Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mladá rusistika

Mladá rusistika – nové tendencie a trendy VI

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

dňa 28. 1. 2020 Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave zorganizovala už VI. ročník konferencie mladých vedcov pod názvom Mladá rusistika – nové tendencie a trendy VI, na ktorej sme radi privítali poslucháčov doktorandského štúdia internej a externej formy a mladých vedeckých pracovníkov.

Hlavným cieľom podujatia bolo ponúknuť generačnú platformu mladým vedcom, podporiť ich vedecko-výskumnú činnosť a prostredníctvom nadväzovania osobných kontaktov na medzinárodnej úrovni aj vzájomnú spoluprácu v oblasti vedy. Tento rok sme sa opäť rozhodli sústrediť pozornosť nielen na Rusko, ale aj na krajiny Východného partnerstva (Bielorusko, Ukrajina, Moldavsko, Gruzínsko, Azerbajdžan, Arménsko). Nové pohľady na lingvistické, literárnovedné, translatologické, historické a kulturologické otázky týchto areálov mladí vedci prezentovali v štyroch sekciách:

  • lingvistická sekcia,
  • literárnovedná sekcia,
  • translatologická sekcia,
  • sekcia dejín a kultúry Ruska a krajín Východného partnerstva.

Organizačný výbor: Mgr. Zuzana Bujačková, Mgr. Katarína Jalová, Mgr. Lucia Chudá, Mgr. Lizaveta Madej, Mgr. Michal Mikuláš


Program konferencie

Zborník abstraktov