Mladá rusistika

Mladá rusistika – nové tendencie a trendy VIII

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

dňa 16. 5. 2022 Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave organizuje VIII. ročník konferencie mladých vedcov pod názvom Mladá rusistika – nové tendencie a trendy VIII, na ktorej radi privítame poslucháčov doktorandského štúdia internej a externej formy a mladých vedeckých pracovníkov. Konferencia bude prebiehať výlučne online prostredníctvom MS Teams.

Hlavným cieľom podujatia je podporenie vedeckovýskumnej činnosti mladých vedcov a prostredníctvom nadväzovania osobných kontaktov na medzinárodnej úrovni aj vytvorenie priestoru na ich vzájomnú spoluprácu. Tento rok sme sa opäť rozhodli sústrediť pozornosť nielen na Rusko, ale aj na krajiny Východného partnerstva (Bielorusko, Ukrajina, Moldavsko, Gruzínsko, Azerbajdžan, Arménsko). Nové pohľady na lingvistické, literárnovedné, translatologické, historické, kulturologické a didaktické otázky súvisiace s týmito areálmi budú mladí vedci prezentovať v piatich sekciách:

- lingvistická sekcia,

- literárnovedná sekcia,

- translatologická sekcia,

- sekcia dejín a kultúry Ruska a krajín Východného partnerstva,

- nové tendencie a trendy vo výučbe ruského jazyka a kultúry.

 

Vyplnenú prihlášku a tézy zašlite najneskôr do 15. 3. 2022 na e-mailovú adresu konferencia.rusistov@gmail.com. Všetky tézy a príspevky prejdú recenzným konaním. Organizátorky konferencie si vyhradzujú právo odmietnuť príspevok, ktorý nebude zodpovedať požadovanej úrovni. V recenzovanom konferenčnom zborníku budú publikované iba príspevky tých účastníkov konferencie, ktorí vystúpia v jednej z uvedených sekcií.

 

Tešíme sa na Vašu účasť!

Organizátorky konferencie: Mgr. Zuzana Bujačková, Mgr. Lucia Chudá


Pozvánka a prihláška

Заявка и приглашение

Pokyny na formálnu úpravu