Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Nové publikácie

Pod Znamením Savaofa, alebo Kde... Uľjanenka. Časť 2.

Druhá časť monografie F. Shteinbuka „«Tam, kde...» Uljanenko“ pokračuje v štúdiu diela Olesa Uljanenka, začatej v prvej časti „Pod znamením Savaof“ a spolu s poslednou časťou tvorí najúplnejšia, najdôkladnejšia a najoriginálnejšia analýza tvorivej tvorby vynikajúceho a mimoriadne kontroverzného ukrajinského spisovateľa.

Pod Znamením Savaofa, alebo Kde... Uľjanenka. Časť 1.

Monografia F. Shteinbuka ponúka nový pohľad vo vzťahu k tradičným historickým a literárnym interpretáciám, teoretickú a literárnu exegézu diela jedného z najtalentovanejších a najkontroverznejších súčasných ukrajinských spisovateľov Olesa Uľjanenka.

Na Západ od vojny na Východe


Profesor (Feliks Shteinbuk) a študent (Ondrej HUbinský) Univerzity Komenského v Bratislave, zjednotení v spoluautorstve, ponúkajú v tejto knihe čitateľom Slovenska a Ukrajiny svoje vízie o umeleckých dielach venovaných téme vojny Ruska proti Ukrajine.

Kniha je určená pre čo najširšiu čitateľskú obec tých, ktorí sa na jednej strane zaujímajú o pochopenie zmyslu rusko-ukrajinskej vojny a na druhej strane pre tých, ktorí sa zaujímajú o modernú literatúru a literárnu kritiku.

Knihu ilustruje ukrajinský umelec Anatolij Kostyuk, ktorý sa zapojil do tohto projektu a ponúka svoje vizuálne a obrazné chápanie udalostí a slov.

Kultúrne regióny Ruska

Vysokoškolská učebnica Kultúrne regióny Ruska v autorstve N. Cingerovej, I. Dulebovej v štyroch kapitolách sprístupňuje študentom Rusko ako multinárodnostný a aj multikonfesionálny štát, ktorý pozostáva z rôznorodých regiónov, území s rôznymi historickými a kultúrnymi osudmi. Publikácia nadväzuje na heslár Historické a kultúrne pamiatky Ruska, ktorý vyšiel v roku 2019 v spoluautorstve N. Cingerovej, I. Dulebovej a K. Jalovej. Oba texty sú výsledkami riešenia projektu KEGA 052UK-4/2018 Vysokoškolská učebnica Kultúrne regióny Ruska v cestovnom ruchu.

Premiestnené texty

V Premiestnených textoch sa I. Posokhin venuje textom emigrantských spisovateľov z bývalého ZSSR a Ruska (D. Bezmozgis, L. Vapnyarová, A. Stesin) publikovaným na prelome 20. a 21. storočia. Stredobodom záujmu sú otázky rozštiepenej národnej identity týchto autorov a spôsoby premietania emigrantských skúseností do jazyka a umeleckej štruktúry ich diel.

Politická lingvistika

Vysokoškolská učebnica Politická lingvistika v spoluautorstve N. Cingerovej, I. Dulebovej a R. Štefančíka predstavuje základné medzníky politolingvistických skúmaní, osvetľuje fungovanie vzťahu medzi jazykom a politikou, približuje teoretické východiská, ciele a metódy politickej lingvistiky a uvádza do problematiky skúmania konšpiračných teórií či populizmu cez prizmu jazyka.

Publikácia je výsledkom riešenia projektu KEGA 015EU-4/2019 Vysokoškolská učebnica Politická lingvistika.

Mladá rusistika – nové tendencie a trendy VII

Predkladaný zborník predstavuje sumár odprezentovaných výsledkov výskumu dokto-randov a mladých vedeckých pracovníkov reprezentujúcich osem slovenských a európskych univerzít z troch krajín (Slovensko, Česko, Rusko).

Príspevky sú zoradené do štyroch sekcií: translatologická sekcia, literárnovedná sekcia, lingvistická sekcia a sekcia  dejín a kultúry Ruska a krajín Východného partnerstva.

Editorky: Katarína Jalová a Lucia Chudá

Narratives of Remembrance

1968: the Past Present and the Present Past

Publikácia je výstupom z projektu Prelomový rok 1968 (GACY' 68). Kniha je venovaná pamäti o prelomovom roku 1968 v Európe a nájdete v nej príspevky, ktoré odzneli na medzinárodnom sympóziu Kultúra pamäte a pamäť kultúry vo Forlì (Taliansko) v novembri 2019.

Editori: Ľubor Matejko a Matej Ivančík

Môžete si ju jednoducho stiahnuť tu: bit.ly/pamat-v-narativoch