Projekty

A Game-Changing Year: Czechoslovakia in 1968 and Europe

Hlavný riešiteľ: doc. PhDr. Ľubor Matejko, CSc.

Aký je odkaz Dubčekovej jari pre rozličné generácie Slovákov a ako si ju pamätajú Európania? Ako si rekonštruujeme dejiny cez generácie? Nechápeme nedávnu európsku minulosť priveľmi úzko a nespútavame ju priveľmi do hraníc národných naratívov, hoci je zrejmé, že bez ich prekročenia nemôžme minulosť dosť dobre pochopiť? Dá sa rok 1968 ukázať aj zo širšej európskej perspektívy, a zároveň z pohľadu malých miestnych komunít? Pripomíname si výročia, ale uvedomujeme si ich kontext a skutočný význam? V projekte GACY ’68 hľadajú odpovede na tieto a ďalšie otázky odborníci z viacerých popredných univerzít, ktorí sa spojili s občianskymi inštitúciami, aby spoločne otvárali dvere výskumu historickej pamäti.

Aktivity projektu sa sústreďujú na historický výskum a organizovanie podujatí určených širšej verejnosti s cieľom kultivovať pripomínanie Šesťdesiateho ôsmeho ako súčasti spoločného dedičstva občianskej spoločnosti v Európe.

Zoznam aktivít, ktoré sa realizovali v rámci projektu.

Vysokoškolská učebnica Ruské lingvoreálie

Grant KEGA 072UK-4/2015

Názov: Vysokoškolská učebnica Ruské lingvoreálie

Cieľom projektu je výskum problematiky lingvoreálií a vypracovanie vysokoškolskej učebnice pre študijné programy Ruské a východoeurópske štúdiá a Ruský jazyk a kultúra Katedry ruského jazyka a literatúry FiFUK - Ruské lingvoreálie - s využitím metodickej koncepcie jednoty jazyka a kultúry v kontexte humanizácie vzdelávacieho procesu. Plánovaná učebnica bude bez pochýb prínosom aj pre iné rusistické a slavistické pracoviská na slovenských vysokých školách. Lingvoreálie sú vednou disciplínou sformovanou v kontexte kognitívno-pragmatického obratu v lingvistike, ktorá je v štádiu formulovania svojich východísk a metodologických postupov vo vyučovacom procese na VŠ. Východiskom metodickej koncepcie plánovanej VŠ učebnice je recipročný vzdelávací proces, ktorý je zameraný na: 1.výučbu cudzieho jazyka prostredníctvom faktov o kultúre krajiny a 2. Osvojovanie si poznatkov o kultúre v cudzom jazyku (tzv. „jazyk cez kultúru, kultúra cez jazyk“). Za jeden z podstatných aspektov plánovanej VŠ učebnice sa považuje recepcia problematiky ruských lingvoreálií v slovenskom kultúrnom priestore.

Slovenská prekladová a literárnovedná recepcia tvorby A. S. Puškina

Grant VEGA

Slovenská prekladová a literárnovedná recepcia tvorby A. S. Puškina (2015-2017)
Hlavným plánovaným výstupom z riešenia projektu bude monografia venovaná kritickej analýze štyroch slovenských prekladov Eugena Onegina, ktorá vyjde do konca roka 2017.

Visegrad Eastern Partnership Literary Award

Projekt EaP 31350019: Visegrad Eastern Partnership Literary Award

Grantová schéma: Visegrad Fund (Bratislava-Budapešť-Praha-Varšava)

Dotácia: 50 000 EUR

Riešiteľ: doc. Mgr. Ľubor Matejko, PhD.

Cieľ projektu: výskum súčasných literatúr v postsovietskom priestore; vytvorenie medzinárodnej platformy pre výmenu poznatkov a kritickú reflexiu literárneho života v krajinách Východného partnerstva a úlohy literatúry a spisovateľov v procesoch transformácie spoločnosti

Realizované aktivity: projekt schválený v r. 2013; začiatok realizácie projektu: 2014

Publikačné výstupy: vydávanie časopisu; preklady diel súčasných autorov krajín Východného partnerstva

Web projektu: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-rusistiky/visegrad-eastern-partnership-literary-award/

Kľúčové etapy vývoja ruského umenia 19. a 20. storočia

Grant VEGA

Kľúčové etapy vývoja ruského umenia 19. a 20. storočia a ich rezonancia v európskom kultúrnom priestore (2013-2015)
Hlavným plánovaným výstupom z riešenia projektu bude kolektívna monografia, ktorá má vyjsť do konca roka 2015

Contemporary Ukraine and Ukrainian Studies in Visegrad lectures

Projekt VUSG 61000016: Contemporary Ukraine and Ukrainian Studies in Visegrad lectures.

Dotácia: 15 000 EUR

Grantová schéma: Visegrad Fund (Bratislava-Budapešť-Praha-Varšava)

Riešiteľ: doc. Mgr. Ľubor Matejko, PhD.

Cieľ projektu: vytvorenie kurzu v magisterskom stupni študijného programu Ruské a východoeurópske štúdiá venovaného kultúrnym a spoločenským aspektom dejín a súčasnosti Ukrajiny a ukrajinistiky. Príprava vysokoškolského učebného textu ku kurzu s účasťou autorov z 5 krajín.

Realizované aktivity: semestrálne kurzy v akad. rokoch 2010/11-2013/14, s workshopmi za účasti odborníkov z Budapeštianskej univerzity (ELTE), Varšavskej univerzity, Krakovskej univerzity, Humboldtovej univerzity v Berlíne, Viedenskej univerzity a z univerzít vo Ľvove a Kyjeve; spracovanie textov prednášok do podoby učebných textov; preklad cudzojazyčných textov, edičné spracovanie učebného textu.

Publikačný výstup: učebný text bude vydaný v priebehu roku 2014

Najstaršie cyrilské a hlaholské rukopisy Slovenska

Projekt 1/0331/08: Najstaršie cyrilské a hlaholské rukopisy Slovenska. Digitálna historicko-kritická edícia textov s komentármi.

Grantová schéma: VEGA, 2008-2010

Dotácia: 2 543.- EUR;

Riešiteľ: Doc. Ľ. Matejko, PhD.

Cieľ projektu: spracovanie najstarších cyrilských a hlaholských pamiatok, resp. rukopisných zlomkov, ktoré sú vo fondoch slovenských inštitúcií alebo boli nájdené na Slovensku a dnes sú neprístupné, mimo územia SR alebo stratené.

Realizované aktivity: základný archívny výskum, filologické a historické analýzy rukopisov, spracovanie textov a príprava edície textov

Publikačné výstupy:

Poznámky o najstaršej cyrilskej rukopisnej pamiatke zo Slovenska. In: Slavia, Roč. 78, č. 3-4 (2009), s. 407-411

Kanon sv. apostolu Andreju i slavianskaja gimnografija k voprosu o vtoroj pesni v slavianskich kanonach). In: Sveti Naum Ochridski i slovenskata duchovna, kulturna i pismena tradicija, Skopje: Univerzitet "Sv. Kiril i Metodij", 2011 S. 143-146

O "starobylom nápise" z Kremnice. In: Philologica 67, Bratislava : UK, 2011 S. 215-218

Dejiny ruskej literatúry

Projekt VEGA 1/0946/11 Dejiny ruskej literatúry, 2011-2013

Grantová schéma:  VEGA

Dotácia:  4 987.- EUR

Riešiteľ:  doc. PhDr. Anton Eliáš, PhD. (vedúci riešiteľského tímu)

Cieľ projektu:

V prvej etape heuristické skúmanie osobností, udalostí a javov ruskej literatúry, ich zástoj v literárnom procese a recepcia v slovenskom a európskom kontexte, ako aj selekcia, hierarchizovanie a systemizovanie spracúvaného materiálu. V druhej etape analýza vybraných kľúčových javov ruského literárneho diania v skúmaných obdobiach (smery, zoskupenia, inštitúcie, časopisy a almanachy, autori, diela) a ich vzťahu k slovenskej a európskej tradícii vyúsťujúca do literárnohistorického spracovania monografie Ruská literatúry 18.-21. storočia.

Realizované aktivity:

V rámci projektu sa členovia riešiteľského tímu aktívne zúčastnili na 16 domácich a zahraničných vedeckých konferenciách, kde prezentovali vedecké výstupy svojej práce (Nitra, Bratislava, Prešov, Trnava, Olomouc, Hradec Králové, Brno, Belehrad, Siedlce, Moskva. Okrem toho sa riešiteľskýs kolektív stretol na 8 pracovných poradách. (Novaja rusistika, Slavica Slovaca, World Literature Review, Fragment, Revue svetovej literatúry, ale aj elektronické zdroje, ako napríklad Proudy, Nová filologická revue), ako aj na domácich.

Publikačné výstupy:

Riešiteľský kolektív v zložení doc. PhDr. A. Eliáš, PhD. (zodpovedný riešiteľ), PhDr. S. Pašteková, CSc., Mgr. K. Mäsiarová, PhD., prof. PhDr. M. Kusá, CSc., doc. PhDr. Valerij Kupka, PhD., Mgr. A. Haburová, PhD., Mgr. Z. Lorková, PhD., Mgr. I. Posochin za 3 roky trvania projektu publikoval okrem kolektívnej monografie Ruská literatúra 18-21. storočia (kľúčový výstup projektu) aj ďalšiu monografiu, vysokoškolské skriptum, a 36 vedeckých štúdií a odborných článkov. Z uvedeného počtu 36 štúdií (uvádzame, pochopiteľne, iba publikácie, ktoré tematicky korešpondujú s riešeným projektom) sa 17 venovalo problematike 19. storočia a 19 otázkam ruskej literatúry 20. a 21. storočia. Obsahovo sa tieto publikačné výstupy orientovali na celú šírku problematiky súvisiacu s tvorbou dejín a slovenskej recepcie ruskej literatúry (od analýzy tvorby a slovenskej recepcie jednotlivých autorov cez charakteristiku literárnych druhov, smerov a žánrov k otázkam kľúčových aspektov literárneho procesu, metodológii tvorby literárnych dejín i vývoja rusistického literárnovedného myslenia na Slovensku ako predpokladu adekvátnej analýzy a interpretácie umeleckej spisby. Členovia riešiteľského tímu prezentovali tieto vedecké výstupy tak časopisecky (Novaja rusistika, Slavica Slovaca, World Literature Review, Fragment, Revue svetovej literatúry), ako aj formou publikácií prostredníctvom elektronických zdrojov (Proudy, Nová filologická revue a pod.).

Literatúra východoeurópskeho kyberpriestoru v študentských prekladoch

Literatúra východoeurópskeho kyberpriestoru v študentských prekladoch

Riešenie: apríl – máj 2013

Schéma: Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis

Ciele projektu: Zapojenie študentov do tvorivého a intelektuálneho procesu, motivovanie mladých prekladateľov, sprístupnenie slovenskému publiku súčasnej východoeurópskej literatúry, rozvíjanie  medzikultúrneho dialógu

Výstupy z projektu: antológia Othэr Storiэs : Výber z prózy východoeurópskeho kyberpriestoru. Zostavenie a redakcia: Nina Cingerová, Mária Kusá, Ivan Posokhin. Pre Katedru ruského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vydalo občianske združenie Porta Danubiana, Bratislava, 2013, ISBN 978-80-971479-0-7

CINGEROVÁ, N.: K problematike teoretického uchopovania literatúry v ruskom kyberpriestore. In: Jazyk a kultúra [online], roč. 4, č. 14 (2013). Dostupné na adrese: <www.ff.unipo.sk/jak/14_2013/cingerova.pdf>.

Zloženie riešiteľského tímu:

hlavný riešiteľ: Mgr. Nina Cingerová, PhD.

riešiteľský tím: prof. PhDr. Mária Kusá, CSc., Mgr. Ivan Posokhin, doc. Mgr. Ľubor Matejko, PhD.

Text na internete ako jav (r)evolúcie kultúry

Projekt VEGA 2/0182/10  Text na internete ako jav (r)evolúcie kultúry, 2010-2011 (pre MŠ SR)

Vedúci grantu: Mgr. Bogumila Suwara, CSc.

Trvanie projektu: 2010-2013, č.p.: 2/0182/10, program: VEGA

Grantová schéma:  VEGA

Dotácia:  2840 eur za roky  2010, 2011, v rokoch 2012-2013 projekt fungoval už len ako projekt SAV

Riešiteľ: Prof. PhDr.Mária Kusá, CSc.  (zástupkyňa vedúcej riešiteľského kolektívu  pre MŠ SR)

Cieľ projektu: Cieľmi projektu bolo: 1.  Preskúmanie procesu prenikania hlasov profesionálnej kritiky na portáli o literárnej tvorbe – demokratizácia literárnej komunikácie, alebo mediálne hybridy (fungovanie textov v odlišných médiách), 2. Analýza mediálneho povedomia tvorcov tlačenej literatúry,  3. Preskúmanie otázky, nakoľko virtuálnu realitu môžeme chápať ako nové, evolučne opodstatnené imerzívne prostredie umenia, resp. nakoľko ide len o ďalšie príklady kultúrnej genealógie (analógia, proximita, konvergencia, adaptácia...), alebo aj o možnosti aplikácie na proces literárnej tvorby.

Realizované aktivity:  Hlavný cieľ projektu vnímať a vysvetľovať text na internete ako jav ®evolúcie kultúry, bol splnený kolektívom riešiteľov projektu prostredníctvom plánovaných aktivít a publikácií. Navyše sa podarilo vytvoriť neformálnu, ale stabilnú skupinu bádateľov (Poľská republika, Česka republika, Slovinsko, Chorvátsko), ktorí aktívne participovali  na všetkých grantových podujatiach (konferencie, semináre, publikácie), a naopak, sprostredkúvali  príležitosti pre prezentovanie výsledkov v zahraničí. Vďaka tomu sa podarilo realizovať aj zámer „nestratiť krok“ s výskumom a reflektovaním javov digitálnej kultúry v našom georegióne. Keďže sa  plánuje realizovať ďalšie spoločne výskumy, vznikla tak  reálna sieť, ktorá podporuje kreatívne a invenčné reflektovanie zmien v literatúre/kultúre vytváranej v sieti digitálnych komunikačných prostriedkov. Pracovný seminár bol zrealizovaný v decembri 2010 pod názvom Text na internete – staré a nové kontexty, prvé publikácie a zúčastňovanie sa konferencií alebo vyžiadané prednášky absolvovali spoluriešitelia v r. 2010 - 2013 (Smolenice, Katovice, Krakov, Stará Lesná, Brno, Bratislava, Banská Bystrica).

Publikačné výstupy:  V sieti strednej Europy: nielen o elektronickej literature. Ed. B. Suwara, Z. Husárová. Bratislava: Ústav svetovej lietarury SAV / SAP, 2011, s. 320. ISBN 978-80-8095-076-7

SUWARA, Bogumila: Preklad ako „povinnosť“ In: Preklad a kultura 3. Ed. M. KUSÁ, E.

Gromová. Bratislava: Ústav svetovej literatury SAV / SAP, 2011, s. 29-41.

KUSÁ, Mária. Vladimír Sorokin v slovenskej a českej recepcii ako správa (?) o stave kultúrnych priestorov. In Súčasný výskum literárnych procesov v slovenskej a ruskej literárnej vede : Issledovanije literaturnych processov v slovackom i rossijskom literaturovedenii na sovremennom etape. Eds. Eva Maliti, Jurij Azarov ; vedeckí recenzenti Helena Ulbrechtová, Valerij Kupko. - Bratislava : SAP - Slovak Academic Press : Ústav svetovej literatúry SAV, 2012, s. 107-118. ISBN 978-80-89607-01-3.Typ: AFDA