Nové publikácie

Kultúrne regióny Ruska

Vysokoškolská učebnica Kultúrne regióny Ruska v autorstve N. Cingerovej, I. Dulebovej v štyroch kapitolách sprístupňuje študentom Rusko ako multinárodnostný a aj multikonfesionálny štát, ktorý pozostáva z rôznorodých regiónov, území s rôznymi historickými a kultúrnymi osudmi. Publikácia nadväzuje na heslár Historické a kultúrne pamiatky Ruska, ktorý vyšiel v roku 2019 v spoluautorstve N. Cingerovej, I. Dulebovej a K. Jalovej. Oba texty sú výsledkami riešenia projektu KEGA 052UK-4/2018 Vysokoškolská učebnica Kultúrne regióny Ruska v cestovnom ruchu.

Premiestnené texty

V Premiestnených textoch sa I. Posokhin venuje textom emigrantských spisovateľov z bývalého ZSSR a Ruska (D. Bezmozgis, L. Vapnyarová, A. Stesin) publikovaným na prelome 20. a 21. storočia. Stredobodom záujmu sú otázky rozštiepenej národnej identity týchto autorov a spôsoby premietania emigrantských skúseností do jazyka a umeleckej štruktúry ich diel.

Politická lingvistika

Vysokoškolská učebnica Politická lingvistika v spoluautorstve N. Cingerovej, I. Dulebovej a R. Štefančíka predstavuje základné medzníky politolingvistických skúmaní, osvetľuje fungovanie vzťahu medzi jazykom a politikou, približuje teoretické východiská, ciele a metódy politickej lingvistiky a uvádza do problematiky skúmania konšpiračných teórií či populizmu cez prizmu jazyka.

Publikácia je výsledkom riešenia projektu KEGA 015EU-4/2019 Vysokoškolská učebnica Politická lingvistika.

Mladá rusistika – nové tendencie a trendy VII

Predkladaný zborník predstavuje sumár odprezentovaných výsledkov výskumu dokto-randov a mladých vedeckých pracovníkov reprezentujúcich osem slovenských a európskych univerzít z troch krajín (Slovensko, Česko, Rusko).

Príspevky sú zoradené do štyroch sekcií: translatologická sekcia, literárnovedná sekcia, lingvistická sekcia a sekcia  dejín a kultúry Ruska a krajín Východného partnerstva.

Editorky: Katarína Jalová a Lucia Chudá

Narratives of Remembrance

1968: the Past Present and the Present Past

Publikácia je výstupom z projektu Prelomový rok 1968 (GACY' 68). Kniha je venovaná pamäti o prelomovom roku 1968 v Európe a nájdete v nej príspevky, ktoré odzneli na medzinárodnom sympóziu Kultúra pamäte a pamäť kultúry vo Forlì (Taliansko) v novembri 2019.

Editori: Ľubor Matejko a Matej Ivančík

Môžete si ju jednoducho stiahnuť tu: bit.ly/pamat-v-narativoch