Ruské a východoeurópske štúdiá

Absolvent študijného programu Ruské a východoeurópske štúdiá získa teoretické a praktické poznatky o regióne východnej Európy, ovláda slovom a písmom dva slovanské jazyky a anglický jazyk, dokáže komunikovať a riešiť praktické otázky v priamom kontakte s krajinami areálu. Profilujúcou zložkou štúdia je jazyková príprava, vrátane jazyka právnych a komerčných textov. Počas štúdia poslucháč získa aj poznatky z geografie, dejín, literatúry a kultúry študovaného areálu. Absolvent sa uplatní v štátnej správe, v treťom sektore, v médiách, kultúre, medzinárodnom obchode, cestovnom ruchu, službách.

Plán bakalárskeho programu Ruských a východoeurópskych štúdií

Plán magisterského programu Ruských a východoeurópskych štúdií

Plán bakalárskeho programu Ruských a východoeurópskych štúdií

(platí pre študentov, ktorí začnú štúdium v šk. roku 2015/2016)

Plán magisterského programu Ruských a východoeurópskych štúdií

(platí pre študentov, ktorí začnú štúdium v šk. roku 2015/2016)