša kurzy Ruská literatúra 20. storočia; Ruská literatúra 20. storočia 1-2; Preklad umeleckých textov; Rusko v 20. storočí: Križovatky kultúrnych dejín 1-2; Východoeurópske literatúry v 20. storočí; Ruská literatúra v slovenskej kultúre; Kapitoly z dejín litovskej literatúry a kultúry  atď. 

 Školiteľka doktorandského štúdia v študijnom odbore slovanská filológia – slovanské literatúry a  translatológia  na FiF UK Bratislava, FF UK Praha, translatológia  na FiF UKF Nitra a FHV UMB Banská Bystrica.

Predsedníčka odborovej komisie pre obhajoby dizertačných prác v študijnom odbore slovanská filológia – slovanské literatúry FiF UK Bratislava, členka komisie pre obhajoby dizertačných prác v študijnom odbore slovanská filológia – slovanské literatúry FF UK Praha, členka odborovej komisie pre obhajoby dizertačných prác v študijnom odbore translatológia FiF UK Bratislava, FiF UKF Nitra a .

Prekladateľka spoločenskovednej a umeleckej literatúry z ruštiny, francúzštiny a litovčiny, nositeľka prémií Literárneho fondu,  opakovane  členka a predsedníčka poroty  pre udeľovanie Ceny J. Hollého za umelecký preklad, členka poroty Prekladateľskej univerziády.

Výber z výskumných projektov

Granty VEGA

Dejiny ruskej literatúry (2011-2013)

Projekt Dejiny ruskej literatúry nadväzuje na úspešne riešený projekt Ruská literatúra 11.-20. storočia, ktorého výsledkom bolo vydanie Slovníka ruskej literatúry. Projekt využije poznatky a skúsenosti z tvorby slovníka na napísanie prvých ucelených slovenských dejín ruskej literatúry, v ktorých sa syntetická interpretácia historického materiálu bude prezentovať z hľadiska súdobého poznania metodologických východísk literárnej historiografie a recepčného kontextu slovenskej i stredoeurópskej literatúry a kultúry.

Ruská literatúra 11. – 20. stor. III. Slovník ruských spisovateľov (2006 – 2007)

Grantový projekt Katedry ruského jazyka a literatúry FiF UK a Ústavu svetovej literatúry SAV riešený v spolupráci s ďalšími akademickými pracoviskami na Slovensku (Univerzita Konštantína Filozofa, Prešovská univerzita).

 Výskumná a publikačná činnosť 

·         ruská literatúra 20. storočia (s osobitným zreteľom na problematiku jej mimoliterárnych súvislostí);

·         recepcia ruskej literatúry na Slovensku, historické  a teoretické aspekty prekladu umeleckej literatúry;

Redakčné a zostavovateľské práce:

Other stories : výber z prózy východoeurópskeho kyberpriestoru.  Bratislava : Porta Danubiana, 2013

Andrea Bokníková: Zo slovenskej poézie šesťdesiatych rokov 20. storočia I. : portrétne štúdie a rekonštrukcie / Bratislava : Univerzita Komenského, 2012, 228 s. 

Andrea Bokníková : Zo slovenskej poézie šesťdesiatych rokov 20. storočia II. : kaleidoskopy / vedec. red. Mária Kusá. Bratislava : Univerzita Komenského, 2012, 212 s. 

Preklad a kultúra 4/ zost. Edita Gromová, Mária Kusá. Nitra : UKF, 2012.

Súčasný výskum literárnych procesov v slovenskej a ruskej vede = Issledovanie literaturnych processov v slovackom i rossijskom literaturovedenii na sovremennom etape. Bratislava : SAP, 2012.

Preklad a kultúra 3/ zost. Edita Gromová, Mária Kusá. Nitra : UKF, 2011.

Ján Jankovič: Legenda o grófovi Zrínskom II. : Chrestomatia / ved. red. Mária Kusá. Bratislava : Veda, 2010.

K senzitivite literárnej vedy : k jubileu Antona Elíáša. Bratislava : Univerzita Komenského, 2010.

Philologica 64 : ruská literatúra v súčasnej literárnovednej reflexii / zost. Oľga Kovačičová ; ved. red. Mária Kusá, Anton Eliáš.  Bratislava : Univerzita Komenského, 2008.

Ruská poezie 20. století : recepční, genologické a strukturně analytické pohledy / V spolupráci s Helenou Ulbrechtovou. Praha : Slovanský ústav AV ČR, 2007.

Termín a/alebo metafora / Vladimír Biloveský ; ved. red. Mária Kusá. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2005.

Výber z prednáškových  a študijných pobytov na zahraničných univerzitách a inštitúciách:

·         Vilnius (1985)

·         Brno (1992)

·         Graz (1999)

.         Barcelona (2001) 

·         Warszawa (2004)

·         Praha (2004, 2006)

·         Ľubľana (2008) 

·         Moskva, Vilnius  (2009)     

·         Kirovograd (2012)

·         Charkov (2013)

  

Členstvo v domácich a medzinárodných vedeckých orgánoch a redakčných radách

Predsedníčka/podpredsedníčka  grantovej agentúry MŠ SR a SAV -  VEGA

Členka  redakčnej rady časopisu World Literature Studies  Ústavu svetovej literatúry SAV, Bratislava

Členka redakčnej rady časopisu Novaja rusistika vydávaného Ústavom slavistiky MU, Brno

Členka redakčnej rady časopisu Rossica Olomucensia vydávaného Univerzitou Palackého, Olomouc

Členka redakčnej rady časopisu Nová filologická revue vydávaného Univerzitou Mateja Bela, Banská Bystrica

Členka vedeckých rád:   FiF Univerzity Komenského,  Bratislava  a Ústavu svetovej literatúry SAV, Bratislava

Okrem ruskej literatúry 20. a 21. storočia, ktorá je jej profilovým predmetom na Katedre ruského jazyka a literatúry, sa zaoberá problematikou výskumu prekladu, ďalej litovskou literatúrou a literatúrou v širších (nielen) kultúrnych súvislostiach.

I. Ruská literatúra v kultúrnych súvislostiach

Literárny život, literárne dianie, literárny proces : vnútroliterárne, mimoliterárne a medziliterárne súvislosti ruskej literatúry 20. storočia. Bratislava : Veda, 1997.  189 s. ISBN 80-224-0463-2

Slovo, kartina, ornament : tvorčestvo na Sergej Šaršun v konteksta na ruskija u evropejskija modernizm i avangardizm i v slovaškoto kuľturno prostranstvo. In: Ezicite na evropejskata modernost. Sofia : Bojan Penev, 2000. s. 208-220. - ISBN 954-8712-04-0

Dejiny ruskej literatúry 20. storočia v súvislostiach literárneho života. Istorija russkoj literatury 20 veka i literaturnaja žizň. (Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského) In: Philologica 57: Tradície a perspektívy rusistiky. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2003.  s. 223-227. - ISBN 80-223-1808-6

Kovačičová, Oľga - Červeňák, Andrej - Drugová, Ildikó - Kupko, Valerij - Eliáš, Anton - Maliti, Eva - Kusá, Mária - Matejko, Ľubor - Pašteková, Soňa : Krátky slovník ruských spisovateľov.   1. vyd.  Bratislava : Univerzita Komenského, 2003.  256 s. ISBN 80-223-1807-8

Ruská literatúra ako znak doby. Listovanie v štyridsiatich ročníkoch časopisu Revue svetovej literatúry. In: Revue svetovej literatúry, XLII, 2006, č. 2, s. 149-154. 

Slovník ruskej literatúry 11.-20. storočia / Ivana Branská ... [et al.] Bratislava : Veda, 2007, 581 s. ISBN 978-80-224-0967-4

K otázkam výkladu ruskej literatúry 20. storočia. In: Philologica 64 : ruská literatúra v súčasnej literárnovednej reflexii, Bratislava : Univerzita Komenského, 2008 S. 145-150.

"Diablom posadnutí" ako malý príbeh z dejín slovenskej literárnej publicistiky. In:K senzitivite literárnej vedy, Bratislava : Univerzita Komenského, 2010 S. 75-79

Od Bulgakova k Sorokinovi : tragický pocit ruského intelektuála 20. storočia... v slovenskom kultúrnom priestore. In: Tragédia doby, človeka, literatúry, Nitra : UKF, 2011 S. 274-282.

L.A. Sugaj: Gogoľ i simvolisty. In: World literature studies, Roč. 4 (21), č. 1 (2012), s. 93-94.

II. Výskum prekladu

Ide vlastne o zachytenie premien  javu prekladu (nielen) literárnych textov v čase, sú to často zaujímavé príbehy prekladov,  prekladania i prekladateľov, aj preto, že preklad, hádam ešte zreteľnejšie ako pôvodná literatúra vždy súvisel a  súvisí s mimoliterárnymi a často až mimokultúrnymi  (teda napríklad ideologickými, politickými...) okolnosťami a súvislosťami.

Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru. Bratislava : ÚSvL SAV 2005, 173 s. ISBN 80-88815-15-0

Monografia v troch častiach dokazuje, že preklad je naozaj súčasťou dejín kultúrneho priestoru, pri čom  v prvej časti sa objavujú miestami naozaj až „dramatické“ osudy prekladania z ruskej literatúry v 20. storočí, druhá časť sa venuje špecifickým česko-slovenským súvislostiam prekladu a tretia  pragmatickým súvislostiam prekladových aktivít.

Čechov v slovenských prekladoch. In: Čechov medzi nami. Bratislava : Univerzita Komenského 2005, s. 162-168. ISBN 80-223-2105-2

Preklad literárnovedných textov, preklad textov reflektujúcich literatúru. In: Odborný prekald 2. Bratislava : AnaPress 2006, s. 33-38. ISBN 80_89137-24-5

Čo vlastne robíme, keď prekladáme? Čo vlastne robíme, keď preklad skúmame? In: Život v literatúre. Literatúra zblízka i z diaľky. Bratislava : ÚSvL SAV a Petrus Publishers 2006, s. 219-226. ISBN 80-89233-21-X.

Slovenské myslenie o preklade = Szlovák fordításelméleti megközelítések. In: Tvorivosť literárnej recepcie = Az irodalmi recepció kreativitása, Bratislava : Veda, 2008 S. 59-65/179-185.

Impulzy prác Jána Vilikovského pre didaktiku umeleckého prekladu. In: Slovak studies in English 2, Bratislava : AnaPress, 2009 S. 25-32.

Súčasný stav slovenského myslenia o preklade = Current state of the Slovak thinking on translation. In: Slovenské myslenie o preklade 1970-2009. Bibliografia = Slovak thinking on translation 1970-2009. Bibliography, Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV, 2010 S. 7-17/18-26.

Translation as a part of the cultural space history. In: Major issues in translation studies and translators´ / interpreters´ training, Vinnica : Nova kniga, 2011 nestr. [3 s.]

Dejiny umeleckého prekladu na Slovensku z dnešného pohľadu. In: Preklad a tlmočenie 9 : kontrastívne štúdium textov a prekladateľská prax, Banská Bystrica : UMB, 2011 S. 34-40.

Cena Jána Hollého za umelecký preklad ako inštitúcia slovenského kultúrneho priestoru. In: Preklad a kultúra 3, Bratislava : SAP, 2011 S. 166-173.

O nekotorych voprosach prepodavanija translatologičeskich disciplin v slovackich vysšich učebnych zavedeniach. In: Naukovi zapiski, vipusk 104 (1), Kirovograd : RVV KDPU im. V. Vinničenka, 2012. S. 61-67.

Preklady A.P. Čechova v slovenskom kultúrnom priestore ako indikátory jeho premien v čase. In: Náš jubilant Andrej Červeňák, Nitra : Spolok slovenských spisovateľov, 2012 S. 91-106.

Kritický stav prekladu na Slovensku? : modus vivendi a modus operandi (?) v súbehu Ceny Jána Hollého za preklad za rok 2011. In: Kritický stav prekladu na Slovensku? Modus vivendi a modus operandi v európskom kultúrnom priestore, Bratislava : SSPUL, 2012 S. 19-31.

Dejiny umeleckého prekladu na Slovensku z dnešného pohľadu 2 : nové výzvy, prístupy, priority a perspektívy. In: Preklad a tlmočenie 10 : nové výzvy, prístupy, priority a perspektívy, Banská Bystrica : UMB, 2012 S. 27-33.

The history of translation in the cultural area : how the reception of foreign national literature creates/completes the receiving culture? In: Major issues in translation studies and translators´ / interpreters´ training, Vinnica : Nova kniga, 2013 S. 26-28.

 Cena Jána Hollého za rok 2012: (Skrátený príhovor prednesený pri príležitosti udeľovania Ceny Jána Hollého). In: Revue Svetovej literatúry: časopis pre prekladovú literatúru, 2013, roč. XLIX, č. 2, s. 141 – 143. ISSN 0231-6269. Typ: BDFB

III. Litovská literatúra

Litovská literatúra je v slovenskom kontexte vnímaná stále ako pomerne exotická, o to viac, že po roku 1990 možno slovenské a české preklady z nej spočítať na prstoch jednej ruky. Všetky uvedené state sa usilujú z hľadiska  svojho predmetu  ukazovať rozličné aspekty nahliadania na Litvu a litovskú literatúru.

Moderna a postmoderna v litovskom literárnom dianí.  In: Kapitoly z moderny a avantgardy 2. Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV, 1995. - s. 168-181. - ISBN 80-967046-9-9

Literatúra a mesto, mesto a literatúra : niekoľko príbehov. (Sociolinguistica Slovaca ; Zv. 5) In: Mesto a jeho jazyk. Bratislava : Veda, 2000. - s. 103-108. - ISBN 80-224-0605-8

Preklad a tlmočenie z "malého" nezápadného jazyka na stredoeurópskom Slovensku. [elektronický optický disk (CD ROM)]. In: 10 let JTP. Praha : JTP, 2000. - s. 27-32 [4. setkání tlumočníků a překladatelů ze zemí střední a východní Evropy. Budmerice, 25.-28.5.2000.]

K niektorým problémom výkladu litovskej literatúry 20. storočia.  In: Z dejín európskych literatúr 20. storočia.  Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV, 2002. - s. 118-133.

K niektorým problémom litovskej literatúry v slovenskom literárnom a kultúrnom kontexte 60.- 80. rokov. In: Pocta Čelakovskému. Praha : FF UK, Baltistika 2004, s. 43-51.

La diversité culturelle dans les pays baltes et son expression médiatique. In: L´expression médiatique de la diversité culturelle en Europe centrale et orientale, Bruxelles : Bruylant, 2013 S. 219-228.

prof. PhDr. Anton Eliáš, CSc.

Prednáša kurzy Ruská literatúra 19. storočia, Interpretácia lyrického umeleckého textu, Interpretácia prozaického umeleckého textu, Slovanská literatúra v kontexte európskeho romantizmu a Ruské literárnovedné myslenie v 20. storočí.

Garant študijných programov bakalárskeho stupňa štúdia s ruským jazykom a kultúrou v kombinácii v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo.

Školiteľ doktorandského štúdia v študijnom odbore slovanská filológia – slovanské literatúry.

Člen odborovej komisie pre obhajobu dizertačných prác v študijnom odbore slovanská filológia – slovanské literatúry FiF UK a FF MU v Brne.

Prekladateľ spoločenskovednej a umeleckej literatúry z ruštiny a angličtiny, nositeľ ceny SLF za odborný preklad a viacnásobný člen poroty SLF pre udeľovanie Ceny J. Hollého za umelecký preklad.

Oblasti vedeckovýskumnej činnosti
- dejiny ruskej literatúry 19. storočia s osobitným zreteľom na ruskú poéziu 19. storočia a literatúru obdobia romantizmu;
- problematika slovenskej literárnovednej i prekladovej recepcie ruskej literatúry a teoretické aspekty prekladu umeleckej literatúry (najmä poézie);  
- metodické a metodologické otázky koncipovania a tvorby dejín literatúry.

Z výskumných grantových projektov

Grant VEGA 1/0618/15

Slovenská prekladová a literárnovedná recepcia tvorby A. S. Puškina (2015-2017)

Hlavným plánovaným výstupom z riešenia projektu bude monografia venovaná kritickej analýze štyroch slovenských prekladov Eugena Onegina, ktorá vyjde do konca roka 2017.

Grant VEGA

Dejiny ruskej literatúry (2011-2013)

Projekt Dejiny ruskej literatúry nadväzuje na úspešne riešený projekt Ruská literatúra 11.-20. storočia, ktorého výsledkom bolo vydanie slovníka ruskej literatúry. Projekt využije poznatky a skúsenosti z tvorby slovníka na napísanie prvých ucelených slovenských dejín ruskej literatúry, v ktorých sa syntetická interpretácia historického materiálu bude prezentovať z hľadiska súdobého poznania metodologických východísk literárnej historiografie a recepčného kontextu slovenskej i stredoeurópskej literatúry a kultúry.

Grant VEGA    

Ruská literatúra 11-20. stor. Literárny život, literárny proces (2003-2005)

Grantový projekt Katedry ruského jazyka a literatúry FiF UK a Ústavu svetovej literatúry SAV riešený v spolupráci s ďalšími akademickými pracoviskami na Slovensku (Univerzita Konštantína Filozofa, Prešovská univerzita).

Grant VEGA

Ruská literatúra 11.-20. stor. III. Slovník Ruských spisovateľov (2006-2007)

Grantový projekt Katedry ruského jazyka a literatúry FiF UK a Ústavu svetovej literatúry SAV riešený v spolupráci s ďalšími akademickými pracoviskami na Slovensku (Univerzita Konštantína Filozofa, Prešovská univerzita).

Výskumná a publikačná činnosť

  • ruská poézia 19. storočia (s osobitným zreteľom na obdobie romantizmu);
  • recepcia ruskej literatúry na Slovensku a teoretické aspekty prekladu umeleckej literatúry (najmä poézie); 
  • metodologické problémy koncipovania a tvorby dejín literatúry.

Prednáškové a študijné pobyty na zahraničných univerzitách:

·         Volgograd (1986)

·         Ostrava (1992)

·         Ľubľana (1992)

·         Pittsburgh (1995)

·         Graz (1998)  

·         Viedeň (2005)

·         Univerzita Záhreb (2007)  

·         Moskva (2009)          

·         Verona (2009) 

·         Moskva (2013)

Členstvo v domácich a medzinárodných vedeckých orgánoch a redakčných radách

člen grantovej komisie MŠ SR pre spoločenskovedné odbory (v r. 1991-1992)

člen vedeckej rady Múzea literárnych vzťahov A.S.Puškina v Brodzanoch (v r. 1991-1993)

člen sekcie spoločenských vied UNESCO pri MZV SR (v r. 1991-1995)

člen skupiny expertov MŠ SR pre prestavbu vysokoškolského štúdia (v r. 1992-1993)

člen redakčnej rady časopisu RAK (od r. 2006)

člen redakčnej rady časopisu Novaja rusistika vydávaného Ústavom slavistiky MU Brno (od r. 2008)

člen redakčnej rady edície Pontes academici vydávanej FF Univerzita Ľubľana, FF UK Praha, FF Jagelonskej univerzity Krakov a FF UK Bratislava (od r. 2010)

člen vedeckých rád FHV UMB Banská Bystrica (od r. 2003), FF PU Prešov (od r. 2010), FF UCM Trnava (od r. 2004), PdF UK Bratislava (od r. 2003), VŠMU Bratislava (v r. 2003-2006), UK Bratislava (v r. 2003-2011) a predseda VR FF UK Bratislava (v r. 2003-2010)

doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.

Výskumná činnosť je venovaná problematike porovnávacej slovanskej frazeológii, analýze politického a mediálneho diskurzu v slovanskom areáli, súčasnej ruskej literatúry, interkultúrnej komunikácii, didaktike ruštiny ako cudzieho jazyka, ruským lingvoreáliam, sociolingvistike a lindvokulturológii.

Kurzy:

Lexikológia ruského jazyka

Štylistika ruského jazyka

Fonetika ruského jazyka

Lektorské cvičenia z ruského jazyka 1, 2

Reč ruských politikov a jazyk ruskej politiky (VP)

Ruské lingvoreálie

Dokumenty verejného života

Študijné pobyty v zahraničí:

Moskva (2007)

Moskva ( 2009)

Praha (2009)

Moskva (2010)

Moskva ( 2011)

Praha (2012)

Sankt-Peterburg ( 2013)

Téma dizertačnej práce:

Politický diskurz ako objekt výskumu politickej lingvistiky a jeho lexikálne osobitosti v súčasnej ruštine a slovenčine

Projekty:

2008-2010:  Analýza súčasného ruského ekonomického textu a jej aplikácia na tvorbu učebných pomôcok.  Interný grantový projekt EU v Bratislave (IG 13), spoluriešiteľka.

2009-2012: projekt Európskeho sociálneho fondu Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti CJ v súvislosti s Koncepciou vyučovania CJ na ZŠ a SŠ (spoluriešiteľka, lektorka)

2013-2015: Kľúčové etapy vývoja ruského umenia 19. a 20. storočia a ich rezonancia v európskom kultúrnom priestore (projekt VEGA, spoluriešiteľka)

národný projekt „Moderné vzdelávanie – Digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety“ (člen Kolégia odborníkov) 

2015-2017: KEGA 072UK-4/2015 Vysokoškolská učebnica Ruské lingvoreálie (hlavný riešiteľ)

2015-2017 projekt VEGA 1/0347/15 Parlamentný jazyk v koncepte štiepnych línií (spoluriešiteľka) 

Vedecké práce v domácich a zahraničných  recenzovaných vedeckých zborníkoch:

- Politická lingvistika ako nový vedecký smer. Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium IX. : zborník vedeckých prác  Bratislava : Z-F LINGUA, 2011. ISBN 978-80-89328-58-1, s. 51-57.

- Metafora zdravia v ruskom a slov  enskom jazyku politiky a svetová ekonomická kríza , Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium V. : zborník vedeckých prác. S. 48-57. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2010. ISBN 978-80-89328-42-0

- Formirovanije kommunikativnoj kompetencii v processe prepodavanija rki v vuzach Slovakii i literaturnyje precendentnyje fenomeny , Sociokuľturnyje problemy jazyka i kommunikacii : sbornik naučnych trudov, vypusk 6. S. 106-111. - Saratov : Povolžskaja akademija gosudarstvennoj služby im. P. A. Stolypina, 2010. ISSN 1995-0500

- Využívanie ruských masmédií v procese vyučovania ruského jazyka a problematika precedentného pozadia , Humanizácia v cudzojazyčnom vzdelávaní 2 : zborník vedeckých prác. S. 14-21. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2010. ISBN 978-80-89328-45-1

- Aktuálne možnosti využitia internetových zdrojov vo výučbe ruštiny ako cudzieho jazyka , Výučba cudzích jazykov v 21. Storočí,  Bratislava, 2010. S. 79-83. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2933-4

- Jazyková manipulácia v politickom diskurze Slovenska a Ruska a internacionálna frazéma , Lingvistika a lingvodidaktika V. : zborník vedeckých prác. S. 105-111. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2009. ISBN 978-80-89328-31-3

- Osobitosti výučby cudzieho jazyka na VŠ nefilologického zamerania ako sféry vplyvu inej kultúry , Problematika výučby v jazykovej a odbornej komunikácii na VŠ nefilologického zamerania : zborník vedeckých príspevkov s medzinárodnou účasťou. S. 31-36. - Sládkovičovo : Vysoká škola Visegrádu v Sládkovičove, 2008. ISBN 978-80-89267-16-3

- Súčasná ruská a slovenská politická lingvistika , Lingvistika a lingvodidaktika V. : zborník vedeckých prác. S. 17-23. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2009. ISBN 978-80-89328-31-3

- Kommunikativnyj potencial internacionaľnych frazeologizmov v slovackom i rossijskom političeskom diskurse , Sociokuľturnyje problemy jazyka i kommunikacii : sbornik naučnych trudov, vypusk 5. S. 110-117. - Saratov : Povolžskaja akademija gosudarstvennoj služby im. P. A. Stolypina, 2009. ISSN 1995-0500

- Svetová kríza a metafora v ruskom a slovenskom politickom diskurze  Nová filologická revue, Roč. 2, č. 4 (2010), s. 66-74

- K voprosu o politkorrektnosti v slovackom i russkom jazykach ,  Sociokuľturnyje problemy jazyka i kommunikaciji, vyp. 4, Saratov : PAGS, 2007 S. 65-73

-Sociokuľturnyj sravniteľnyj podchod k slovackim i rossijskim prazdnikam i tradicijam i formirovanije mežkuľturnoj kompetencii učaščegosja. In Sociokuľturnyje problemy jazyka i kommunikacii : Saratov, 2011. ISSN 1995-0500, s. 116-120.

-Politický diskurz ako objekt lingvistického výskumu In Jazyk a kultúra, Roč. 3, č. 9 (2012), www.ff.unipo.sk/jak/9_2012/dulebova.pdf

-Internet kak obrazovateľnyj resurs pri obučeniji russkomu jazyku v slovackich vuzach , Ruski jezik kao inoslovenski, kniga 2, Beograd : Slavistično društvo Srbije, 2010 S. 116-122

-Predmet "mežkuľturnaja kommunikacija" v projekte "obrazovania učitelej obščeobrazovateľnych škol v oblasti inostrannych jazykov" In Russkij jazyk v kommunikativnom prostranstve sovremennogo mira, Machačkala : DGPU, 2012 S. 66-68

-Ruská literárnovedná reflexia prózy Ľudmily Ulickej In Jazyk a kultúra, Roč. 3, č. 11 (2012), s. nestr. [6 s.] www.ff.unipo.sk/jak/11_2012/dulebova.pdf

-Politická lingvistika ako nový interdisciplinárny smer výskumu politického diskurzu In Jazykoveda v pohybe, Bratislava : Univerzita Komenského, 2012 S. 158-165

-Medzipredmetové väzby v procese vyučovania predmetu Ruské lingvoreálie. In Cudzie jazyky v Európskej únii III, Bratislava, 2012. ISBN 978-80-8054-534-5, s. 16-23

-Analýza výsledkov projektu "Meno Ruska" v procese vyučovania predmetu Ruské reálie. In FORLANG : cudzie jazyky v akademickom prostredí, Košice : 2012. ISBN 978-80-553-0982-8. ISSN 1338-5496, s. 452-458.

-Fenomén intertextuality v próze B. Akunina In Jazyk a kultúra, Roč. 3, č. 10 (2012), s. nestr. [6 s.] [online] www.ff.unipo.sk/jak/10_2012/dulebova.pdf

-Lexikálna analýza rečových stratégií v oficiálnom príhovore D. Medvedeva. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XIII. Bratislava : Z-F LINGUA, 2012. ISBN 978-80-89328-73-4, s. 117-123.

-Vývoj politickej lingvistiky v 20. storočí. In Lingua et vita, Bratislava : EKONÓM, 2012. ISSN 1338-6743, 2012, roč. 1, č. 1, s. 17-23.

-Reálie a lingvoreálie alebo o otázke kulturologického smerovania cudzojazyčnej edukácie. In Vyučovanie ruštiny ako cudzieho jazyky vo viackultúrnom priestore : Prešov, 2012. ISBN 978-80-555-0505-3, s. 67-77.

-Úvahy o základných hodnotách ruskej kultúry cez prizmu teórie Geerta Hofstede In Jazyk a kultúra, Roč. 3, č. 12 (2012), [online] www.ff.unipo.sk/jak

-K voprosu ob obščem i osobennom v slovackom i russkom političeskom diskurse In Studia Russologica IV : Europa Słowian w świetle socjo- i etnolingwistyki, przeszłość - teraźniejszość, Kraków : Wydawnictwo naukowe UP, 2011 s. 37-41

-K súčasným podobám vnímania estetickej hodnoty literatúry socialistického realizmu In Jazyk a kultúra, Roč. 4, č. 13 (2013),  http://www.ff.unipo.sk/jak

-K voprosu o pričinach sniženija interesa k russkoj literature v obščemirovom kontekste In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium 19, Bratislava : Z-F LINGUA, 2013

-Formirovanije principa sociokuľturnoj korektnosti v processe obučenija RKI slovackich studentov In Russkij jazyk : čelovek, kuľtura, kommunikacija 3, Jekaterinburg : Urfu, 2012 S. 28-34

Skriptá a učebné texty:

- Sprievodca ekonomickou lexikou. Strelková, K.- Dulebová, I.- Dziváková, M.- Rechtoríková, G., Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. - 152 s., ISBN 978-80-225-3153-5

- Irina Dulebová ., Ruský jazyk pre pokročilých I.  Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM , 2007. - 110 s. : obr. ISBN978-80-225-2298-4

- Irina Dulebová ., Ruský jazyk pre pokročilých II.  Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM , 2008. - 122 s. : obr. ISBN978-80-225-2655-

- Ruská ekonomická lexika : slovensko-ruský ekonomický slovník, Katarína Strelková-Irina Dulebová- Helena Chabadová,  Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM , 2010. - 131 s.  ISBN978-80-225-2917-4

- Ruská ekonomická lexika : rusko-slovenský ekonomický slovník  Strelková Katarína- Dulebová Irina -Chabadová Helena -Hudíková Stanislava Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM

Zoznam najcitovanejších publikácií:

DULEBOVÁ, Irina.  Politický diskurz ako objekt lingvistického výskumu In Jazyk a kultúra [online], Roč. 3, č. 9 (2012), www.ff.unipo.sk/jak/9_<wbr></wbr>2012/dulebova.pdf

DULEBOVÁ, Irina. Aktuálne možnosti využitia internetových zdrojov vo výučbe ruštiny ako cudzieho jazyka. In Výučba cudzích jazykov v 21. storočí : nekonferenčný [recenzovaný] zborník : Bratislava, marec 2010 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2933-4, s. 79-83

DULEBOVÁ, Irina. Ruský jazyk pre pokročilých I. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. 110 s. ISBN 978-80-225-2298-4

DULEBOVÁ, Irina. Kuľturologičeskij potencial precedentnych tekstov v praktike prepodovanija RKI (na primere literaturnych reminiscencij v gazetno-žurnaľnych zagolovkach). In Hľadanie ekvivalentností III.  - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2007. ISBN 978-80-8068-621-5, s. 382-392

doc. Mgr. Nina Cingerová, PhD.

Kurzy:

Preklad odborných textov 1

Preklad odborných textov 2

Preklad odborných textov  3

Regióny Ruskej federácie (európska časť)

Jazyk ruských médií 3

Cirkev a náboženstvo v Rusku

Dejiny a kultúra Ruska 2

Základy semiotiky

Oblasť výskumu: Analýza diskurzu, náboženské organizácie v Ruskej federácii

Vedecká a publikačná činnosť:

Nina Cingerová, Katarína Motyková: Präzedenznamen im Kontext der Interkulturalität: Das Beispiel „Gorbi“. In: Földes, Csaba (Hrsg.): Interkulturelle Linguistik im Aufbruch. Das Verhältnis von Theorie, Empirie und Methode. Tübingen: Narr Verlag (Beiträge zur Interkulturellen Germanistik, Band 3), 2011, S. 175–183.

Ľubor Matejko, Nina Cingerová: Boľševik so skipetrom. In: Obraz Rossii s centraľno-jevropejskim akcentom. Russica Pannonicana. Budapešt, 2010, s. 63-72

Nina Cingerová, Katarína Motyková: Gde ostalsia Ivan? Konceptuaľnaja metafora v instrumentarii kritičeskogo diskurs-analiza. In: Diskurs Pi. Naučno-praktičeskij aľmanach. Vypuski 9-10, Jekaterinburg 2010, s. 99-105

Cirkev a štát v postsovietskom Rusku. In: Os, roč. 11, č. 4 (2009), s. 7-17.

Recenzie:

Nikolaj Mitrochin: Russkaja pravoslavnaja cerkov: sovremennoje sostojanie i aktuaľnyje problemy. In: Slovanský přehled, 2009/4, s. 534-536

Thomas Bremer: Kreuz und Kreml. Kleine Geschichte der orthodoxen Kirche in Russland. In: Slovanský přehled, 2009/4, s. 537-539

Granty:

2015-2017: KEGA 072UK-4/2015 Vysokoškolská učebnica Ruské lingvoreálie (spoluriešiteľ)